12615
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.013.860; HCM: 0943.98.50.50

Hashtag nổi bật

#somiromoocdoosungbonchoximangroi#romooclongdoosung mooclongdoosung romooclongdoosung romooclong40feet somiromooclongdoosung romooctaithungmuibat doosung romoocdoosung romoocthungmuibat40feet romoocthung45feet romooclongdoosung40feet3truc#romoocbonchoximangroichanrut#somiromoocbendoosung#romoocbendoosung#romoocben#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:#romoocdoosungbon#: sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả)#đầukéomỹ đầukéomỹ1giường đầumỹ xeđầumỹ bánđầukéomỹ đầukéomỹ2012 đầukéomỹ2013 xeđầukéomỹ xeđầukéomỹinternational xecontainermỹ#romoocxuong2truc romoocxươngdoosung2 trục40feet sơmirơmoócchở container40feet 2trục romoocchocong20 feet somiromoocdoosung2 truc40feet romoocdoosung2truc romoocdoosung2cau romoocdoosung doosung moocchởcontainer20 feet#sơmiromooc rơmooc moocsan mooc40feetthungbung moocthùng doosung rơmoocsàn40feet 3trụccóthànhlửng doosung somiromoocdoosung moocsan40feet somiromoocthung mooclong sơmirơmoócthùnglửng40feet3trục doosungvietnammoocsàndoosung moocsàn2trục sơmirơmoócdoosung sơ#somiromoocbenromoocbenmoocbendoosungdoosungdoosungvietnamdoosunghanquocbanromoocbenromooctudo#romoocbentaitudo#romoocbendoosungchanruttaitudo#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục#sơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoosungbánrơmoocdoosungsơmirơmoocdoosunghànquốcsơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳngsơmirơmoocsàndoosung3trục40feetsơmirơmoocsàndoosung40feet3trụcsơmirơmooc#sơmirơmoócchuyêndùng#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitec#romoocbendosungtaitudo#rơmoocxương33.5tấn2017 moocxươngcimc bánmoocxươngcimc sơmirơmooctảichởcontainerdạngxương3trục 40feet somiromooccimc moocxươngcimc 40feet romoocxương40feet đạilýcimc moocxương40feet#sơmirơmoócxương45feetsơmirơmoóccổcò45feetmoocxương45feetmoocxương3trục45feetsơmirơmoócdoosungsơmirơmoócxươngdoosung45feetmoocxương14métrơmoocchởcông50sơmirơmoócchởcông50sơmirơmoócchởcontainer45feetsơmirơmoócchởcontainer14msơmirơmoócxương3trụcsơmirơmoócdoo#sơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoosungbánrơmoocdoosungsơmirơmoocdoosunghànquốcsơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoos#sơmirơmoócrút14.3m-21.3mdoosungsơmirơmoócrút14.3msơmirơmoócrút21msơmirơmoócchởcontainerromoocsànphẳng40feet2trụcsơmirơmoócchởcontainerdạngsànphẳng-143msơmirơmoocsàndoosung35feet1trụcsơmirơmoocsàndoosungsơmirơmoócsàn40feet3trụcrơmoocdoosungmuabánrơmoocdoos#: sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục sơmirơmoocsàn#rơmoócsomiromoocdoosungdoosungsomiromoocdoosungsơmirơmoóclùnsơmirơmoóclùn3trụcsơmirơmoóclùn2trụcsơmirơmoocchởxemáychuyêndùngsơmirơmooctảichởxemáychuyêndùng3trụcromooclunromoocchomáychuyêndùngsomiromoocchởxechuyêndùngromooclun3trụcmooclun3trụcmooclundoosun#sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ#sơmirơmoocchởxăngdầurơmoocbồnchởxănggiábánsơmirơmoocbồnxăngbồnxăng3trục#moocbendoosungthùng23.5khối sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoocdoosung xesơmirơmoócben sơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben25khối rơmoócben24khối đạilýr#sơmirơmoocsàn9m 3trụccóthànhlửng moocsàn20feet sơmirơmoocsàn20feet rơmoocsànchởhàngnặng sơmirơmoocsàn8m sơmirơmoocsàn9m bánmoocsàndoosung sơmirơmoocdoosung giásơmirơmoocsàndoosungro moocsan9m moocsam3truc20feet mooc lungdoosung romooclungdoosung moocsan#sơmirơmoóclồngsơmirơmoóclồngkhungsơmirơmoócmuibạtsơmirơmoóclongkhungmuibạtrơmoocmuibạt3trục40feetromooclồngkhungmuibạt302tấn3trục40feet3trục40feet30tấnsơmirơmoóckhungmuibạtdoosungsơmirơmoócdoosungsơmirơmoóc3trục40feetdoosungsơmirơmoócdoosungxekhungmuibạtr#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromooc doosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3 trục sơmirơmoóclùn2 trục sơmirơmoocchởxe máychuyêndùng sơmirơmooctảichở xe máychuyêndùng3trục romooclun romoocchomáy chuyêndùng somiromoocchởxe chuyêndùng romooclun3tr#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45#: sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:#sơmirơmooctải tựđổ moocbendoosung loại2trụcthường 1trụcnânghạ xilanhbinotto mfc187 sơmirơmoóc benchânrút chânco giònâng moocbenchânco rơmoocbenchân co moocbenchân rút sơmirơmooc ben1trụcrút moocbentảitrọng cao sơmirơmooc bentảitrọngcao bsnrơmoocb#sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục sơmirơmoocsàn sơmirơmoocsàngiòrút40feet rơmoocrút moocsàngiòrút sơmirơmoóc sơmirơmoocsàn3trục sơmisơmirơmoocsàn45feet 3trục2015 rơmoóc3trục romoocsan45feet#sơmirơmoócchởcontainersơmirơmoócxương40feet3trụcsơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương45feet3trụccầuhơisơmirơmoócchởcontainerdạngxươngsơmirơmoócxương40feetrơmoócdoosungmuabánrơmoocdoosungsơmirơmoócxươngdoosungsơmirơmoóc3trụcsơmirơmoóc2trụcsơmirơmoócsàn#sơmirơmoóc3trục40feetdoosungsơmirơmoócdoosungxekhungmuibạtrơmooc3trục40feethànquốcrơmooclồngrơmoocthùngsơmirơmoóclồngsơmirơmoóclồngkhungsơmirơmoócmuibạtsơmirơmoóclongkhungmuibạtrơmoocmuibạt3trục40feetromooclồngkhungmuibạt302tấn3trục40feet3trục40feet30tấns#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối#sơmirơmoóctảichởxe máychuyêndùng sơmirơmoóctảichởxe chởmáychuyêndùng sơmirơmoóclùnchởxecôngtrình sơmirơmoóclùnchởxe sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn14m sơmirơmoóclùn16m bánsơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùndoosung sơmirơmoócdoosung sơmirơmoócdoosungdạnglùn sơmir#romoocdoosungsanlun#sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng sơmirơmooctảichởxe máychuyêndùng3trục#somiromoocdoosungsanrut#romoocdoosungbentaitudo#sơmirơmoocsàngiòrút40feet rơmoocrút moocsàngiòrút sơmirơmoóc sơmirơmoocsàn3trục sơmisơmirơmoocsàn45feet 3trục2015 rơmoóc3trục#romooclundoosungchoxe#: sơmirơmooccóbửng-sơmirơmoocthùng sơmirơmoocthùngmuibạt sơmirơmoockhungmui.sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtcao sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtthấp sơmirơmoocthùngdoosung rơmoocthùngdoosung sơmioromooclồng romooclồng mooclồng romooclongdoosung somirơ#somiromoocdoosungsankeodai21m#romoocbendoosung3truc#romoocdoosungbonchoxang#sơmirơmoócrút14.3m-21.3m sơmirơmoóctảichởthépốngthépthanh romoockeodai romoocsankeodai romoocsanrut22m romoocchothepongthepthanh romoocdoosungchothepongthepthanh romoocchuyendung romoocdoosungkeodai romoocchothepongthepthanh doosung somiromoocrut21m romoo#rơmoocsàndoosung bánromoocsan giásơmirơmoocsàn chuyênbánsơmirơmooc somiromoocnhậpkhẩu sơmirơmoocsàn40feet đạilýsơmirơmooc sơmirơmoócsànchởcontainer14.3m sơmirơmoócsànchởcontainer sơmirơmoócchởcontainer rơmooc14.5m sơmiromooc45feet somiromoocdoosung45feet3#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục sơm#sơmirơmoocchởxemáychuyêndùngsơmirơmooctảichởxemáychuyêndùng3trụcromooclunsomiromooclùnromoocchomáychuyêndùngsomiromoocchởxechuyêndùngromooclun3trụcmooclun3trụcmooclundoosungsomiromoocdoosungdoosungromoocsơmirơmoóclùnbánrơmoóclùnromoocdoosungchởxechuyêndụn#somiromoocdoosungsankeodai3truc#romoocbendoosungtaitudo#moocbonchoxangdaudoosung#sơmirơmoócchởximăngrời32tấnsơmirơmoócchởximăngrời31khốirơmooccimcchởximăngsơmirơmoocbồnchởximăngxexitecbồnchởximăngrờiximăngxárơmoocchởximăngxásơmoocchởximăng32tấnsơmirơmooccimcchởximăngxáơmirơmooccimcchởximăng32tấnbánơmirơmooccimcchởximăngxáđóngbồnchởxim#somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng#moocsàndoosung moocsàn2trục sơmirơmoócdoosung sơmirơmoócsàndoosung sơmirơmoócsàn3trục sơmirơmoócsàndoosung sơmirơmoócsàndoosung moocsàndoosung bánrơmoocdoosung sơmirơmoocdoosunghànquốc sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocsàndoosung3trục40feet sơm#sơmirơmoócxitéc(chở xăng) sơmirơmoócxitécchởxăng sơmirơmoócxitécxăng sơmirơmoócchởxăng rơmoocchởxăng romoocchởxăngdầu rơmoocchởdầu sơmirơmoócxitécdoosung sơmirơmoócdoosungchởxăng sơmirơmoócchởxăng sơmirơmoóc doosung xitecchởxăngdầu rơmoocxitecxăng#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng sơmirơmooctảichởxe#romoocxitecchodaudoosung#moocsàndoosung#sơmirơmooctảitựđổmoocbendoosungloại2trụcthường1trụcnânghạxilanhbinottomfc187sơmirơmoócbenchânrútchâncogiònângmoocbenchâncorơmoocbenchâncomoocbenchânrútsơmirơmoocben1trụcrútmoocbentảitrọngcaosơmirơmoocbentảitrọngcaobsnrơmoocbendoosungnhàmáydoosungsơmirơmoo#xerơmoocdoosungdoosungsomiromoocdoosungmuabánrơmoócxeromoocdoosungdaukeoromoocdoosungromocdoosunggiátốtnhấtsơmirơmoócdạngsànrơmoócdoosungrơmoócdoosungxitécxesơmirơmoócdoosungsàn35feet1trụcbánrơmoocsàndoosung3trục40feetmaubánrơmoocsàndoosung3trục40feetrơmo#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục#sơmirơmooccóbửng-sơmirơmoocthùng sơmirơmoocthùngmuibạt sơmirơmoockhungmui.sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtcao sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtthấp sơmirơmoocthùngdoosung rơmoocthùngdoosung sơmioromooclồng romooclồng mooclồng romooclongdoosung somirơmo#sơmirơ moócxitéc(chởxăng) sơmirơ moócxitécchởxăng sơmirơmoóc xitécxăng sơmirơ moócchởxăng rơmoocchở xăng romoocchở xăngdầu rơmoocchở dầu sơmirơ moócxitécdoosung sơmirơ moócdoosungchởxăng sơmirơ moócchởxăng sơmirơ moóc doosung xitecchở xăngdầu #so miromooctảitựđổmoocben romoocbendoosung moocben3trục doosung sơmirơ moocbendoosung romoocbendoosung moocbendoosung romoocben taitrongcao doosung sơmirơmooc doosung banromoocben doosungxe sơmirơmoócthùngtựđổ25khối sơmirơmooc ben moocben mócben m#romooc sandoosung#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ:46m3 doosung rơmoócdoosung romoocxitec romoocchởbộtmì romoocchởximangrời#sơmirơmoocsàngiòrút40feet rơmoocrút moocsàngiòrút sơmirơmoóc sơmirơmoocsàn3trục sơmisơmirơmoocsàn45feet 3trục2015 rơmoóc3trục romoocsan45feet romooc12met sơmirơmoocsàn#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ:46m3 doosung rơmoócdo#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối rơmoócben24khối đạilýrơmoócben sơmirơmoócthùngtựđổ#sơmirơmoócxitécchởximăngrời32.7tấnsơmirơmoócchởximăngrờidoosungrơmirơmooc#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng#rơmoócdoosung romoocxitec romoocchởbộtmì romoocchởximangrời romoocxitecdầu romoocxitecchởga romoocchởkhíhóalỏng#sơmirơmoócxitéc(chởxăng)sơmirơmoócxitécchởxăngsơmirơmoócxitécxăngsơmirơmoócchởxăngrơmoocchởxăngromoocchởxăngdầurơmoocchởdầusơmirơmoócxitécdoosungsơmirơmoócdoosungchởxăng#romoocbenchanrut#sơmirơmoocsàndoosung3trục40feet#moocchởxe#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung#: sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet rơmoócdoosung m#romoocbendoosungchanrut#romoocchoxi mangroidoosung moocchoximangroidoosung romoocchoximangroi romoocchoximangroidoosung romoocchoximangxa romoocchoximăng doosung banbonchoximangroi somiromoocxitecchoximangroi doosung sơmiromoocxitecdoosung#sơmirơ moócchởximăngrời32tấn sơmirơ moócchởximăngrời31khối rơmooc cimcchởximăng sơmirơ moocbồnchởximăng xexitec bồnchởximăngrời ximăng xá rơmooc chởximăngxá sơmooc chởximăng32tấn sơmirơ mooccimcchởximăngxá ơmirơ mooccimcchởximăng32tấn bánơmi rơ#rơmoocchởxe máycôngtrình#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet rơmoócdoosung#somiromoocbendoosungchanrut#romoocchoximangroidoosung moocchoximangroidoosung romoocchoximangroi romoocchoximangroidoosung romoocchoximangxa romoocchoximăng doosung banbonchoximangroi somiromoocxitecchoximangroidoosung sơmiromoocxitecdoosung#romoocchoxangdau romoocxitecchoxang romoocdoosungchoxang romoocxangdoosung romoocxitecchoxangdoosung doosung somiromoocdoosung romoocchoxang39khoi romoocxang40khoi sơmirơmoocxitecchởxăngdầu40khoi romoocxangdoosungsơmirơchởdầu33khối sơmirơmoócxitéc(chởxăng#sơmirơmooclùnsànvõng3trục#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45 feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet 3trục rơmoocdoosung muabánrơmoocdoosung sơmirơmoócxương40feet s#romoocbenchanrutdoosung#romooc choximangroidoosung moocchoxi mangroidoosung romoocchoxi mangroi ro moocchoximangroidoosung romoocchoxi mangxa romoocchoxi măng doosung banbonchoxi mangroi somi romoocxitecchoximangroidoosung sơmiromooc xitecdoosungsơmirơmoocxitecchởximăng#sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối rơmoócben24khối đạilýrơmoócben#sơmirơmooclùnsànvõngchởmáycôngtrình
Trước
Sau

Rơ Moóc

Có tổng số 533 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Cần bán  |  Cần mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=12615
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=12615
 • Gia Xe Tai Thaco Towner 800 / Xe Tai Thaco 950 Kg - 900 Kg - 750 Kg - 550 Kg ( 6.261 )

  THACO AN LẠC xin gửi tới Quý khách hàng thông tin dòng xe tải nhẹ máy xăng động cơ SUZUKI tải trọng cao, được THACO vừa cho ra mắt tháng 3/2017 Xe tải THACO TOWNER800: sử dụng động cơ DA465QE...
  truonghaianlac 17 phút trước trong Rơ Moóc
  152.500.000
  ₫ / 1
 • Bán Mooc Rút Doosung, Sơ mi ro mooc chở thép ống, thép thanh Doosung Miền Nam, bán RƠ Mooc Rút kéo ( 47 )

  Bán Mooc Rút Doosung, Sơ mi ro mooc chở thép ống, thép thanh Doosung Miền Nam – bán RƠ Mooc Rút kéo dài 21.3m. Chở thép ống, thép thanh. Chiều dài: Ngắn nhất ngắn nhất 14.3m dài nhất...
  Nguyễn Hoàng 1 giờ 12 phút trước trong Rơ Moóc
  635.000.000
 • Bán Mooc Ben Doosung Hàn Quốc, Tải trọng cao, Giao ngay ( 29 )

  Bán Mooc Ben Doosung Hàn Quốc, Tải trọng cao, Giao ngay Doosung Miền Nam – Bán Sơ Mi rơ Moóc tải tự đổ - Mooc Ben tải trọng cao - Trọng lượng toàn bộ : 36610 kG - Kích thước xe : 9220 x...
  Nguyễn Hoàng 1 giờ 14 phút trước trong Rơ Moóc
  600.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Sơ Mi rơ Mooc Ben Doosung 28 tấn, 24 khối, đăng ký biển số, giao hàng trong ngày ( 31 )

  Sơ Mi rơ Mooc Ben Doosung 28 tấn, 24 khối, Giao ngay - Trọng lượng bản thân : 8510 kG - Tải trọng cho phép chở :28100 kG - Trọng lượng toàn bộ : 36610 kG - Kích thước xe : 9220 x 2500 x...
  Nguyễn Hoàng 2 giờ 16 phút trước trong Rơ Moóc
  610.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán RoMooc Xương 2 trục 40 Feet Doosung hàn Quốc 27 tấn ( 59 )

  Đ ại lý Doosung Miền Nam, bán Rơ mooc Xương 2 trục 40 feet Giao ngay Sơ Mi rơ Mooc Xương 2 trục 40 Feet Doosung, Xe Có sẵn Giaongay Rơ mooc Được sản xuất từ thép Hàn Quốc. Độ bền, chịu lực...
  Nguyễn Hoàng 2 giờ 24 phút trước trong Rơ Moóc
  240.000.000
  ₫ / Xe
 • Bán Xe Rơ Mooc Ben Doosung tải trọng cao, Chân rút, Đại lý Doosung Miền Nam ( 23 )

  Bán Xe Rơ Mooc Ben Doosung tải trọng cao, cầu nâng hạ Đại lý Doosung Miền Nam - Chuyên Phân phối Sơ mi rơ Mooc Doosung các loại Đặc biệt hiện nay chúng tôi có sẵn Sơ Mi rơ mooc Ben Doosung tải...
  Nguyễn Hoàng 3 giờ 4 phút trước trong Rơ Moóc
  600.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Mooc cổ cò 45 tải 32230kg, giá cạnh tranh nhất thị trường ( 4 )

  Mooc cổ cò 45', tải 32.230kg, Khung dầm làm từ thép Huyndai nhập khẩu Hàn Quốc - Dầm đúc dầy 8.1mm - Lốp 11r22.5 bố thép, thái lan bảo hành 30% gai lốp - Chuyên chở cont lạnh - Bảo hành mooc 02 năm -...
  Nguyen Thi Ngan Hôm qua, lúc 16:41 trong Rơ Moóc
  315.000.000
  ₫ / chiêc
 • Doosung Miền Nam bán 3chiếc Mooc xương 8m, 2trục, 20Ft. SX 2017. Giá gốc. Giao ngay. ( 5 )

  Doosung Miền Nam bán 3chiếc Mooc xương 8m, 2trục, 20Ft. SX 2017. Giá gốc. Giao ngay. Sơ mi rơ mooc Doosung DV-CC-20-A2-1 với thiết kế 2 trục bền vững, chiều dài 8m là loại xe chuyên chở container,...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 16:29 trong Rơ Moóc
  200.000.000
 • Moóc Doosung (có mui,khung mui),40 tấn.3 trục, mới 100%,xe có sẵn.giá rẻ,đời 2017. ( 4 )

  Loại rơ moóc Sơ Mi rơ Moóc Doosung có mui,khung mui,40 tấn.3 trục, mới 100%.giá 380Tr. Xuất xứ Hàn Quốc Tổng tải trọng (Kg) 38900 Tải trọng (Kg) 30200 Tự trọng (kg) 8700 Kích...
  Thành Đạt Hôm qua, lúc 15:50 trong Rơ Moóc
  380.000.000
 • Sơ mi rơ Moóc tải Tự đổ, nhãn hiệu Doosung, 3 trục thường hoặc 1 trục nâng hạ -Tải 28,1 tấn ( 34 )

  Sơ mi rơ Moóc tải Tự đổ, nhãn hiệu Doosung - 3 trục thường hoặc 1 trục nâng hạ - Tải 28,1 tấn hoặc 28,08 tấn - Xilanh (ty ben) Hyva đẩy dưới là loại lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay...
  Nguyễn Hoàng Hôm qua, lúc 15:18 trong Rơ Moóc
  600.000.000
 • Bán bồn xăng dầu _ uy tín chất lượng giá lại cạnh tranh ( 5 )

  Bán bồn xăng dầu _ uy tín chất lượng giá lại cạnh tranh Xin giới thiệu mooc bồn xăng dầu 39m3 loại 3 trục mới 2017. romooc bồn chở xăng dầu 39 khối cầu 13t hiệu Fuwa. Cỡ lốp 11R20 lốp có xăm. Chất...
  THU TRANG Hôm qua, lúc 14:46 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Mooc lồng CIMC THT 40ft tải 31t ( 96 )

  CIMC được thành lập vào tháng năm 1980 là một công ty liên doanh của Trung Quốc ở Thâm Quyến và bước đầu đã được quản lý bởi giám đốc điều hành EAC . Nó được liệt kê trong danh sách SZSE vào năm 1994...
  Trần Viết Thắng Hôm qua, lúc 14:28 trong Rơ Moóc
  300.000.000
 • Mooc Cổ Cò CIMC 3 trục ( 120 )

  CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO – GIÁ CẢ CẠNH TRANH – BẢO HÀNH CHU ĐÁO CHUYÊN MUA BÁN CÁC LOẠI XE TẢI NẶNG - TẢI NHẸ- XE BEN - XE ĐẦU KÉO - XE CHUYÊN DỤNG Ô TÔ HOÀNG LONG SỰ HÀI LÒNG...
  Trần Viết Thắng Hôm qua, lúc 14:28 trong Rơ Moóc
  300.000.000
  ₫ / 0
 • Mooc sàn CIMC thẩm quyến 40ft ( 93 )

  China International Marine Containers (Group) Ltd . ( CIMC ) là nhà cung cấp hàng đầu thế giới của hậu cần và năng lượng thiết bị, trụ sở tại Thâm Quyến của Trung Quốc. CIMC là công ty chuyên cung cấp...
  Trần Viết Thắng Hôm qua, lúc 14:28 trong Rơ Moóc
  300.000.000
  ₫ / 0
 • Sơ mi rơ mooc sàn _ sàn phẳng doosung 3 trục 2017 giá rẻ bất ngờ ( 4 )

  Sơ mi rơ mooc sàn _ sàn phẳng doosung 3 trục 2017 giá rẻ bất ngờ Xe sơ mi rơ mooc sàn là một trong những phương tiện vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn được ưa chuộng nhất hiện nay. Xe sơ mi...
  THU TRANG Hôm qua, lúc 14:05 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Bán moóc Sàn Phẳng tải (chở container),3 trục,40 feet,32 tấn,tải trọng cao, giá rẻ, giao ngay. ( 5 )

  Sơ mi rơ moóc tải (chở container),Sàn 3 trục,40 feet,32 tấn, DOOSUNG DV-LSKS-400ND,40 Feet.320Tr. Nhãn hiệu : DOOSUNG DV-LSKS-400ND Xuất xứ : Hàn Quốc Loại phương tiện : Sơ mi rơ moóc tải...
  Thành Đạt Hôm qua, lúc 13:51 trong Rơ Moóc
  320.000.000
 • Rơ mooc lùn võng Doosung 7m, dài 15m, tải 39 tấn. SX 2017. Chở xe, máy chuyên dùng. Giá siêu rẻ ( 5 )

  Rơ mooc lùn võng Doosung 7m, dài 15m, tải 39 tấn. SX 2017. Chở xe, máy chuyên dùng. Giá siêu rẻ K.T xe: 15415 x 3300 x 2400 mm Tự trọng:13 tấn Tải trọng: 39 tấn Tổng tải trọng: 52 tấn ...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 13:48 trong Rơ Moóc
  620.000.000
  ₫ / cái
 • Chuyên bán SMRM Doongsung sàn 40 feet-31.8 tấn-chính hãng với 66TR chuyên chở container-giao trong n ( 4 )

  Chuyên bán SMRM Doongsung sàn 40 feet-31.8 tấn-chính hãng với 66TR chuyên chở container-giao trong ngày. Mooc tải container là sản phẩm chuyên dùng phổ biến nhất hiện nay với linh kiện nhập khẩu từ...
  tuyet do Hôm qua, lúc 11:34 trong Rơ Moóc
  345.000.000
  ₫ / chiếc
 • Đại lý bán xe SMRM lùn sàn võng 39 tấn,7m, dài15m, hiệu Doosung 2017. Xe mới. Giá 620 triệu. ( 6 )

  Đại lý bán xe SMRM lùn sàn võng 39 tấn,7m, dài15m, hiệu Doosung 2017. Xe mới. Giá 620 triệu. SMRM lùn sàn võng 39 tấn,7m, dài15m, hiệu Doosung được sản xuất trên dây truyền hiện đại nhất của Hàn...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 11:16 trong Rơ Moóc
  620.000.000
 • ​Bán mooc-sàn-31.8 tấn-hiệu Doosung, chuyên chở container với giá rẽ nhất Miền Nam-giao toàn quốc ( 5 )

  Bán mooc-sàn-31.8 tấn-hiệu Doosung, chuyên chở container với giá rẽ nhất Miền Nam-giao toàn quốc Mooc DOOSUNG Sàn phẳng chuyên chở container 3 trục, 40 feet có tự trọng nhẹ, khối lượng tải cho phép...
  tuyet do Hôm qua, lúc 11:00 trong Rơ Moóc
  345.000.000
  ₫ / chiếc
 • Moóc Xương (chở xe, máy chuyên dùng), trục 2, 29.5tấn,20Feet,xe có sẵn, giá rẻ,giao ngay. ( 3 )

  Sơ mi rơ moóc Xương (chở xe, máy chuyên dùng),Xương trục 2, 29.5tấn,20Feet,giá 190Tr. Nhãn hiệu : DOOSUNG DV-CC-20-A2-1 Năm bắt đầu sản xuất : 2017 Trọng lượng bản thân : 3970 kG Phân bố :...
  Thành Đạt Hôm qua, lúc 10:48 trong Rơ Moóc
  190.000.000
 • Mooc lùn chuyên chở xe và máy công trình 3 trục _ mooc lùn doosung sàn võng, sàn phẳng ( 4 )

  Mooc lùn chuyên chở xe và máy công trình 3 trục _ mooc lùn doosung sàn võng, sàn phẳng cty ô tô miền nam chuyên cung cpa61 các dòng rơ mooc Doosung hàn quốc hàng chính hãng với giá cực ưu đãi.Hàng...
  THU TRANG Hôm qua, lúc 10:35 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Với 66TR sở hữu ngay rơmooc SÀN PHẲNG-3 TRỤC-40FEET-31.8 TẤN hiệu Doosung CHỞ CONTAINER-giá gốc ( 3 )

  Với 66TR sở hữu ngay rơmooc SÀN PHẲNG-3 TRỤC-40FEET-31.8 TẤN hiệu Doosung CHỞ CONTAINER-giá gốc-giao ngay. Công ty Ô tô Miền Nam luôn cung cấp các sản phẩm chính hãng-cam kết về chất lượng, được...
  tuyet do Hôm qua, lúc 10:26 trong Rơ Moóc
  345.000.000
 • Cần bán gấp Mooc lùn võng 3 trục,7m, dài 15m, 39tấn Doosung 2017. Xe có sẵn. Giao toàn quốc ( 6 )

  Cần bán gấp Mooc lùn võng 3 trục,7m, dài 15m, 39tấn Doosung 2017. Xe có sẵn. Giao toàn quốc THÔNG SỐ KT: Tự trọng:13020 kg Tải trọng: 39380 kg Tổng tải: 52400 kg Mâm kéo: 3550 kg ...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 10:22 trong Rơ Moóc
  620.000.000
  ₫ / chiếc
 • ​Bán rơ moóc lùn chở xe, máy công trình Doosung 39,5Tấn Hàn Quốc - Việt Nam 2017 ( 5 )

  Bán rơ moóc lùn chở xe, máy công trình Doosung 39,5Tấn Hàn Quốc - Việt Nam 2017 Bán trả góp lên đến 80% giá trị xe đi kèm nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Xe có sẵn tại Tp.HCM. Giao xe toàn quốc trong...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm qua, lúc 09:49 trong Rơ Moóc
  620.000.000
  ₫ / Chiếc
 • ROMOOC, asean cung cấp đa dạng các loại romooc chính hãng tốt nhất ( 4 )

  CÔNG TY CP KỸ THUẬT CƠ KHÍ ASEAN VP Đà Nẵng: 42 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng TEL: 0511-3635799 – DD: 0903 580 299 Các sản phẩm ASEAN đang sản xuất phục vụ gồm: Romooc...
  Nguyễn Thị Thương Hôm qua, lúc 07:53 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Bán 8 chiếc SMRM lùn sàn phẳng 8m, dài 16m, 3trục Doosung 2017. TT 120triệu. Giao tận nơi   ( 4 )

  Bán 8 chiếc SMRM lùn sàn phẳng 8m, dài 16m, 3trục Doosung 2017. TT 120triệu. Giao tận nơi SMRM lùn sàn phẳng 8m, dài 16m, 3trục Doosung, sản xuất năm 2017, chuyên chở xe, máy chuyên dùng. Sản...
  Sale01otomiennam 21/11/2017 - 16:53 trong Rơ Moóc
  600.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán Mooc Doosung XITEC (chở xi măng rời,xi măng xá),33 khối.xe có sẳn,giá rẻ. ( 6 )

  Sơ mi rơ mooc xitéc (chở xi măng rời,xi măng xá),31 khối,3 trục,(DOOSUNG DV-BS3S-300C-1).giá 625Tr. Sơ mi rơ mooc xitéc (chở xi măng rời,xi măng xá),31 khối,3 trục,(DOOSUNG DV-BS3S-300C-1).giá 625Tr....
  Thành Đạt 21/11/2017 - 15:11 trong Rơ Moóc
  625.000.000
 • Sơ mi rơ mooc lồng khung mui phủ bạt Doosung 12m4 31 tấn ( 9 )

  Sơ mi rơ mooc lồng khung mui phủ bạt Doosung 12m4 31 tấn Công ty CP Ô TÔ Miền Nam luôn đón chào quý khách,chào đón tận tình phục vụ chu đáo và niềm nở,rất mong sự ủng hộ và quan tâm của quý khách....
  THU TRANG 21/11/2017 - 14:55 trong Rơ Moóc
  382.000.000
 • Sơ mi rơ moóc chở container dạng khung xương -40 feet 3 trục (12 chốt) ( 38 )

  mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo 21/11/2017 - 13:54 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Mooc sàn 40 feet 3 trục 12 khóa gù ( 34 )

  Mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo 21/11/2017 - 13:54 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Sơ mi Rơ mooc chở Container CIMC 40 feet ( 45 )

  mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo 21/11/2017 - 13:54 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Chuyên Cung Cấp Rơ Mooc Ben Doosung 2017,tải 28.1 tấn,3 trục,Mới 100%.xe có sẵn, giá rẻ. ( 6 )

  Sơ mi rơ moóc Ben-Tải (tự đổ),Xilanh Binoto,(DOOSUNG DV-DSKS-220B-1),giá .610Tr. Nhãn hiệu : DOOSUNG DV-DSKS-220B-1 Loại phương tiện : Sơ mi rơ moóc tải (tự đổ) Năm bắt đầu sản xuất : 2017 ...
  Thành Đạt 21/11/2017 - 13:54 trong Rơ Moóc
  610.000.000
 • Thanh lý rơmooc Doosung lùn 3 trục-sàn võng dài 15M-chuyên chở xe, máy chuyên dùng-giá rẻ-giao ngay ( 5 )

  Thanh lý rơmooc Doosung lùn 3 trục-sàn võng dài 15M-chuyên chở xe, máy chuyên dùng-giá rẻ-giao tận nơi . SMRM Doosung được đánh giá cao về chất lượng, độ bền bỉ, giá thành hợp lý đang được sự tin...
  tuyet do 21/11/2017 - 13:10 trong Rơ Moóc
  630.000.000
  ₫ / chiếc
 • Mooc Lùn Sàn võng 7M, dài 15M DOOSUNG 2017. Xe mới. Giá 620TR ( 6 )

  Mooc Lùn Sàn võng 7M, dài 15M DOOSUNG 2017. Xe mới. Giá 620TR Chuyên Bán Sơmi Rơmooc DOOSUNG chính hãng giá rẻ, chất lượng vượt trội. Hỗ trợ trả góp lên đến 80%. Xe có sẵn. Giao ngay. Nhiều khuyến...
  Xe Ô tô Miền Nam 21/11/2017 - 11:05 trong Rơ Moóc
  620.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Bồn xi măng rời _ bán bồn xi măng Doosung 31m3 giá vô cùng rẻ ( 6 )

  Bồn xi măng rời _ bán bồn xi măng Doosung 31m3 giá vô cùng rẻ Công ty ô tô miền nam chuyên bán các loại rơ mooc như sàn,chở xi măng…chở hóa chất,xe đầu kéo, xe tải ,xe khách. Bán hàng chính...
  THU TRANG 21/11/2017 - 11:03 trong Rơ Moóc
  634.000.000
 • Thanh lý 7chiếc DOOSUNG Lùn sàn võng 7M dài 15M chuyên chở xe, máy chuyên dùng-chính hãng với giá rẻ ( 5 )

  Thanh lý 7chiếc DOOSUNG Lùn sàn võng 7M dài 15M chuyên chở xe, máy chuyên dùng-chính hãng với giá rẻ nhất Miền Nam-có sẵn giao ngay. Chuyên phân phối các dòng sản phẩm Rơ mooc Doosung với linh kiện...
  tuyet do 21/11/2017 - 10:50 trong Rơ Moóc
  630.000.000
 • Chuyên bán Mooc Sàn Rút 3 trục dài 14M-21.3M Doosung Tải trọng cao đời 2017 ( 6 )

  Chuyên bán Mooc Sàn Rút 3 trục dài 14M-21.3M Doosung Tải trọng cao đời 2017 SMRM Doosung được đánh giá cao về chất lượng, bền bỉ, giá thành hợp lý đang được sự tin dùng của Quý khách hàng tại Việt...
  Xe Ô tô Miền Nam 21/11/2017 - 10:02 trong Rơ Moóc
  630.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Lô mới 6 Rơ Mooc Sàn kéo dài 32Tấn DOOSUNG Hàn Quốc. Giá 630TR ( 5 )

  Lô mới 6 Rơ Mooc Sàn kéo dài 32Tấn DOOSUNG Hàn Quốc. Giá 630TR Nhà Phân Phối Ôtô Miền Nam chuyên cung cấp các dòng xe Doosung chở thép ống, thép thanh hàng đầu Việt Nam. Loại rơ mooc: Sơ mi rơ...
  Xe Ô tô Miền Nam 21/11/2017 - 09:41 trong Rơ Moóc
  630.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Asean cung cấp phụ tùng ROMOOC chính hãng tốt nhất ( 3 )

  CÔNG TY CP KỸ THUẬT CƠ KHÍ ASEAN VP Đà Nẵng: 42 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng TEL : 0511-3635799 – DD: 0903 580 299 Asean chuyên cung cấp phụ tùng romooc chính hãng: FUWA, YORK,...
  Nguyễn Thị Thương 21/11/2017 - 07:54 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
Có tổng số 533 tin rao vặt về Rơ Moóc.
 [1]  2  3  4  5  6  ..