Làm ơn chỉ cách đổi mật khẩu bên SKYPE ?

Làm ơn chỉ cách đổi mật khẩu bên SKYPE ?
 |  Xem: 23.644  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/04/2008 - 22:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để đổi password của Skype:
- Mở Skype rồi đăng nhận user của bạn.
- Tử thanh menu chọn File / My Skype Account / Change Password...
- Nhập password cũ, password mới và xác nhận password mới ở 3 dòng rồi nhấn OK.

Chúc bạn thành công.
Ngày gửi: 06/04/2008 - 22:38
Trả lời