Nguồn vốn chủ sở hữu là gì?

 |  Xem: 25.333  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 31/03/2008 - 16:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn vốn do doanh nghiệp sở hữu, được sử dụng 1 cách lâu dài mà không phải cam kết thanh toán, gồm có vốn kinh doanh và các quỹ của doanh nghiệp.
Ngày gửi: 31/03/2008 - 16:07
là vốn do các cá nhân đóng góp đẻ hình thành nên doanh nghiệp
Ngày gửi: 30/09/2008 - 00:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.