Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc được biểu hiện cụ thể ở những phương diện nào?

Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh họa.
Bài viết số 3 của lớp 12
 |  Xem: 18.606  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/10/2008 - 16:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tính dân tộc trong bài viêt bắc được biêu hiện cụ thể ở những phương diện như:
hình thức:viết theo thể thơ lục bát truyền thống,
nghệ thuật:sử dụng lối đối đáp của ca dao,dân ca
Ngày gửi: 10/01/2010 - 08:43
Trả lời