Chế độ khi nghỉ thôi việc?

Tôi có một người em làm chuyên viên ở sở Tài chính từ tháng 01/1992 đến tháng 11/2004. Tháng 12/2004 em tôi tự nguyện làm đơn xin nghỉ thôi việc, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Sau đó Sở Nội vụ đã ra quyết định cho nghỉ thôi việc và được nhận trợ chế độ trợ cấp thôi việc cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng và phụ cấp. Em tôi đã nhận đầy đủ số tiền trợ cấp nghĩ thôi việc trên . Nhưng theo quy định tại khoản 2 Điều 2; các khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức thì quyền lợi của em tôi có được chốt sổ BHXH để bảo lưu thời gian công tác có đóng BHXH từ tháng 01/1992 đến tháng 11/2004 để cộng nối với thời gian em tôi đi làm ở một công ty cổ phần sau khi nghỉ thôi việc hay không? hay là bắc buộc phải giải quyết chế độ BHXH một lần đồng thời với chế độ nghỉ thôi việc?
Tôi xin chân thành cảm ơn.
 |  Xem: 3.990  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2009 - 10:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì: người lao động làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội, khi thôi việc theo đúng quy định, ngoài khoản trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động trả, người lao động còn được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.
Trường hợp người lao động làm việc từ tháng 01/1992 đến tháng 11/2004 nghỉ việc theo đúng quy định thì ngoài khoản trợ cấp thôi việc do đơn vị sử dụng lao động trả, người lao động còn được baỏ lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc khác hoặc được giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần do quỹ bảo hiểm xã hội trả
Ngày gửi: 28/05/2009 - 10:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn