12615
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.013.860; HCM: 093.888.3086

Hashtag nổi bật

#somiromoocbendoosung#romoocbendoosung#romooclongdoosung mooclongdoosung romooclongdoosung romooclong40feet somiromooclongdoosung romooctaithungmuibat doosung romoocdoosung romoocthungmuibat40feet romoocthung45feet romooclongdoosung40feet3truc#somiromoocdoosungbonchoximangroi#romoocbonchoximangroichanrut#sơmiromooc rơmooc moocsan mooc40feetthungbung moocthùng doosung rơmoocsàn40feet 3trụccóthànhlửng doosung somiromoocdoosung moocsan40feet somiromoocthung mooclong sơmirơmoócthùnglửng40feet3trục doosungvietnammoocsàndoosung moocsàn2trục sơmirơmoócdoosung sơ#romoocxuong2truc romoocxươngdoosung2 trục40feet sơmirơmoócchở container40feet 2trục romoocchocong20 feet somiromoocdoosung2 truc40feet romoocdoosung2truc romoocdoosung2cau romoocdoosung doosung moocchởcontainer20 feet#somiromoocbenromoocbenmoocbendoosungdoosungdoosungvietnamdoosunghanquocbanromoocbenromooctudo#romoocben#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:52/54/58m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:#romoocdoosungbon#: sơmirơmoocxitecchởximăngrời:52/54/58m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả)#đầukéomỹ đầukéomỹ1giường đầumỹ xeđầumỹ bánđầukéomỹ đầukéomỹ2012 đầukéomỹ2013 xeđầukéomỹ xeđầukéomỹinternational xecontainermỹ#rơmoócdoosung romoocxitec romoocchởbộtmì romoocchởximangrời romoocxitecdầu romoocxitecchởga romoocchởkhíhóalỏng#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối rơmoócben24khối đạilýrơmoócben sơmirơmoócthùngtựđổ#sơmirơmoócxitécchởximăngrời32.7tấnsơmirơmoócchởximăngrờidoosungrơmirơmooc#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng#moocchởxe#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung#sơmirơmoócxitéc(chởxăng)sơmirơmoócxitécchởxăngsơmirơmoócxitécxăngsơmirơmoócchởxăngrơmoocchởxăngromoocchởxăngdầurơmoocchởdầusơmirơmoócxitécdoosungsơmirơmoócdoosungchởxăng#romoocbenchanrut#sơmirơmoocsàndoosung3trục40feet#rơmoocchởxe máycôngtrình#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet rơmoócdoosung#: sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet rơmoócdoosung m#romoocbendoosungchanrut#romoocchoxi mangroidoosung moocchoximangroidoosung romoocchoximangroi romoocchoximangroidoosung romoocchoximangxa romoocchoximăng doosung banbonchoximangroi somiromoocxitecchoximangroi doosung sơmiromoocxitecdoosung#sơmirơ moócchởximăngrời32tấn sơmirơ moócchởximăngrời31khối rơmooc cimcchởximăng sơmirơ moocbồnchởximăng xexitec bồnchởximăngrời ximăng xá rơmooc chởximăngxá sơmooc chởximăng32tấn sơmirơ mooccimcchởximăngxá ơmirơ mooccimcchởximăng32tấn bánơmi rơ#sơmirơmooclùnsànvõng3trục#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45 feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet 3trục rơmoocdoosung muabánrơmoocdoosung sơmirơmoócxương40feet s#somiromoocbendoosungchanrut#romoocchoximangroidoosung moocchoximangroidoosung romoocchoximangroi romoocchoximangroidoosung romoocchoximangxa romoocchoximăng doosung banbonchoximangroi somiromoocxitecchoximangroidoosung sơmiromoocxitecdoosung#romoocchoxangdau romoocxitecchoxang romoocdoosungchoxang romoocxangdoosung romoocxitecchoxangdoosung doosung somiromoocdoosung romoocchoxang39khoi romoocxang40khoi sơmirơmoocxitecchởxăngdầu40khoi romoocxangdoosungsơmirơchởdầu33khối sơmirơmoócxitéc(chởxăng#sơmirơmooclùnsànvõngchởmáycôngtrình#sơmirơmoócsàndoosungthànhlửngdoosungsơmirơmoócsànthànhlửngsơmirơmoócchởcontainerromoocsànphẳngthànhlửng3trụcsơmirơmoócchởcontainerdạngsànthànhlửngsơmirơmoocsàncóthànhlửng30tan#romoocbenchanrutdoosung#romooc choximangroidoosung moocchoxi mangroidoosung romoocchoxi mangroi ro moocchoximangroidoosung romoocchoxi mangxa romoocchoxi măng doosung banbonchoxi