12615
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.013.860; HCM: 0943.98.50.50

Hashtag nổi bật

#somiromoocbendoosung#romoocbendoosung#romoocxuong2trucromoocxươngdoosung2trục40feetsơmirơmoócchởcontainer40feet2trụcromoocchocong20feetsomiromoocdoosung2truc40feetromoocdoosung2trucromoocdoosung2cauromoocdoosungdoosungmoocchởcontainer20feet#somiromoocdoosungbonchoximangroi#romooclongdoosung mooclongdoosung romooclongdoosung romooclong40feet somiromooclongdoosung romooctaithungmuibat doosung romoocdoosung romoocthungmuibat40feet romoocthung45feet romooclongdoosung40feet3truc#romoocbonchoximangroichanrut#: sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả)#sơmiromoocrơmoocmoocsanmooc40feetthungbungmoocthùngdoosungrơmoocsàn40feet3trụccóthànhlửngdoosungsomiromoocdoosungmoocsan40feetsomiromoocthungmooclongsơmirơmoócthùnglửng40feet3trụcdoosungvietnam#đầukéomỹ đầukéomỹ1giường đầumỹ xeđầumỹ bánđầukéomỹ đầukéomỹ2012 đầukéomỹ2013 xeđầukéomỹ xeđầukéomỹinternational xecontainermỹ#sơmiromooc rơmooc moocsan mooc40feetthungbung moocthùng doosung rơmoocsàn40feet 3trụccóthànhlửng doosung somiromoocdoosung moocsan40feet somiromoocthung mooclong sơmirơmoócthùnglửng40feet3trục doosungvietnammoocsàndoosung moocsàn2trục sơmirơmoócdoosung sơ#romoocxuong2truc romoocxươngdoosung2 trục40feet sơmirơmoócchở container40feet 2trục romoocchocong20 feet somiromoocdoosung2 truc40feet romoocdoosung2truc romoocdoosung2cau romoocdoosung doosung moocchởcontainer20 feet#somiromoocbenromoocbenmoocbendoosungdoosungdoosungvietnamdoosunghanquocbanromoocbenromooctudo#romoocben#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:#romoocdoosungbon#romoocthungmuibat40feet#romoocbendoosung3truc#romoocdoosungbonchoxang#sơmirơmoócchởximăngrời32tấnsơmirơmoócchởximăngrời31khốirơmooccimcchởximăngsơmirơmoocbồnchởximăngxexitecbồnchởximăngrờiximăngxárơmoocchởximăngxásơmoocchởximăng32tấnsơmirơmooccimcchởximăngxáơmirơmooccimcchởximăng32tấnbánơmirơmooccimcchởximăngxáđóngbồnchởxim#somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục sơm#xerơmoocdoosungdoosungsomiromoocdoosungmuabánrơmoócxeromoocdoosungdaukeoromoocdoosungromocdoosunggiátốtnhấtsơmirơmoócdạngsànrơmoócdoosungrơmoócdoosungxitécxesơmirơmoócdoosungsàn35feet1trụcbánrơmoocsàndoosung3trục40feetmaubánrơmoocsàndoosung3trục40feetrơmo#somiromoocdoosungsankeodai21m#romooctaithungmuibat#romoocbendoosungtaitudo#moocbonchoxangdaudoosung#moocsàndoosung#sơmirơmooctảitựđổmoocbendoosungloại2trụcthường1trụcnânghạxilanhbinottomfc187sơmirơmoócbenchânrútchâncogiònângmoocbenchâncorơmoocbenchâncomoocbenchânrútsơmirơmoocben1trụcrútmoocbentảitrọngcaosơmirơmoocbentảitrọngcaobsnrơmoocbendoosungnhàmáydoosungsơmirơmoo#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục#somiromoocdoosungsankeodai3truc#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromoocdoosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn2trục sơmirơmoocchởxemáychuyêndùng sơmirơmooctảichởxe#romoocxitecchodaudoosung#romooc