Xin cho biết cách tính chi phí chung (chi phí trực tiếp, gián tiếp) đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn ?

Xin cho biết cách tính chi phí chung (chi phí trực tiếp, gián tiếp) đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn ? Đồng thời nói rõ hơn về tỷ lệ % lợi nhuận biến mà Smenet đã đề cập ?
 |  Xem: 29.335  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 26/11/2008 - 16:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

1. Chi phí là các khoản tiền doanh nghiệp phải chi để sản xuất và bán những sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Chẳng hạn như chi phí tiền lương, tiền thưởng, điện thắp sáng, chạy máy móc phục vụ khách sạn, mua nguyên vật liệu.
Chi phí chung bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn là nhà cung cấp dịch vụ, chi phí trực tiếp là những chi phí liên quan tới: các dịch vụ mà doanh nghiệp bán, và việc sản xuất ra các loại dịch vụ đó. Có hai loại chi phí trực tiếp khác nhau là: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và Chi phí lao động trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là tổng số tiền mua nguyên vật liệu mà sau này sẽ cấu thành những dịch vụ bạn sản xuất ra hoặc liên quan trực tiếp tới những sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Để được coi là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì: Số lượng nguyên vật liệu đó phải dễ tính toán; và Chi phí cho nguyên vật liệu đó phải đủ lớn để chíêm một tỷ trọng đáng kể trong tổng số chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Chi phí lao động trực tiếp là số tiền mà bạn phải trả dưới dạng tiền công, tiền lương, tiền thưởng cho những công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ra các dịch vụ của bạn. Để được coi là chi phí lao động trực tiếp thì: thời gian để làm ra sản phẩm phải dễ tính toán; và chi phí cho lao động trực tiếp đó phải đủ lớn để chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí lao động trực tiếp.

Chi phí gián tiếp là tất cả các chi phí khác ngoài các chi phí trực tiếp đã trình bày ở trên mà bạn cần có để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Chi phí gián tiếp không liên quan trực tiếp đến một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào.

2. Lợi nhuận biên là kết quả của Lợi nhuận trên tài sản (ROA) chia cho Hệ số sử dụng tài sản.
Ngày gửi: 26/11/2008 - 17:00

Bạn ơi chả lời thế mình mua sách về xem dễ hiểu hơn,

Ngày gửi: 27/06/2011 - 01:01

Chi phí chung là chi phí bạn phải chi, bao gồm cố định hàng tháng, và nhũng chi phí khi bạn phải trả để đạt doanh thu.

Bạn trừ đi những gì mình phải chi trả, còn bao nhiêu lợi nhuận,,,( Chi phí cố định: Những khoản bất di bất dịch của doanh nghiệp tại thời điểm kinh doanh - chi phí đề phòng, Những chi phí nhân công, hàng hóa, sản phẩm...Chi phí biến đổi: Hợp đồng hợp tác, kế hoạch kinh doanh ( Thị trường,,,) Khoản bù chi phí nhà nước,,, Chi phí phát sinh thêm

Muốn rõ thêm bạn nên xem lại, Marketing KS _ NH của NXB Kinh tế quốc dân

Ngày gửi: 07/11/2011 - 15:30
Trả lời