Hàm tham chiếu trong excel là gì vậy?

Hàm tham chiếu trong excel là gì vậy?

 |  Xem: 5.823  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/09/2010 - 00:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

a. Hàm vlookup()
hàm này dùng đẻ tìm kiếm giá trị tương ứng trong cột đầu tiên của một bảng trả về giá tri theo cột đc chỉ định trong bảng.
Công thức của hàm này la:=vlookup(giá trị dò,bảng tham chiếu+f4,số thứ tự cột.[0,1])và lưu ý số thứ tự cột:là cột mà ta chỉ định lấy kết quả trong bảng;0:là giá trị dò tim chính xác đối với bảng chính(danh sách phải xếp theo thư tự tăng dần),1:là giá trị dò tìm tương đối đối với bảng chính(danh sách này k cần phải xếp theo thứ tự) 
b. Hàm Hlookup()
hàm này tương tự như hàm Vlookup chỉ khác là hàm này dùng đẻ dò tìm giá trị tương ứng theo theo dòng dc chỉ định trong bảng.
c. Hàm Index()
Hàm này dùng để trả về giá trị theo chỉ dòng và cột
Công thức của hàm này là:=Index(bảng tham chiếu,số thứ tự dòng,số thứ tự cột)
Mình chỉ bít đc có nhiêu đó thuj ah....!!! Hy vọng nó sẽ júp cho pạn dù k júp dc nhiều....!!

Ngày gửi: 20/09/2010 - 17:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)