Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

 |  Xem: 13.467  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/05/2013 - 08:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đôi nét về tiểu sử và quá trình tìm     đường cứu nước của Người    
- Nguyễn Ái Quốc    lúc nhỏ  tên  là Nguyễn Sinh Cung  (sau  là Nguyễn Tất Thành)  sinh ngày
19/5/12890 tại làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Người  xuất thân trong gia đình trí thức có
tinh thần yêu nước và gần gũi với nhân dân, sớm nhận thấy những hạn chế của con đường
cứu nước của các nhà cách mạng , các sĩ phu yêu nước theo khuynh hướng tư sản đầu thếkỷ XX. Rút kinh nghiệm từn những người đi trước Người  quyết định sang phương Tây tìm
con đường cứu nước mới.
- 5/6/1911 tại bến nhà Rồng với tên là Nguyễn Văn Ba phụ bếp cho tàu Pháp, Người  ra đi tìm
con đường cứu nước mới cho dân tộc, đến 7/1911 tàu cập cảng Macxây (Pháp).
- 1912 từ Pháp Người  tiếp tục đi TBN, BĐN, Tuynidi, Angiêri, Cônggô, Mỹ làm rất nhiều nghề
khác nhau vừa học tập vừa tìm hiểu về đời sống nhân dân lao động ở các nước
- 1913 Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở về Pháp, sau những năm bôn ba qua nhiều nứơc TBCN
Người  nhận rõ đâu là bạn đâu là thù của giai cấp vô sản
- 1917  cách mạng    tháng Mười Nga  thành  công ảnh hưởng đến  tư  tưởng  cứu nước  của
Người
- 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vecxây bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải  thi
hành quyền tự do dân chủ cơ bản cho dân tộc Việt Nam
- 1920 Người  đọc bản  “sơ  thảo  lần  thứ nhất  về  vấn đề dân  tộc  và  thuộc địa”  của Lênin,
Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc và quyết tâm đi theo con đường của cánh
mạng tháng Mười Nga.
- 12/1920 tại đại hội Tua, Nguyễn Ái Quốc  bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản và là 1 trong
những người sáng lập ra Đảng Cộng Sản  Pháp
b. Vai trò chuẩn bị tư tưởng, chính trị và tư tưởng trong việc thành lập     Đảng Cộng Sản  Việt
Nam    
- Chuẩn bị chính trị và tư tưởng
+ 1921 Người  sáng lập “hội liên hiệp thuộc địa” để đoàn kết các dân tộc thuộc địa Pháp
+ 1922 xuất bản báo “người cùng khổ”, Người  còn viết bài cho báo Nhân Đạo, Đời sống
công nhân, và viết tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp”
+ 6/1923 Người   bí mật sang LX dự hội nghị quốc  tế nông dân, quốc  tế phụ nữ, sau đó
nghiên cứu   và học  tập ở Quốc  tế Cộng Sản viết bài cho báo   Sự Thật,  thư  tín quốc  tế.
Nguyễn Ái Quốc  nêu rõ mối quan hệ giữa cách mạng  thuộc địa và cách mạng  chính quốc.
vai trò của người nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là bước chuẩn bị quan
trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập của Đảng.
+ 1925 xuất bản tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp” đã tố cáo chính sách thực dân tàn
bạo của Pháp và đề cập đến phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa.
- Chuẩn bị về tổ chức:
+ 11/1924 Nguyễn Ái Quốc    rời Liên Xô đến Quảng Châu  (TQ), Người    tiếp xúc các nhà
cách mạng  Việt Nam  ở TQ với tổ chức “Tâm tâm xã” mở lớp đào tạo cán bộ
+ 6/1925 Người    lập “hội Việt Nam   cách mạng    thanh niên” chuẩn bị điều kiện  thành  lập
chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam
+1929 liên tiếp 3 tổ chức cộng sản thành lập, yêu cầu phải có 1 chính đảng duy nhất để lãnh
đạo cách mạng  Việt Nam . Nguyễn Ái Quốc  thay mặt quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị hợp
nhất 3 tổ chức cộng sản (3/2/1930) thành Đảng Cộng Sản  Việt Nam.
à Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  có công lao rất lớn đối với quá trình vận động thành lập chính
đảng vô sản  ở Việt Nam. Người  đi đến chủ nghĩa Mác – Lênin và truyền bá chủ nghĩa Mác
– Lênin về Việt Nam, chuẩn bị về chính  trị,  tư  tưởng và  tổ chức cho sự  ra đời của Đảng
Cộng Sản Việt Nam.

HỒ CHÍ MINH , vị anh hùng dân tộc , người đã bôn ba cả đời khắp năm châu bốn biển để tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt nam .Giữa lúc nước nhà đang khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước đòi hỏi phải có một lực lượng lãnh đạo và có một đường lối cách mạng đúng đắn ,một lý luận soi đường .Tất cả đã được giải quyết từ khi Đảng ra đời, đó thật sự là một bước ngoặt trọng đại cho cách mạng Việt nam .Quá trình vận động thành lập Đảng là một quá trình đấu tranh và chuẩn bị lâu dài ,toàn diện của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và những người cách mạng Việt Nam. Trong đó người có vai trò hàng đầu ,có tác động lớn nhất đến việc thành lập Đảng chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước,lớn lên trên quê hương giàu truyền thống yêu nước đấu tranh bất khuất,lại được tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo tư tưởng yêu nước thương dân …tất cả đã hình thành cho Nguyễn Ái Quốc lòng căm thù sâu sắc giặc Pháp xâm lược ,thông cảm với nỗi khổ của nhân dân ngay từ thời niên thiếu.Tuy chịu ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha anh nhưng bằng trí tuệ thiên tài và sự độc lập trong suy nghĩ đã tạo cho Người có một tư tưởng và chí hướng hoàn toàn khác với phong trào yêu nước đương thời. Người đã sớm nhận thấy những hạn chế,sai lầm của những nhà cách mạng đi trước nên đã chọn cho mình một hướng đi riêng đó là sang phương Tây,vừa để học hỏi kinh ngiệm, nghiên cứu lý luận,xem xét tình hình vừa tham gia trực tiếp vào lao động và đấu tranh trong hàng ngũ công nhân và nhân dân lao động các nước để tìm con đường cứu nước.Và sự lựa chọn đó đã đưa cách mạng Việt nam đến một chặng đường mới,là mốc đánh dấu và cũng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt nam đó là sự ra đời của Đảng cộng sản việt nam.Từ nay cách mạng đã có người lãnh đạo và có một đường lối rõ ràng, giải quyết được sự khủng hoảng lớn đang còn tồn tại. Ta hãy đi tìm hiểu vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt nam.

Ngày gửi: 10/05/2013 - 09:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)