Ban nao co biet cong thuc "doi tu so thanh chu" trong Excel k cho minh biet voi?

 |  Xem: 1.573  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/05/2008 - 16:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vì không thể gõ trực tiếp tiếng Việt Unicode vào một hàm VBA, bạn cần bổ sung một hàm chuyển đổi UnicodeChar (vào ngay trong Add-Ins).

Function UnicodeChar(UniCharCode As String) As String
On Error GoTo Loi
Dim str
Dim desStr As String
Dim I
If Mid(UniCharCode, 1, 1) = ";" Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 2)
End If
If Right(UniCharCode, 1) = ";" Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 1, Len(UniCharCode) - 1)
End If
str = UniCharCode
str = Split(str, ";")
For I = LBound(str) To UBound(str)
desStr = desStr & ChrW$("&H" & str(I))
Next
UniCodeChar = desStr
Loi:
Exit Function
End Function

Nhập hàm SoRaChu như dưới đây. Lưu ý, các chuỗi chứa mã Unicode tiếng Việt phải được gõ chính xác, các dấu chấm phẩy rất quan trọng.

Function SoRaChu(ByVal NumCurrency As Currency) As String
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
DonViTien = ";111;1ED3;6E;67" ' đồng
DonViLe = ";78;75" ' xu
If NumCurrency = 0 Then
SoRaChu = UniCodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20" & DonViTien)
Exit Function
End If
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' Số lớn nhất của loại CURRENCY
SoRaChu = UniCodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73" & _
";1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37" & _
";2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37")
Exit Function
End If
CharVND(1) = ";6D;1ED9;74" ' một
CharVND(2) = ";68;61;69" ' hai
CharVND(3) = ";62;61" ' ba
CharVND(4) = ";62;1ED1;6E" ' bốn
CharVND(5) = ";6E;103;6D" ' năm
CharVND(6) = ";73;E1;75" ' sáu
CharVND(7) = ";62;1EA3;79" ' bảy
CharVND(8) = ";74;E1;6D" ' tám
CharVND(9) = ";63;68;ED;6E" ' chín
SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) ' 2 kí số
PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan
NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = ";6B;68;F4;6E;67;20" + DonViTien + ";20"
I = 5
Else
BangChu = ""
I = 0
End If
'-----------------------------------------------------
' Bắt đầu đổi
'-----------------------------------------------------
While I <= 5
Select Case I
Case 0
SoDoi = NganTy
Ten = ";6E;67;E0;6E;20;74;1EF7" ' ngàn tỷ
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = ";74;1EF7" ' tỷ
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = ";74;72;69;1EC7;75" ' triệu
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = ";6E;67;E0;6E" ' ngàn
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien ' đồng
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe ' xu
End Select
If SoDoi 0 Then
Tram = Int(SoDoi / 100)
Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
If Right(BangChu, 3) = ";20" Then
BangChu = Left(BangChu, Len(BangChu) - 3)
End If
BangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ";2C;20") + _
IIf(Tram 0, Trim(CharVND(Tram)) + ";20;74;72;103;6D;20", "")
If Muoi = 0 And Tram 0 And DonVi 0 Then
BangChu = BangChu + ";6C;1EBB;20"
Else
If Muoi 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Muoi 0 And Muoi 1, _
Trim(CharVND(Muoi)) + ";20;6D;1B0;1A1;69;20", ";6D;1B0;1EDD;69;20")
End If
End If
If Muoi 0 And DonVi = 5 Then
BangChu = BangChu + ";6C;103;6D;20" + Ten + ";20"
Else
If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
BangChu = BangChu + ";6D;1ED1;74;20" + Ten + ";20"
Else
BangChu = BangChu + IIf(DonVi 0, Trim(CharVND(DonVi)) + ";20" + Ten, Ten) + ";20"
End If
End If
Else
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + "", "")
End If
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = ";20", "", ";20") + ";63;68;1EB5;6E"
End If
BangChu = UniCodeChar(BangChu) Đổi sang tiếng Việt Unicode
' Đổi chữ cái đầu tiên thành chữ hoa
Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
SoRaChu = BangChu
End FunctionTheo Echip
Ngày gửi: 16/05/2008 - 16:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Netbean - IDE lập trình java chuyên nghiệp (Phiên bản dành cho Ubuntu)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)