mangroi somi romoocxitecchoximangroidoosung sơmiromooc xitecdoosungsơmirơmoocxitecchởximăng#sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối rơmoócben24khối đạilýrơmoócben#sơmirơmoócchuyêndùng#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:52/54/58m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitec#romoocbentaitudo#romoocbendoosungchanruttaitudo#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục#sơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoosungbánrơmoocdoosungsơmirơmoocdoosunghànquốcsơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳngsơmirơmoocsàndoosung3trục40feetsơmirơmoocsàndoosung40feet3trụcsơmirơmooc#sơmirơmoócrút14.3m-21.3mdoosungsơmirơmoócrút14.3msơmirơmoócrút21msơmirơmoócchởcontainerromoocsànphẳng40feet2trụcsơmirơmoócchởcontainerdạngsànphẳng-143msơmirơmoocsàndoosung35feet1trụcsơmirơmoocsàndoosungsơmirơmoócsàn40feet3trụcrơmoocdoosungmuabánrơmoocdoos#: sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục sơmirơmoocsàn#romoocbendosungtaitudo#rơmoocxương33.5tấn2017 moocxươngcimc bánmoocxươngcimc sơmirơmooctảichởcontainerdạngxương3trục 40feet somiromooccimc moocxươngcimc 40feet romoocxương40feet đạilýcimc moocxương40feet#sơmirơmoócxương45feetsơmirơmoóccổcò45feetmoocxương45feetmoocxương3trục45feetsơmirơmoócdoosungsơmirơmoócxươngdoosung45feetmoocxương14métrơmoocchởcông50sơmirơmoócchởcông50sơmirơmoócchởcontainer45feetsơmirơmoócchởcontainer14msơmirơmoócxương3trụcsơmirơmoócdoo#sơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoosungbánrơmoocdoosungsơmirơmoocdoosunghànquốcsơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoos#sơmirơmoocchởxăngdầurơmoocbồnchởxănggiábánsơmirơmoocbồnxăngbồnxăng3trục#sơmirơmoocsàn9m 3trụccóthànhlửng moocsàn20feet sơmirơmoocsàn20feet rơmoocsànchởhàngnặng sơmirơmoocsàn8m sơmirơmoocsàn9m bánmoocsàndoosung sơmirơmoocdoosung giásơmirơmoocsàndoosungro moocsan9m moocsam3truc20feet mooc lungdoosung romooclungdoosung moocsan#rơmoócsomiromoocdoosungdoosungsomiromoocdoosungsơmirơmoóclùnsơmirơmoóclùn3trụcsơmirơmoóclùn2trụcsơmirơmoocchởxemáychuyêndùngsơmirơmooctảichởxemáychuyêndùng3trụcromooclunromoocchomáychuyêndùngsomiromoocchởxechuyêndùngromooclun3trụcmooclun3trụcmooclundoosun#sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45#sơmirơmoóclồngsơmirơmoóclồngkhungsơmirơmoócmuibạtsơmirơmoóclongkhungmuibạtrơmoocmuibạt3trục40feetromooclồngkhungmuibạt302tấn3trục40feet3trục40feet30tấnsơmirơmoóckhungmuibạtdoosungsơmirơmoócdoosungsơmirơmoóc3trục40feetdoosungsơmirơmoócdoosungxekhungmuibạtr#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromooc doosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3 trục sơmirơmoóclùn2 trục sơmirơmoocchởxe máychuyêndùng sơmirơmooctảichở xe máychuyêndùng3trục romooclun romoocchomáy chuyêndùng somiromoocchởxe chuyêndùng romooclun3tr#sơmirơmooctải tựđổ moocbendoosung loại2trụcthường 1trụcnânghạ xilanhbinotto mfc187 sơmirơmoóc benchânrút chânco giònâng moocbenchânco rơmoocbenchân co moocbenchân rút sơmirơmooc ben1trụcrút moocbentảitrọng cao sơmirơmooc bentảitrọngcao bsnrơmoocb#sơmirơmoócchởcontainersơmirơmoócxương40feet3trụcsơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương45feet3trụccầuhơisơmirơmoócchởcontainerdạngxươngsơmirơmoócxương40feetrơmoócdoosungmuabánrơmoocdoosungsơmirơmoócxươngdoosungsơmirơmoóc3trụcsơmirơmoóc2trụcsơmirơmoócsàn#: sơmirơmoocxitecchởximăngrời:52/54/58m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:#romoocdoosungsanlun#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng sơmirơmooctảichởxe máychuyêndùng3trục#sơmirơmoóc3trục40feetdoosungsơmirơmoócdoosungxekhungmuibạtrơmooc3trục40feethànquốcrơmooclồngrơmoocthùngsơmirơmoóclồngsơmirơmoóclồngkhungsơmirơmoócmuibạtsơmirơmoóclongkhungmuibạtrơmoocmuibạt3trục40feetromooclồngkhungmuibạt302tấn3trục40feet3trục40feet30tấns#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối#sơmirơmoóctảichởxe