Tôi muốn biết về trình tự, thủ tục để tách thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(đất của bố mẹ để lai)
 |  Xem: 1.583  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/10/2008 - 15:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

I. Việc tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất được thực hiện như sau:


a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập một bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên - Môi trường nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên - Môi trường nếu là hộ gia đình, cá nhân.

b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên - Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường (gọi chung là cơ quan Tài nguyên - Môi trường) có trách nhiệm gởi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gởi đến cơ quan Tài nguyên - Môi trường cùng cấp;

Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gởi đến cơ quan Tài nguyên - Môi trường cùng cấp;

d) Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy CNQSDĐ cho thửa đất mới; Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp được ủy quyền hoặc trình UBND cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp không được ủy quyền;

đ) Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gởi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên - Môi trường trực thuộc;

e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gởi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc; gởi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc”.

II. Thủ tục cấp giấy CNQSDĐ

Hộ gia đình cá nhân nộp tại UBND xã, thị trấn nơi có đất một bộ hồ sơ gồm có:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Các giáy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc đất như giấy di giấy, giấy chuyển nhượng...
- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy CNQSD đất (nếu có)

*Trình tự cấp giấy CNQSD đất:
1.UBND xã kiếm tra xác minh nguồn gốc đất trong vòng 15 ngày sẽ công bố tại trụ sở UBND xem có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hay không, sau đó xã sẽ gởi toàn bộ hồ sơ đến văn phòng đăng ký quyền sư dụng đất thuộc Phòng tài nguuyên và môi trường.

2.Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, ghi ý kiến là đủ điều kiện hay không, nếu đủ điều kiện sẽ trích lục bản đồ địa chính...gởi hồ sơ đến Phòng tài nguyên và môi trường.

3.Phòng tài nguyên môi trường kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, xong trình lên UBND huyện để quyết định cấp GCNQSD đất.

4. Tất cả các giai đoạn trên từ ngày UBND xã nhận đủ hồ sơ đến ngày UBND huyện cấp giấy không quá 55 ngày làm việc.
Ngày gửi: 13/11/2008 - 11:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn