Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc được biểu hiện cụ thể ở những phương diện nào?

Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh họa.
Bài viết số 3 của lớp 12
 |  Xem: 18.682  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/10/2008 - 16:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tính dân tộc trong bài viêt bắc được biêu hiện cụ thể ở những phương diện như:
hình thức:viết theo thể thơ lục bát truyền thống,
nghệ thuật:sử dụng lối đối đáp của ca dao,dân ca
Ngày gửi: 10/01/2010 - 08:43
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)