Nguồn vốn chủ sở hữu là gì?

 |  Xem: 25.410  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 31/03/2008 - 16:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn vốn do doanh nghiệp sở hữu, được sử dụng 1 cách lâu dài mà không phải cam kết thanh toán, gồm có vốn kinh doanh và các quỹ của doanh nghiệp.
Ngày gửi: 31/03/2008 - 16:07
là vốn do các cá nhân đóng góp đẻ hình thành nên doanh nghiệp
Ngày gửi: 30/09/2008 - 00:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)