Phân biệt sự giống và khác nhau giữa 2 điều khoản FOB và CFR của incorterm 2010

 |  Xem: 535  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/05/2013 - 16:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

CFR: "Người bán phải chịu trả cước phí và các chi phí khác phát sinh theo quy định ở khoản A3 a) (hợp đồng vận tải), kể cả chi phí bốc hàng lên tàu và các chi phí dỡ hàng tại cảng đến quy định mà người bán phải trả theo hợp đồng vận tải"

FOB - Free On Board – Giao lên tàu

Ngày gửi: 23/05/2013 - 08:45
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)