máychuyêndùng sơmirơmoóctảichởxe chởmáychuyêndùng sơmirơmoóclùnchởxecôngtrình sơmirơmoóclùnchởxe sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn14m sơmirơmoóclùn16m bánsơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùndoosung sơmirơmoócdoosung sơmirơmoócdoosungdạnglùn sơmir#romooclundoosungchoxe#somiromoocdoosungsanrut#romoocdoosungbentaitudo#sơmirơmoocsàngiòrút40feet rơmoocrút moocsàngiòrút sơmirơmoóc sơmirơmoocsàn3trục sơmisơmirơmoocsàn45feet 3trục2015 rơmoóc3trục#rơmoocsàndoosung bánromoocsan giásơmirơmoocsàn chuyênbánsơmirơmooc somiromoocnhậpkhẩu sơmirơmoocsàn40feet đạilýsơmirơmooc sơmirơmoócsànchởcontainer14.3m sơmirơmoócsànchởcontainer sơmirơmoócchởcontainer rơmooc14.5m sơmiromooc45feet somiromoocdoosung45feet3#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng, sơmirơmoocdạngsànphẳng, sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet, 20feet, 45feet, 1cầu, 2cầu, 3cầu, sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục, sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục, sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục, sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet, 3trục, sơm#somiromoocdoosungsankeodai21m#romoocbendoosung3truc#romoocdoosungbonchoxang#sơmirơmoócrút14.3m-21.3m sơmirơmoóctảichởthépốngthépthanh romoockeodai romoocsankeodai romoocsanrut22m romoocchothepongthepthanh romoocdoosungchothepongthepthanh romoocchuyendung romoocdoosungkeodai romoocchothepongthepthanh doosung somiromoocrut21m romoo#somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng#somiromoocdoosungsankeodai3truc#romoocbendoosungtaitudo#moocbonchoxangdaudoosung#sơmirơmoócchởximăngrời32tấnsơmirơmoócchởximăngrời31khốirơmooccimcchởximăngsơmirơmoocbồnchởximăngxexitecbồnchởximăngrờiximăngxárơmoocchởximăngxásơmoocchởximăng32tấnsơmirơmooccimcchởximăngxáơmirơmooccimcchởximăng32tấnbánơmirơmooccimcchởximăngxáđóngbồnchởxim#sơmirơmooctảitựđổmoocbendoosungloại2trụcthường1trụcnânghạxilanhbinottomfc187sơmirơmoócbenchânrútchâncogiònângmoocbenchâncorơmoocbenchâncomoocbenchânrútsơmirơmoocben1trụcrútmoocbentảitrọngcaosơmirơmoocbentảitrọngcaobsnrơmoocbendoosungnhàmáydoosungsơmirơmoo#sơmirơmoócxitéc(chở xăng) sơmirơmoócxitécchởxăng sơmirơmoócxitécxăng sơmirơmoócchởxăng rơmoocchởxăng romoocchởxăngdầu rơmoocchởdầu sơmirơmoócxitécdoosung sơmirơmoócdoosungchởxăng sơmirơmoócchởxăng sơmirơmoóc doosung xitecchởxăngdầu rơmoocxitecxăng#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng sơmirơmooctảichởxe#romoocxitecchodaudoosung#moocsàndoosung#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ:46m3 doosung rơmoócdoosung romoocxitec romoocchởbộtmì romoocchởximangrời#sơmirơmoocsàngiòrút40feet rơmoocrút moocsàngiòrút sơmirơmoóc sơmirơmoocsàn3trục sơmisơmirơmoocsàn45feet 3trục2015 rơmoóc3trục romoocsan45feet romooc12met sơmirơmoocsàn#sơmirơmooccóbửng-sơmirơmoocthùng sơmirơmoocthùngmuibạt sơmirơmoockhungmui.sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtcao sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtthấp sơmirơmoocthùngdoosung rơmoocthùngdoosung sơmioromooclồng romooclồng mooclồng romooclongdoosung somirơmo#sơmirơ moócxitéc(chởxăng) sơmirơ moócxitécchởxăng sơmirơmoóc xitécxăng sơmirơ moócchởxăng rơmoocchở xăng romoocchở xăngdầu rơmoocchở dầu sơmirơ moócxitécdoosung sơmirơ moócdoosungchởxăng sơmirơ moócchởxăng sơmirơ moóc doosung xitecchở xăngdầu #so miromooctảitựđổmoocben romoocbendoosung moocben3trục doosung sơmirơ moocbendoosung romoocbendoosung moocbendoosung romoocben taitrongcao doosung sơmirơmooc doosung banromoocben doosungxe sơmirơmoócthùngtựđổ25khối sơmirơmooc ben moocben mócben m#romooc sandoosung
Trước
Sau

Rơ Moóc

Có tổng số 516 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Cần bán  |  Cần mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=12615
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=12615
 • Sơ mi rơ Moóc tải Tự đổ, nhãn hiệu Doosung, 3 trục thường hoặc 1 trục nâng hạ -Tải 28,1 tấn ( 32 )

  Sơ mi rơ Moóc tải Tự đổ, nhãn hiệu Doosung - 3 trục thường hoặc 1 trục nâng hạ - Tải 28,1 tấn hoặc 28,08 tấn - Xilanh (ty ben) Hyva đẩy dưới là loại lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay...
  Nguyễn Hoàng 7 giờ 19 phút trước trong Rơ Moóc
  600.000.000
 • Gia Xe Tai Thaco Towner 800 / Xe Tai Thaco 950 Kg - 900 Kg - 750 Kg - 550 Kg ( 6.256 )

  THACO AN LẠC xin gửi tới Quý khách hàng thông tin dòng xe tải nhẹ máy xăng động cơ SUZUKI tải trọng cao, được THACO vừa cho ra mắt tháng 3/2017 Xe tải THACO TOWNER800: sử dụng động cơ DA465QE...
  truonghaianlac 9 giờ 22 phút trước trong Rơ Moóc
  152.500.000
  ₫ / 1
 • DOOSUNG Mooc sàn dài 12 Mcó thành lửng-31 tấn-40feet-3 trục-đảm bảo hàng chính hãng-chỉ trả 80TR ( 5 )

  DOOSUNG Mooc sàn dài 12 Mcó thành lửng-31 tấn-40feet-3 trục-đảm bảo hàng chính hãng-chỉ trả 80TR-giao tận nhà. Đại lý Ôtô Miền Nam chuyên cung cấp các loại Sơmi Rơmooc Dooosung nhập khẩu Hàn Quốc...
  tuyet do Hôm nay, lúc 10:57 trong Rơ Moóc
  380.000.000
 • Chuyên phân phối SMRM sàn 12M-31 Tấn có thành lửng có thể tháo rời ( 4 )

  Chuyên phân phối SMRM sàn 12M-31 Tấn có thành lửng chuyên chở Container hiệu Doongsung 3 trục-40 feet-với giá gốc-thủ tục đơn giản-giao tận nơi. Sơ mi Rơ mooc sàn- thành lửng có thể tháo rời - 3...
  tuyet do Hôm nay, lúc 10:27 trong Rơ Moóc
  380.000.000
  ₫ / chiếc
 • Ô tô Miền Nam chuyên bán Mooc Xương DOOSUNG 33.5Tấn. Giá 285TR. Giá Gốc ( 4 )

  Ô tô Miền Nam chuyên bán Mooc Xương DOOSUNG 33.5Tấn. Giá 285TR. Giá Gốc Chuyên bán các loại Sơmi Rơmooc nhập khẩu Hàn Quốc với giá cả hợp lý, chất lượng vượt trội. Giao xe toàn quốc trong thời gian...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm nay, lúc 10:07 trong Rơ Moóc
  285.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Chuyên phân phối SMRM sàn 12M có thành lửng chuyên chở Container hiệu Doongsung 3trục-40 feet-giá rẻ ( 4 )

  Chuyên phân phối SMRM sàn 12M có thành lửng chuyên chở Container hiệu Doongsung 3 trục-40 feet-với giá gốc-thủ tục đơn giản-giao tận nơi. Sơ mi rơ mooc sàn-thành lửng có thể tháo rời chuyên chở...
  tuyet do Hôm nay, lúc 09:58 trong Rơ Moóc
  380.000.000
 • Đại lý Doosung bán Rơ mooc sàn rút 14m-21m, 32tấn Doosung 2017. Giá 620 triệu. ( 4 )

  Đại lý Doosung bán Rơ mooc sàn rút 14m-21m, 32tấn Doosung 2017. Giá 620 triệu. Rơ mooc sàn rút 14.3m-21.3m Doosung Hàn Quốc, sản xuất 2017 là sản phẩm chuyên dùng tốt nhất hiện nay, linh kiện nhập...
  Sale01otomiennam Hôm nay, lúc 09:42 trong Rơ Moóc
  620.000.000
  ₫ / chiếc
 • Chuyên bán Rơmooc Chở Container 3trục, 40Feet Doosung Tải trọng cao 2017 ( 4 )

  Chuyên bán Rơmooc Chở Container 3trục, 40Feet Doosung Tải trọng cao 2017 Sơ mi rơ moóc chở Container được thiết kế với khối lượng không tải nhẹ, sàn xe rất cứng và vững nên có độ bền cao. Được đánh...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm nay, lúc 09:38 trong Rơ Moóc
  285.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Thanh lý Mooc Doosung sàn-thành lửng có thể tháo rời-3 trục-40 feet-31 Tấn tải hàng hoặc container ( 4 )

  Thanh lý Mooc Doosung sàn-thành lửng có thể tháo rời-3 trục-40 feet-31 Tấn tải hàng hoặc container-chất lượng Hàn Quốc-giá rẻ-giao tận nơi. Rơ mooc Doosung sàn có thành lửng 40feet-3 trục chuyên...
  tuyet do Hôm nay, lúc 09:30 trong Rơ Moóc
  380.000.000
 • Ô tô Miền Nam bán Phoọc lùn sàn võng 3 trục Doosung dài 15m tải 39,5 tấn, hỗ trợ ĐKĐK, giao tận nhà. ( 4 )

  Sơ Mi Ro Mooc lùn sàn võng 7m Doosung 3 trục – dài 15m với tải trọng 39,5tấn là sản phẩm chuyên dùng đang được tin cậy hiện nay, linh kiện và công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc; lắp ráp tại Việt...
  Ô Tô Miền Nam Hôm nay, lúc 09:20 trong Rơ Moóc
  610.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán Mooc lùn sàn võng 7m DOOSUNG 3 trục-dài 15m chở máy chuyên dùng, giá 610tr; ( 4 )

  Ô tô Miền Nam giới thiệu đến khách hàng Dòng Rơ Mooc lùn sàn võng 7m Doosung 2017 - 3 trục chuyên chở máy chuyên dùng, chở xe với tải trọng lên đến 39,5 tấn. Hiện đang có sẵn tại bãi của chúng tôi. ...
  Ô Tô Miền Nam Hôm nay, lúc 09:16 trong Rơ Moóc
  610.000.000
  ₫ / 0
 • Với 80TR sở hữu rơ mooc sàn 12M có thành lửng (có thể tháo rời) 3 trục-40 feet-31 Tấn hiệu Doosung ( 4 )

  Với 80TR sở hữu rơ mooc sàn 12M có thành lửng (có thể tháo rời) 3 trục-40 feet-31 Tấn hiệu Doosung tải hàng hoặc container với giá gốc-giao ngay. SMRM Doosung sàn có thành lửng 40feet-3 trục toàn...
  tuyet do Hôm nay, lúc 08:54 trong Rơ Moóc
  380.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán Mooc Rút Doosung, Sơ mi ro mooc chở thép ống, thép thanh Doosung Miền Nam, bán RƠ Mooc Rút kéo ( 46 )

  Bán Mooc Rút Doosung, Sơ mi ro mooc chở thép ống, thép thanh Doosung Miền Nam – bán RƠ Mooc Rút kéo dài 21.3m. Chở thép ống, thép thanh. Chiều dài: Ngắn nhất ngắn nhất 14.3m dài nhất...
  Nguyễn Hoàng Hôm nay, lúc 08:20 trong Rơ Moóc
  635.000.000
 • Bán Mooc Ben Doosung Hàn Quốc, Tải trọng cao, Giao ngay ( 26 )

  Bán Mooc Ben Doosung Hàn Quốc, Tải trọng cao, Giao ngay Doosung Miền Nam – Bán Sơ Mi rơ Moóc tải tự đổ - Mooc Ben tải trọng cao - Trọng lượng toàn bộ : 36610 kG - Kích thước xe : 9220 x...
  Nguyễn Hoàng Hôm nay, lúc 08:18 trong Rơ Moóc
  600.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Sơ Mi rơ Mooc Ben Doosung 28 tấn, 24 khối, đăng ký biển số, giao hàng trong ngày ( 25 )

  Sơ Mi rơ Mooc Ben Doosung 28 tấn, 24 khối, Giao ngay - Trọng lượng bản thân : 8510 kG - Tải trọng cho phép chở :28100 kG - Trọng lượng toàn bộ : 36610 kG - Kích thước xe : 9220 x 2500 x...
  Nguyễn Hoàng Hôm nay, lúc 07:16 trong Rơ Moóc
  610.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán RoMooc Xương 2 trục 40 Feet Doosung hàn Quốc 27 tấn ( 57 )

  Đ ại lý Doosung Miền Nam, bán Rơ mooc Xương 2 trục 40 feet Giao ngay Sơ Mi rơ Mooc Xương 2 trục 40 Feet Doosung, Xe Có sẵn Giaongay Rơ mooc Được sản xuất từ thép Hàn Quốc. Độ bền, chịu lực...
  Nguyễn Hoàng Hôm nay, lúc 07:08 trong Rơ Moóc
  240.000.000
  ₫ / Xe
 • Bán Xe Rơ Mooc Ben Doosung tải trọng cao, Chân rút, Đại lý Doosung Miền Nam ( 20 )

  Bán Xe Rơ Mooc Ben Doosung tải trọng cao, cầu nâng hạ Đại lý Doosung Miền Nam - Chuyên Phân phối Sơ mi rơ Mooc Doosung các loại Đặc biệt hiện nay chúng tôi có sẵn Sơ Mi rơ mooc Ben Doosung tải...
  Nguyễn Hoàng Hôm nay, lúc 06:28 trong Rơ Moóc
  600.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Mooc sàn 40 feet 3 trục 12 khóa gù ( 33 )

  Mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo Hôm qua, lúc 18:12 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Sơ mi rơ moóc chở container dạng khung xương -40 feet 3 trục (12 chốt) ( 37 )

  mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo Hôm qua, lúc 18:12 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Sơ mi Rơ mooc chở Container CIMC 40 feet ( 43 )

  mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo Hôm qua, lúc 18:12 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Thanh lý Mooc Ben- tải tự đổ 3trục chân rút, 28tấn, thùng 24khối Doosung 2017.Giá gốc ( 5 )

  Thanh lý Mooc Ben- tải tự đổ 3trục chân rút, 28tấn, thùng 24khối Doosung 2017.Giá gốc Thông số CB: Trọng lượng: 8.47 Tấn Tải trọng:28.1Tấn Tổng tải trọng: 36.6Tấn Mâm kéo : 2.92 Tấn ...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 16:23 trong Rơ Moóc
  665.000.000
  ₫ / chiếc
 • Rơ mooc xi măng rời ,xi măng xá _ mooc xi măng rời 31m3 của Doosung ( 5 )

  Rơ mooc xi măng rời ,xi măng xá _ mooc xi măng rời 31m3 của Doosung Sản phẩm rơ mooc Doosung sử dụng Lốp dòng chịu tải cao, xe đc thiết kế chịu lực cao, tải trọng nhẹ .Lốp ổn định trong tình trạng...
  THU TRANG Hôm qua, lúc 14:50 trong Rơ Moóc
  625.000.000
 • Cần bán 5 chiếc SMRM Ben Doosung 2017 chân rút, tải trọng 28tấn, thùng 24khối.Giá siêu rẻ ( 7 )

  Cần bán 5 chiếc SMRM Ben Doosung 2017 chân rút, tải trọng 28tấn, thùng 24khối.Giá siêu rẻ. SMRM Ben – tải tự đổ 3 trục, 1 chân rút nhãn hiệu Doosung Hàn Quốc, là loại xe chuyên dùng vận...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 11:37 trong Rơ Moóc
  665.000.000
  ₫ / chiếc
 • Sơ mi rơ mooc lùn chở xe cơ giới_ mooc lùn 3 trục ( 5 )

  Sơ mi rơ mooc lùn chở xe cơ giới_ mooc lùn 3 trục CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ MIỀN NAM Xin hân hạnh được chào hàng đến quý khách hàng về SƠ MI RƠ MOOC LÙN CHỞ XE CƠ GIỚI với tải trọng cao nhập khẩu...
  THU TRANG Hôm qua, lúc 11:11 trong Rơ Moóc
  525.000.000
 • Sản Phẩm sơ mi rơ mooc sàn 3 trục _ mooc sàn phẳng lô hàng mới về ( 5 )

  Sản Phẩm sơ mi rơ mooc sàn 3 trục _ mooc sàn phẳng lô hàng mới về Sản phẩm sơ mi rơ mooc sàn 40 feet 3 trục được sản xuất từ thép cường lực cao, sắt xi bản rộng, cổ kép, táp kép dày bao phủ toàn...
  THU TRANG Hôm qua, lúc 10:21 trong Rơ Moóc
  320.000.000
 • Thanh lý 2 Rơ Mooc lùn dài 14 m DOOSUNG 2017, 3 trục sàn 6m- 39,5 tấn , mới 100%, giao tận nơi. ( 6 )

  Ô tô Miền Nam hiện có sẵn 2 chiếc Phoọc lùn DOOSUNG 39,5 tấn-3 trục –sàn 6m dài 14m, giá chỉ 530 triệu có ngay mooc mới hoàn toàn. Mô tả sản phẩm: Model: DOOSUNG DS-LBKS-330HD thuộc...
  Ô Tô Miền Nam Hôm qua, lúc 10:12 trong Rơ Moóc
  530.000.000
 • Sơ Mi Rờ Mooc Sàn 40'' 3 Trục CIMC Thẩm Quyến 2015 2016 ( 176 )

  CTY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG THỊNH SÀI GÒN - là thành viên đại diện khu vực miền nam và trung bộ của TỔNG CÔNG TY CP KINH DOANH TM&DV TRƯỜNG THỊNH, là đơn vị có nhiều năm khinh nghiệm trong lĩnh vực cung...
  Ô Tô Trường Thinh... Hôm qua, lúc 10:07 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Sơ Mi Rờ Mooc Xương 40'' CIMC 3 Trục ( 135 )

  CTY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG THỊNH SÀI GÒN - là thành viên đại diện khu vực miền nam và trung bộ của TỔNG CÔNG TY CP KINH DOANH TM&DV TRƯỜNG THỊNH, là đơn vị có nhiều năm khinh nghiệm trong lĩnh vực cung...
  Ô Tô Trường Thinh... Hôm qua, lúc 10:07 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Sơ Mi Rờ Mooc Lồng Cimc Thẩm Quyến Nhập Nguyên Chiếc 2015 2016 ( 162 )

  http://xetrungquoc.net/san-pham/so-mi-ro-mooc-long-cimc-tham-quyen-nhap-nguyen-chiec-2015-2016 CTY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG THỊNH SÀI GÒN - là thành viên đại diện khu vực miền nam và trung bộ của TỔNG CÔNG...
  Ô Tô Trường Thinh... Hôm qua, lúc 10:07 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Bán Mooc lùn DOOSUNG 3 trục;sàn 6m, dài 14m chở máy chuyên dùng, giá 530tr; nhận ( 6 )

  Ô tô Miền Nam giới thiệu đến khách hàng Dòng Rơ Mooc lùn dài 14m Doosung 2017 sàn 6m-3 trục chuyên chở máy chuyên dùng, chở xe với tải trọng lên đến 39,5 tấn. Hiện có sẵn 2 chiếc tại bãi của chúng...
  Ô Tô Miền Nam Hôm qua, lúc 10:06 trong Rơ Moóc
  530.000.000
  ₫ / 0
 • Rơ Mooc Ben Doosung 3trục chân rút, thùng 24m3, 28 Tấn, SX 2017. Giá 665 Triệu. Giao ngay. ( 5 )

  Rơ Mooc Ben Doosung 3trục chân rút, thùng 24m3, 28 Tấn, SX 2017. Giá 665 Triệu. Giao ngay. Đại lý Doosung Miền Nam bán Sơ Mi Rơ Mooc Ben- Tải tự đổ DV-DSKS-230FCD-1 sản xuất năm 2017. Kiểu dáng 3...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 09:59 trong Rơ Moóc
  665.000.000
  ₫ / chiếc
 • Chuyên phân phối Mooc tải có mui hiệu Doongsung 3 trục-40 feet-30.2 tấn với giá gốc-thủ tục đơn giản ( 5 )

  Chuyên phân phối Mooc tải có mui hiệu Doongsung 3 trục-40 feet-30.2 tấn với giá gốc-thủ tục đơn giản-giao tận nơi SMRM Lồng-Khung mui DOOSUNG 30.2Tấn. Có sẵn xe tại bãi. Chuyên phân phối các dòng...
  tuyet do Hôm qua, lúc 09:57 trong Rơ Moóc
  395.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán Ben Doosung chân rút 2017,37 tấn,giá rẻ,xe có sẵn,alo giao liền tay. ( 4 )

  Cần bán gấp Mooc Ben Doosung chân rút 2017,37 tấn,giá rẻ, Xe có sẵn,alo Giao ngay,giá 645 Tr. Nhãn hiệu : DOOSUNG DV-DSKS-230FCD-1. Loại phương tiện : Sơ mi rơ moóc tải (tự đổ). Trọng lượng...
  Thành Đạt Hôm qua, lúc 09:34 trong Rơ Moóc
  645.000.000
 • Chuyên bán Rơ Mooc Lồng-Khung mui bạt 40feet Doosung Tải trọng cao đời 2017 ( 5 )

  Chuyên bán Rơ Mooc Lồng-Khung mui bạt 40feet Doosung Tải trọng cao đời 2017 Sơ mi Rơ mooc Lồng – Khung mui bạt tải trọng 30,3 Tấn hiện đang có sẵn tại Công ty chúng tôi. Xe mới 100% nhập khẩu...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm qua, lúc 09:23 trong Rơ Moóc
  385.000.000
  ₫ / Chiếc
 • 3 chiếc DOOSUNG Mooc tải có mui 3 trục-40 feet-30.2 tấn cần thanh lý-đảm bảo chất lượng-giá rẻ ( 4 )

  3 chiếc DOOSUNG Mooc tải có mui 3 trục-40 feet-30.2 tấn cần thanh lý-đảm bảo chất lượng-giá rẻ-xe có sẵn-giao ngay Rơ Moóc tải (Có Mui) – Rơ Moóc Lồng Doosung Hàn Quốc . Tải trọng 30.2 tấn...
  tuyet do Hôm qua, lúc 09:21 trong Rơ Moóc
  395.000.000
  ₫ / chiếc
 • Giá Rơ Mooc Lồng-Khung mui DOOSUNG 30.2Tấn nhập khẩu Hàn Quốc sản xuất 2017 ( 4 )

  Giá Rơ Mooc Lồng-Khung mui DOOSUNG 30.2Tấn nhập khẩu Hàn Quốc sản xuất 2017 Chuyên phân phối các dòng sản phẩm Rơ mooc Doosung với linh kiện nhập khẩu từ Hàn Quốc và được lắp ráp tại Việt Nam. Hiện...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm qua, lúc 08:53 trong Rơ Moóc
  385.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Rơ mooc 2,3 trục khung xương, sàn phẳng 12,4m tải trọng 31-33 tấn 2016, 2017 ( 348 )

  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Long Biên là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các loại xe tải, xe chuyên dụng hàng đầu của Trung Quốc(xe Dongfeng, xe Howo, xe Faw...) và Hàn Quốc (xe Hyundai,...
  Công ty CP XNK ô tô... 16/11/2017 - 23:48 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Rơ mooc 3 trục, khung xương, sàn phẳng, thành lửng, khung mui 32 tấn ( 405 )

  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Long Biên là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các loại xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe chuyên dụng ... hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay Công ty chúng tôi đang...
  Công ty CP XNK ô tô... 16/11/2017 - 23:47 trong Rơ Moóc
  400.000.000
 • Sơ mi rơ mooc 2 khung xương tải trọng 25-30 tấn tại Hà Nội 2016, 2017 ( 227 )

  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Long Biên là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các loại xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe chuyên dụng ... hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay Công ty chúng tôi đang...
  Công ty CP XNK ô tô... 16/11/2017 - 23:46 trong Rơ Moóc
  300.000.000
  ₫ / chiếc
 • Thanh lý 5 chiếc SMRM phẳng dài 12,4m, 3 trục, 40feet, 39 tấn Doosung. Giá gốc. Giao tận nơi. ( 5 )

  Thanh lý 5 chiếc SMRM phẳng dài 12,4m, 3 trục, 40feet, 39 tấn Doosung. Giá gốc. Giao tận nơi. K/T xe: 12370 x 2500 x 1530 mm K/C trục: 7670 + 1310 + 1310 mm Tự trọng: 7.2 tấn Tải trọng:...
  Sale01otomiennam 16/11/2017 - 16:16 trong Rơ Moóc
  345.000.000
Có tổng số 516 tin rao vặt về Rơ Moóc.
 [1]  2  3  4  5  6  ..