sandoosung#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ:46m3 doosung rơmoócdoosung romoocxitec romoocchởbộtmì romoocchởximangrời#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ:46m3 doosung rơmoócdo#sơmirơmoócxitéc(chở xăng) sơmirơmoócxitécchởxăng sơmirơmoócxitécxăng sơmirơmoócchởxăng rơmoocchởxăng romoocchởxăngdầu rơmoocchởdầu sơmirơmoócxitécdoosung sơmirơmoócdoosungchởxăng sơmirơmoócchởxăng sơmirơmoóc doosung xitecchởxăngdầu rơmoocxitecxăng#sơmirơ moócxitéc(chởxăng) sơmirơ moócxitécchởxăng sơmirơmoóc xitécxăng sơmirơ moócchởxăng rơmoocchở xăng romoocchở xăngdầu rơmoocchở dầu sơmirơ moócxitécdoosung sơmirơ moócdoosungchởxăng sơmirơ moócchởxăng sơmirơ moóc doosung xitecchở xăngdầu #so miromooctảitựđổmoocben romoocbendoosung moocben3trục doosung sơmirơ moocbendoosung romoocbendoosung moocbendoosung romoocben taitrongcao doosung sơmirơmooc doosung banromoocben doosungxe sơmirơmoócthùngtựđổ25khối sơmirơmooc ben moocben mócben m#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng#sơmirơmoocsàngiòrút40feet rơmoocrút moocsàngiòrút sơmirơmoóc sơmirơmoocsàn3trục sơmisơmirơmoocsàn45feet 3trục2015 rơmoóc3trục romoocsan45feet romooc12met sơmirơmoocsàn#rơmoocchởximăngxá31khối33tấnsơmirơmoócxitécchởximăngrời32.7tấnsơmirơmoócchởximăngrờidoosungrơmirơmoocdoosungchởximăngrờisơmirơmoócdoosungsơmirơmoócxitecdoosungsơmirơmoócchởximăngxásơmirơmoóc3rốnsơmirơmoóc3vúsơmirơmoócximăng3vúsơmirơmoócximăngchởximăngbáns#sơmirơmooccóbửng-sơmirơmoocthùng sơmirơmoocthùngmuibạt sơmirơmoockhungmui.sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtcao sơmirơmoocsàncóthànhkhungmuiphủbạtthấp sơmirơmoocthùngdoosung rơmoocthùngdoosung sơmioromooclồng romooclồng mooclồng romooclongdoosung somirơmo#sơmirơmoocsàndoosung3trục40feet#moocchởxe#rơmoócdoosung romoocxitec romoocchởbộtmì romoocchởximangrời romoocxitecdầu romoocxitecchởga romoocchởkhíhóalỏng#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối rơmoócben24khối đạilýrơmoócben sơmirơmoócthùngtựđổ#romoocbenchanrut#romoocchoxi mangroidoosung moocchoximangroidoosung romoocchoximangroi romoocchoximangroidoosung romoocchoximangxa romoocchoximăng doosung banbonchoximangroi somiromoocxitecchoximangroi doosung sơmiromoocxitecdoosung#sơmirơ moócchởximăngrời32tấn sơmirơ moócchởximăngrời31khối rơmooc cimcchởximăng sơmirơ moocbồnchởximăng xexitec bồnchởximăngrời ximăng xá rơmooc chởximăngxá sơmooc chởximăng32tấn sơmirơ mooccimcchởximăngxá ơmirơ mooccimcchởximăng32tấn bánơmi rơ#rơmoocchởxe máycôngtrình#: sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung#sơmirơmoócchởximăngxásơmirơmoóc3rốnsơmirơmoóc3vúsơmirơmoócximăng3vúsơmirơmoócximăngchởximăngbánsơmirơmoócdoosungsơmirơmoócdoosungchởximăngxábánsơmirơmoócchởximăngromoocchởximăngromoocximăngromoocdoosungsơmirơmoócchởximăng3trụcmoocximăng3rốn#sơmirơmoócxitéc(chởxăng)sơmirơmoócxitécchởxăngsơmirơmoócxitécxăngsơmirơmoócchởxăngrơmoocchởxăngromoocchởxăngdầurơmoocchởdầusơmirơmoócxitécdoosungsơmirơmoócdoosungchởxăng#: sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet rơmoócdoosung m#romoocbendoosungchanrut#romoocchoximangroidoosung moocchoximangroidoosung romoocchoximangroi romoocchoximangroidoosung romoocchoximangxa romoocchoximăng doosung banbonchoximangroi somiromoocxitecchoximangroidoosung sơmiromoocxitecdoosung#romoocchoxangdau romoocxitecchoxang romoocdoosungchoxang romoocxangdoosung romoocxitecchoxangdoosung doosung somiromoocdoosung romoocchoxang39khoi romoocxang40khoi sơmirơmoocxitecchởxăngdầu40khoi romoocxangdoosungsơmirơchởdầu33khối sơmirơmoócxitéc(chởxăng#sơmirơmooclùnsànvõng3trục#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet rơmoócdoosung#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet rơmoócdoosung muabánrơmoocdoosung sơmirơmoócxươngdoosung sơmirơmoóc3trục#somiromoocbendoosungchanrut#romooc choximangroidoosung moocchoxi mangroidoosung romoocchoxi mangroi ro moocchoximangroidoosung romoocchoxi mangxa romoocchoxi măng doosung banbonchoxi mangroi somi romoocxitecchoximangroidoosung sơmiromooc xitecdoosungsơmirơmoocxitecchởximăng#sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoócdoosung xesơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben24khối rơmoócben24khối đạilýrơmoócben#sơmirơmooclùnsànvõngchởmáycôngtrình#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45 feet 3trục cầuhơi sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócchởcontainerdạngxương sơmirơmoócxương40feet 3trục rơmoocdoosung muabánrơmoocdoosung sơmirơmoócxương40feet s#sơmirơmoócdoosung2trụcxương#romoocbenchanrutdoosung#sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục#sơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoosungbánrơmoocdoosungsơmirơmoocdoosunghànquốcsơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳngsơmirơmoocsàndoosung3trục40feetsơmirơmoocsàndoosung40feet3trụcsơmirơmooc#sơmirơmoócchuyêndùng#sơmirơmoócsàndoosungthànhlửngdoosungsơmirơmoócsànthànhlửngsơmirơmoócchởcontainerromoocsànphẳngthànhlửng3trụcsơmirơmoócchởcontainerdạngsànthànhlửngsơmirơmoocsàncóthànhlửng30tan#sơmirơmoócxương20feet2trục29.5 tấn#romoocbentaitudo#romoocbendoosungchanruttaitudo#sơmirơmoócxương45feetsơmirơmoóccổcò45feetmoocxương45feetmoocxương3trục45feetsơmirơmoócdoosungsơmirơmoócxươngdoosung45feetmoocxương14métrơmoocchởcông50sơmirơmoócchởcông50sơmirơmoócchởcontainer45feetsơmirơmoócchởcontainer14msơmirơmoócxương3trụcsơmirơmoócdoo#sơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoosungbánrơmoocdoosungsơmirơmoocdoosunghànquốcsơmirơmoócdoosungsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàn3trụcsơmirơmoócsàndoosungsơmirơmoócsàndoosungmoocsàndoos#sơmirơmoócrút14.3m-21.3mdoosungsơmirơmoócrút14.3msơmirơmoócrút21msơmirơmoócchởcontainerromoocsànphẳng40feet2trụcsơmirơmoócchởcontainerdạngsànphẳng-143msơmirơmoocsàndoosung35feet1trụcsơmirơmoocsàndoosungsơmirơmoócsàn40feet3trụcrơmoocdoosungmuabánrơmoocdoos#sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:30.5m3 3trục(mộtrốnxả) sơmirơmoocxitec#sơmirơmoócxương20feet#romoocbendosungtaitudo#rơmoocxương33.5tấn2017 moocxươngcimc bánmoocxươngcimc sơmirơmooctảichởcontainerdạngxương3trục 40feet somiromooccimc moocxươngcimc 40feet romoocxương40feet đạilýcimc moocxương40feet#sơmirơmoocxitecchởbộtmỳ:40m3 2trục sơmirơmoocxitécchởbộtmỳ#sơmirơmoocchởxăngdầurơmoocbồnchởxănggiábánsơmirơmoocbồnxăngbồnxăng3trục#moocbendoosungthùng23.5khối sơmirơmoócben xesơmirơmoócthùngtựđổ(moócben) doosung moocbendoosung giáxemoocbendoosung giárơmoocbendoosung rơmoocdoosung xesơmirơmoócben sơmirơmoócben rơmócben xesơmirơmoócthùngtựđổ xesơmirơmoócben25khối rơmoócben24khối đạilýr#: sơmirơmoocchởcontainerdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng sơmirơmoocdạngsànphẳng40feet 20feet 45feet 1cầu 2cầu 3cầu sơmirơmoocdạngsànphẳng1trục sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục sơmirơmoocsàn#somiromoc#rơmoócsomiromoocdoosungdoosungsomiromoocdoosungsơmirơmoóclùnsơmirơmoóclùn3trụcsơmirơmoóclùn2trụcsơmirơmoocchởxemáychuyêndùngsơmirơmooctảichởxemáychuyêndùng3trụcromooclunromoocchomáychuyêndùngsomiromoocchởxechuyêndùngromooclun3trụcmooclun3trụcmooclundoosun#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương#sơmirơmoocsàn9m 3trụccóthànhlửng moocsàn20feet sơmirơmoocsàn20feet rơmoocsànchởhàngnặng sơmirơmoocsàn8m sơmirơmoocsàn9m bánmoocsàndoosung sơmirơmoocdoosung giásơmirơmoocsàndoosungro moocsan9m moocsam3truc20feet mooc lungdoosung romooclungdoosung moocsan#bonchoximang#sơmirơmoóclồngsơmirơmoóclồngkhungsơmirơmoócmuibạtsơmirơmoóclongkhungmuibạtrơmoocmuibạt3trục40feetromooclồngkhungmuibạt302tấn3trục40feet3trục40feet30tấnsơmirơmoóckhungmuibạtdoosungsơmirơmoócdoosungsơmirơmoóc3trục40feetdoosungsơmirơmoócdoosungxekhungmuibạtr#rơmoóc somiromoocdoosung doosung somiromooc doosung sơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùn3 trục sơmirơmoóclùn2 trục sơmirơmoocchởxe máychuyêndùng sơmirơmooctảichở xe máychuyêndùng3trục romooclun romoocchomáy chuyêndùng somiromoocchởxe chuyêndùng romooclun3tr#sơmirơmooctải tựđổ moocbendoosung loại2trụcthường 1trụcnânghạ xilanhbinotto mfc187 sơmirơmoóc benchânrút chânco giònâng moocbenchânco rơmoocbenchân co moocbenchân rút sơmirơmooc ben1trụcrút moocbentảitrọng cao sơmirơmooc bentảitrọngcao bsnrơmoocb#sơmirơmoocdạngsànphẳng2trục sơmirơmoocdạngsànphẳng3trục sơmirơmoocsàncótrụccoduỗi:40feet 3trục sơmirơmoocsàn sơmirơmoocsàngiòrút40feet rơmoocrút moocsàngiòrút sơmirơmoóc sơmirơmoocsàn3trục sơmisơmirơmoocsàn45feet 3trục2015 rơmoóc3trục romoocsan45feet#sơmirơmoócchởcontainer sơmirơmoócxương40feet 3trục sơmirơmooctải(chởcontainer)dạngkhungxương 45#doosung#: sơmirơmoocxitecchởximăngrời:525458m3 3trục sơmirơmoocxitecchởxăng:40m3 sơmirơmoocxitecchởximăngrời:31m3 3trục(màngrungtròn) sơmirơmoocxitecchởximăngrời:#sơmirơmoóctảichởxe máychuyêndùng sơmirơmoóctảichởxe chởmáychuyêndùng sơmirơmoóclùnchởxecôngtrình sơmirơmoóclùnchởxe sơmirơmoóclùn3trục sơmirơmoóclùn14m sơmirơmoóclùn16m bánsơmirơmoóclùn sơmirơmoóclùndoosung sơmirơmoócdoosung sơmirơmoócdoosungdạnglùn sơmir#romoocdoosungsanlun
Trước
Sau

