Luật doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

Luật doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? Đạo luật này có hiệu lực sẽ thay thế những đạo luật nào?
 |  Xem: 3.421  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/11/2008 - 20:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 171 Luật doanh nghiệp năm 2005: kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2006, Luật doanh nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành. Luật này thay thế Luật doanh nghiệp năm 1999; Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 166 của Luật này; các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000.
Ngày gửi: 13/11/2008 - 20:27
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo