Xác định tuổi xung khắc vợ chồng theo cung phi bát trạch và cung phi bát tự. ?

 |  Xem: 38.783  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 08/06/2010 - 09:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Sự tốt xấu của đôi hôn nhơn trong đó có Bát tự phi cungBát trạch phi cung. Về Bát trạch và Bát tự, bên nữ chỉ có một cung mà thôi, còn bên nam 2 cung khác nhau, nhưng 2 cung đó có sự liên quan nhất định như Bát trạch KHẢM thì Bát tự là ĐOÀI, Bát trạch cung NHÌ KHÔN thì Bát tự là BÁT CẤN vân vân ... Điều nên chú ý nam mạng thuộc Ngũ trung cũng là cung KHÔN thì Bát tự vẫn là cung Khôn.

Đôi bạn nào tốt nhất để là thượng kiết, tốt nhì để trung kiết, tốt ba để hạ kiết; xấu nhất để đại hung, xấu nhì để thứ hung ...

Cũng cần nên xét về Chánh ngũ hành và Nạp âm ngũ hành, nếu được sanh vượng thì thêm tốt còn xung khắc càng thêm xấu.

Sau đây là 9 bảng lập thành của 9 cung.

Nên biết về phương nhà cửa và hôn nhơn, cùng một cung mà người ta dùng 2 tên khác nhau.

Diên niên: Phước đức

Ngũ quỷ: Giao chiến

Lục sát: Du hồn

Họa hại: Tuyệt thế

Phục vì: Quy hồn

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 1 KHẢM

(BÁT TỰ: THẤT ĐOÀI)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Du hồn ·

Sanh khí o

7 phần tốt

Vợ Khảm

Phục vì o

Ngũ quỷ ·

3 phần tốt

Vợ Cấn

Ngũ quỷ ·

Tuyệt thế ·

Thứ hung

Vợ Chấn

Thiên y  o

Tuyệt mạng ·

3 phần tốt

Vợ Tốn

Sanh khí o

Du hồn  ·

7 phần tốt

Vợ Ly

Phước đức o

Thiên y o

10 phần tốt

Vợ Khôn

Tuyệt mạng ·

Phước đức o

3 phần tốt

Vợ Đoài

Tuyệt thế ·

Quy hồn o

6 phần tốt

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 2 KHÔN

(BÁT TỰ: BÁT CẤN)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Phước đức o

Phước đức o

10 phần tốt

Vợ Khảm

Tuyệt mạng ·

Thiên y  o

3 phần tốt

Vợ Cấn

Sanh khí o

Quy hồn o

9 phần tốt

Vợ Chấn

Tuyệt thế ·

Du hồn  ·

Hạ kiết

Vợ Tốn

Ngũ quỷ ·

Tuyệt mạng ·

Đại hung

Vợ Ly

Du hồn  ·

Ngũ quỷ ·

Thứ hung

Vợ Khôn

Quy hồn o

Sanh khí o

9 phần tốt

Vợ Đoài

Thiên y  o

Tuyệt thế ·

7 phần tốt

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 3 CHẤN

(BÁT TỰ: CỮU LY)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Ngũ quỷ ·

Tuyệt mạng ·

Đại hung

Vợ Khảm

Thiên y o

Tuyệt thế ·

7 phần tốt

Vợ Cấn

Du hồn  ·

Ngũ quỷ ·

Thứ hung

Vợ Chấn

Quy hồn o

Sanh khí o

9 phần tốt

Vợ Tốn

Phước đức o

Phước đức o

10 phần tốt

Vợ Ly

Sanh khí o

Quy hồn o

9 phần tốt

Vợ Khôn

Tuyệt thế ·

Du hồn  ·

Thứ hung

Vợ Đoài

Tuyệt mạng ·

Thiên y o

Hạ kiết

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 4 TỐN

(BÁT TỰ: NHẤT KHẢM)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Tuyệt thế ·

Du hồn  ·

Nửa tốt nửa xấu

Vợ Khảm

Sanh khí o

Quy hồn o

9 phần tốt

Vợ Cấn

Tuyệt mạng ·

Thiên y  o

Hạ kiết

Vợ Chấn

Phước đức o

Phước đức o

10 phần tốt

Vợ Tốn

Quy hồn o

Sanh khí o

9 phần tốt

Vợ Ly

Thiên y  o

Tuyệt thế ·

7 phần tốt

Vợ Khôn

Ngũ quỷ ·

Tuyệt mạng ·

Đại hung

Vợ Đoài

Du hồn  ·

Ngũ quỷ ·

Thứ hung

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH NGŨ TRUNG KHÔN

(BÁT TỰ: NHÌ KHÔN)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Phước đức o

Tuyệt thế ·

7 phần tốt

Vợ Khảm

Tuyệt mạng ·

Tuyệt mạng ·

Đại hung

Vợ Cấn

Sanh khí o

Sanh khí o

10 phần tốt

Vợ Chấn

Tuyệt thế ·

Ngũ quỷ ·

Thứ hung

Vợ Tốn

Ngũ quỷ ·

Thiên y  o

6 phần tốt

Vợ Ly

Du hồn  ·

Du hồn  ·

Nửa tốt nửa xấu

Vợ Khôn

Quy hồn o

Quy hồn o

7 phần tốt

Vợ Đoài

Thiên y  o

Phước đức o

10 phần tốt

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 6 CÀN

(BÁT TỰ: TAM CHẤN)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Quy hồn o

Thiên y  o

9 phần tốt

Vợ Khảm

Du hồn  ·

Phước đức o

8 phần tốt

Vợ Cấn

Thiên y  o

Du hồn  ·

8 phần tốt

Vợ Chấn

Ngũ quỷ ·

Quy hồn o

5 phần tốt

Vợ Tốn

Tuyệt thế ·

Tuyệt thế ·

Nửa tốt nửa xấu

Vợ Ly

Tuyệt mạng ·

Sanh khí o

4 phần tốt

Vợ Khôn

Phước đức o

Ngũ quỷ ·

7 phần tốt

Vợ Đoài

Sanh khí o

Tuyệt mạng ·

5 phần tốt

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 7 ĐOÀI

(BÁT TỰ: TỨ TÔN)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Sanh khí o

Ngũ quỷ ·

7 phần tốt

Vợ Khảm

Tuyệt thế ·

Sanh khí o

6 phần tốt

Vợ Cấn

Phước đức o

Tuyệt mạng ·

4 phần tốt

Vợ Chấn

Tuyệt mạng ·

Tuyệt thế ·

Đại hung

Vợ Tốn

Du hồn ·

Quy hồn o

5 phần tốt

Vợ Ly

Ngũ quỷ ·

Phước đức o

6 phần tốt

Vợ Khôn

Thiên y  o

Thiên y  o

10 phần tốt

Vợ Đoài

Quy hồn o

Du hồn  ·

6 phần tốt

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 8 CẤN

(BÁT TỰ: NHỊ KHÔN)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Thiên y  o

Tuyệt thế ·

6 phần tốt

Vợ Khảm

Ngũ quỷ ·

Tuyệt mạng ·

Đại hung

Vợ Cấn

Quy hồn o

Sanh khí o

9 phần tốt

Vợ Chấn

Du hồn  ·

Ngũ quỷ ·

Thứ hung

Vợ Tốn

Tuyệt mạng ·

Thiên y  o

4 phần tốt

Vợ Ly

Tuyệt thế ·

Du hồn  ·

Hung=kiết

Vợ Khôn

Sanh khí o

Quy hồn o

9 phần tốt

Vợ Đoài

Phước đức o

Phước đức o

10 phần tốt

 

NAM MẠNG: BÁT TRẠCH 9 LY

(BÁT TỰ: LỤC CÀN)

Phi Cung

Lữ Tài Phu Thê

Nhận Xét

Thê mạng

Bát trạch

Bát tự

Vợ Càn

Tuyệt mạng ·

Quy hồn o

Thứ hung

Vợ Khảm

Phước đức o

Du hồn  ·

7 phần tốt

Vợ Cấn

Tuyệt thế ·

Phước đức o

6 phần tốt

Vợ Chấn

Sanh khí o

Thiên y  o

10 phần tốt

Vợ Tốn

Thiên y  o

Ngũ quỷ ·

7 phần tốt

Vợ Ly

Quy hồn o

Tuyệt mạng ·

Thứ hung

Vợ Khôn

Du hồn  ·

Tuyệt thế ·

Hung=kiết

Vợ Đoài

Ngũ quỷ ·

Sanh khí o

5 phần tốt


Ngày gửi: 08/06/2010 - 09:12

Cái này bạn ăn cắp ở đâu về vậy

Nếu xem kỹ chi tiết thì chăng đúng tí nào

bạn vui lòng kiểm tra lại nhé.

 Ví dụ; Nam 1981 và Nữ 1984

Nam phi cung bát trạch KHẢM, vợ cung Cấn ra NGŨ QUỶ.

Còn cung bát tự là đoài, vợ cung Cấn sẽ ra PHƯỚC ĐỨC

kiểm tra lại nhé ??????

Ngày gửi: 30/03/2011 - 01:02

cung phi bát trạch chỉ để coi phong thủy nhà ở,nơi làm việc.ko thể coi hôn nhân.hay kết hợp 2 thực thể được?bạn nhầm rồi

Ngày gửi: 07/03/2012 - 15:02

đẻ coi tuổi xung, khắc của vợ chồng thì cần coi đến 6 dữ liệu sảy ra:

1-ngũ hành ,2-cung sinh,3 cung phi,4 can chồng chi vợ,5 can chồng can vợ,6 chi chồng chi vợ.

-tốt nhất là 6 tôt(khó có)

-trung bình là 3 tôt,3 xấu

- xấu nhất là 6 xấu

(cách tính tốt xấu theo tương sinh và tương khắc của ngủ hành)

Ngày gửi: 07/03/2012 - 15:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo