Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
2 thành viên trả lời
NgocStar_danghiviec rangchuot Trả lời cuối cùng: 16/05/2008
Thành viên tích cực nhất

txnc2000

2 lượt cảm ơn

ntbhtest12

1 lượt cảm ơn

ntbhtest

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Ban nao co biet cong thuc "doi tu so thanh chu" trong Excel k cho minh biet voi?

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   1817
   Trả lời (2)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Nguyễn Hải Ngọc

   16/05/2008 - 16:18
   Option Explicit

   'Hàm đọc số

   Function Bangchu(so)

   Dim kq, viet, dai, tung, i

   'Làm tròn, biến thành chuỗi để đưa vào biến viet

   viet = Str(Round(so, 0))

   'độ dài của chuỗi đă biến thành...

   dai = Len(viet)

   'Đánh vần từng con số một theo chiều dài của chuỗi "số"...

   For i = 1 To dai - 1

   tung = doc(Right(Left(viet, dai - i + 1), 1), i)

   kq = tung + " " + kq

   'Thêm tiêu đề hàng ngàn triệu tỷ đối với từng nhóm 3 con số

   Select Case i

   Case 3

   If (i + 1) < dai Then

   kq = "ngàn " + kq

   End If

   Case 6

   If (i + 1) < dai Then

   kq = "triệu " + kq

   End If

   Case 9

   If (i + 1) < dai Then

   kq = "tỷ " + kq

   End If

   Case 12

   If (i + 1) < dai Then

   kq = "nghìn tỉ " + kq

   End If

   End Select

   Next

   ' Đặt trạng thái nếu có lỗi thì bỏ qua.

   On Error Resume Next

   'Tiến hành thay thế các cụm từ ngang ngang thành từ ngữ giao tiếp 'thông thường. Thông qua hàm Replace.

   If Left(Trim(kq), 3) = "mốt" Then

   kq = "Một" + Mid(LTrim(kq), 4, Len(kq) - 4)

   End If

   kq = kq + " đồng chẵn"

   kq = Replace(kq, " ", " ")

   kq = Replace(kq, "mươi mươi", "mươi")

   kq = Replace(kq, "mười mươi", "mười")

   kq = Replace(kq, "mười mốt", "mười một")

   kq = Replace(kq, " linh mươi", "")

   kq = Replace(kq, " linh đồng", "đồng")

   kq = Replace(kq, " không trăm tỷ", "")

   kq = Replace(kq, " không trăm triệu", "")

   kq = Replace(kq, " không trăm ngàn", "")

   kq = Replace(kq, " không trăm đồng", " đồng")

   kq = Replace(kq, " trăm mốt", " trăm một")

   Bangchu = UCase(Left(kq, 1)) + Mid(kq, 2, Len(kq) - 1)

   End Function

   'Hàm doc để đánh vần từng con số 1

   Function doc(s, i)

   Dim kq

   Select Case s

   Case "0"

   If (i Mod 3) = 1 Then

   kq = "mươi"

   ElseIf (i Mod 3) = 2 Then

   kq = "linh"

   Else

   kq = "không"

   End If

   Case "1"

   If (i Mod 3) = 1 Then

   kq = "mốt"

   ElseIf (i Mod 3) = 2 Then

   kq = "mười"

   Else

   kq = "một"

   End If

   Case "2"

   kq = "hai"

   Case "3"

   kq = "ba"

   Case "4"

   kq = "bốn"

   Case "5"

   kq = "năm"

   Case "6"

   kq = "sáu"

   Case "7"

   kq = "bảy"

   Case "8"

   kq = "tám"

   Case "9"

   kq = "chín"

   End Select

   If ((i Mod 3) = 0) And (kq <> "linh") Then

   kq = kq + " trăm"

   ElseIf (i Mod 3) = 2 And (kq <> "mươi") Then

   kq = kq + " mươi"

   End If

   doc = kq

   End Function
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   rangchuot

   16/05/2008 - 16:23
   Vì không thể gõ trực tiếp tiếng Việt Unicode vào một hàm VBA, bạn cần bổ sung một hàm chuyển đổi UnicodeChar (vào ngay trong Add-Ins).

   Function UnicodeChar(UniCharCode As String) As String
   On Error GoTo Loi
   Dim str
   Dim desStr As String
   Dim I
   If Mid(UniCharCode, 1, 1) = ";" Then
   UniCharCode = Mid(UniCharCode, 2)
   End If
   If Right(UniCharCode, 1) = ";" Then
   UniCharCode = Mid(UniCharCode, 1, Len(UniCharCode) - 1)
   End If
   str = UniCharCode
   str = Split(str, ";")
   For I = LBound(str) To UBound(str)
   desStr = desStr & ChrW$("&H" & str(I))
   Next
   UniCodeChar = desStr
   Loi:
   Exit Function
   End Function

   Nhập hàm SoRaChu như dưới đây. Lưu ý, các chuỗi chứa mã Unicode tiếng Việt phải được gõ chính xác, các dấu chấm phẩy rất quan trọng.

   Function SoRaChu(ByVal NumCurrency As Currency) As String
   Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
   Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
   Dim DonViTien As String, DonViLe As String
   Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
   Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
   DonViTien = ";111;1ED3;6E;67" ' đồng
   DonViLe = ";78;75" ' xu
   If NumCurrency = 0 Then
   SoRaChu = UniCodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20" & DonViTien)
   Exit Function
   End If
   If NumCurrency > 922337203685477# Then ' Số lớn nhất của loại CURRENCY
   SoRaChu = UniCodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73" & _
   ";1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37" & _
   ";2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37")
   Exit Function
   End If
   CharVND(1) = ";6D;1ED9;74" ' một
   CharVND(2) = ";68;61;69" ' hai
   CharVND(3) = ";62;61" ' ba
   CharVND(4) = ";62;1ED1;6E" ' bốn
   CharVND(5) = ";6E;103;6D" ' năm
   CharVND(6) = ";73;E1;75" ' sáu
   CharVND(7) = ";62;1EA3;79" ' bảy
   CharVND(8) = ";74;E1;6D" ' tám
   CharVND(9) = ";63;68;ED;6E" ' chín
   SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) ' 2 kí số
   PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))
   PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan
   NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
   Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
   Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
   Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
   Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
   If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
   BangChu = ";6B;68;F4;6E;67;20" + DonViTien + ";20"
   I = 5
   Else
   BangChu = ""
   I = 0
   End If
   '-----------------------------------------------------
   ' Bắt đầu đổi
   '-----------------------------------------------------
   While I <= 5
   Select Case I
   Case 0
   SoDoi = NganTy
   Ten = ";6E;67;E0;6E;20;74;1EF7" ' ngàn tỷ
   Case 1
   SoDoi = Ty
   Ten = ";74;1EF7" ' tỷ
   Case 2
   SoDoi = Trieu
   Ten = ";74;72;69;1EC7;75" ' triệu
   Case 3
   SoDoi = Ngan
   Ten = ";6E;67;E0;6E" ' ngàn
   Case 4
   SoDoi = Dong
   Ten = DonViTien ' đồng
   Case 5
   SoDoi = SoLe
   Ten = DonViLe ' xu
   End Select
   If SoDoi 0 Then
   Tram = Int(SoDoi / 100)
   Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
   DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
   If Right(BangChu, 3) = ";20" Then
   BangChu = Left(BangChu, Len(BangChu) - 3)
   End If
   BangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ";2C;20") + _
   IIf(Tram 0, Trim(CharVND(Tram)) + ";20;74;72;103;6D;20", "")
   If Muoi = 0 And Tram 0 And DonVi 0 Then
   BangChu = BangChu + ";6C;1EBB;20"
   Else
   If Muoi 0 Then
   BangChu = BangChu + IIf(Muoi 0 And Muoi 1, _
   Trim(CharVND(Muoi)) + ";20;6D;1B0;1A1;69;20", ";6D;1B0;1EDD;69;20")
   End If
   End If
   If Muoi 0 And DonVi = 5 Then
   BangChu = BangChu + ";6C;103;6D;20" + Ten + ";20"
   Else
   If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
   BangChu = BangChu + ";6D;1ED1;74;20" + Ten + ";20"
   Else
   BangChu = BangChu + IIf(DonVi 0, Trim(CharVND(DonVi)) + ";20" + Ten, Ten) + ";20"
   End If
   End If
   Else
   BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + "", "")
   End If
   I = I + 1
   Wend
   If SoLe = 0 Then
   BangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = ";20", "", ";20") + ";63;68;1EB5;6E"
   End If
   BangChu = UniCodeChar(BangChu) Đổi sang tiếng Việt Unicode
   ' Đổi chữ cái đầu tiên thành chữ hoa
   Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
   SoRaChu = BangChu
   End Function



   Theo Echip
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm