Hỏi công thức tính chu vi hình tròn?

 |  Xem: 455.247  |  Trả lời: 9
Ngày gửi: 16/08/2009 - 01:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (9)

C= 2*PI*R
C: chu vi
R: bán kính
PI = 3.14
Ngày gửi: 16/08/2009 - 02:01
Chu vi = Đường kính x 3,14
( C = d x 3,14 )
hoặc:
Chu vi = Bán kính x 2 x 3,14
( C = r x 2 x 3,14 )
Ngày gửi: 17/08/2009 - 03:35
Cv =2*r*3,14
hoặc
Cv =d*3.14
với
Cv:chu vi
d:đường kính
r:bán kính
Ngày gửi: 23/08/2009 - 16:19
Chu vi hình tròn=Bán kính x 2 x 3.14
Chu vi hình tròn=Đường kính x 3.14
Ngày gửi: 03/12/2009 - 20:19
P = 2r x 3,14= d x 3,14

(P: chu vi đường tròn
r: bán kính đường tròn
d: đường kính đường tròn
số pi lấy giá trị tương đối là 3,14)
Ngày gửi: 03/12/2009 - 22:10

la nay day:2*PI*R

Ngày gửi: 24/10/2011 - 22:14

Đơn giản quá: 

Cv =2*r*3,14 
hoặc 
Cv =d*3.14 
với 
Cv:chu vi 
d:đường kính 
r:bán kính

Ngày gửi: 30/12/2011 - 18:31

đơn giản!

Ngày gửi: 25/02/2014 - 21:24

đơn giản là : đường kính nhân cho 3,14

Ngày gửi: 26/04/2014 - 13:05
Trả lời