Rơ Moóc

Có tổng số 553 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Cần bán  |  Cần mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=12615
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=12615
 • Gia Xe Tai Thaco Towner 800 / Xe Tai Thaco 950 Kg - 900 Kg - 750 Kg - 550 Kg ( 6.265 )

  THACO AN LẠC xin gửi tới Quý khách hàng thông tin dòng xe tải nhẹ máy xăng động cơ SUZUKI tải trọng cao, được THACO vừa cho ra mắt tháng 3/2017 Xe tải THACO TOWNER800: sử dụng động cơ DA465QE...
  truonghaianlac 12 phút trước trong Rơ Moóc
  152.500.000
  ₫ / 1
 • Rơmooc sàn có thành lửng 40Ft,3trục,tải 30.6tấn Doosung2017. Chất lượng cao. Giá rẻ. ( 4 )

  BÁN GẤP!Rơmooc sàn có thành lửng 40Ft,3trục,tải 30.6tấn Doosung2017. Chất lượng cao. Giá rẻ. Rơmooc DV-LSKS-40DA-1 Doosung mới 2017, với thiết kế dạng 3trục, sàn phẳng, có lửng, tải trọng cao hơn...
  Sale01otomiennam 1 giờ 41 phút trước trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Bán trả góp Rơ Mooc Goldhofer THP/SL6, 270 tấn, 6 Trục,hỗ trợ 80%,lãi suất thấp,chất lượng,uy tín. ( 3 )

  Sơ mi Rơ Mooc Siêu Trường Siêu Trọng Goldhofer Là cổ máy để di chuyển các khối thép mảng lớn, Chuyên Chở Máy Bay,Tên Lửa, Dầm Cầu Chở Ngôi Nhà Di Động,. Chở Thiết Bị Xe Cơ Giới,hoạt động mạnh mẽ hoạt...
  Thành Đạt 2 giờ 4 phút trước trong Rơ Moóc
  4.900.000.000
 • Thanh lý 6chiếc DOOSUNG Lùn sàn võng-15M chở xe, máy chuyên dụng-giá rẻ nhất Miền Nam-giao ngay ( 4 )

  Thanh lý 6chiếc DOOSUNG Lùn sàn võng-15M chở xe, máy chuyên dụng-giá rẻ nhất Miền Nam-giao trong ngày. Doosung là dòng xe SMRM được đánh giá cao về chất lượng, độ bền bỉ, vận hành an toàn, êm ái...
  tuyet do 2 giờ 9 phút trước trong Rơ Moóc
  630.000.000
  ₫ / chiếc
 • BÁN Lô mới 6 chiếc SMRM Doosung sàn,thành lửng 30.6Tấn,3trục,40Feet chở hàng, container. ( 3 )

  BÁN Lô mới 6 chiếc SMRM Doosung sàn,thành lửng 30.6Tấn,3trục,40Feet chở hàng, container. SMRM Doosung DV-LSKS-40DA-1 được sản xuất 2017 với cấu trúc dạng 3 trục, sàn phẳng dài, và có thành lửng...
  Sale01otomiennam 2 giờ 32 phút trước trong Rơ Moóc
  380.000.000
  ₫ / chiếc
 • Mooc DOOSUNG lùn 3 trục chuyên chở xe, máy chuyên dùng sàn 6M, dài 14M cần thanh lý với giá rẽ nhất ( 2 )

  Mooc DOOSUNG lùn 3 trục chuyên chở xe, máy chuyên dùng sàn 6M, dài 14M cần thanh lý với giá rẽ nhất Miền Nam-số lượng có hạn-giao toàn quốc. Nhãn hiệu Doosung được đánh giá cao về chất lượng, tính...
  tuyet do 3 giờ 6 phút trước trong Rơ Moóc
  560.000.000
  ₫ / chiếc
 • Doosung Miền Nam bán Mooc lồng 3trục 40feet tải 30,2 tấn có sẵn giao ngay ( 1 )

  Ro Mooc lồng Doosung khung mui 3 trục – 40 feet với tải trọng 30,2 tấn là sản phẩm chuyên dùng đang được tin cậy hiện nay. Đang có sẵn 2 chiếc tại showroom chúng tôi với giá bán hợp lý nhất, bảo...
  Ô Tô Miền Nam 3 giờ 15 phút trước trong Rơ Moóc
  395.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán Mooc khung mui bạt DOOSUNG 3 trục - 40 feet - 30,2 tấn ( 1 )

  Ô tô Miền Nam giới thiệu đến khách hàng Dòng Rơ Mooc lồng Doosung 2017 khung mui 3 trục chuyên chở hàng hóa, gia súc với tải trọng lên đến 30,2 tấn. Hiện đang có sẵn tại showroom của chúng tôi. ...
  Ô Tô Miền Nam 3 giờ 24 phút trước trong Rơ Moóc
  395.000.000
  ₫ / 0
 • Bán Mooc Ben 2017 Tải (tự đổ),chân rút 37 tấn. ( 2 )

  Phục vụ 24/24,đầy đủ chủng loại. Bán trả góp 80%, Trả trước 20%. Vay 1-7 năm. Lãi suất thấp thủ tục đơn giản. Đăng ký biển số, giao hàng tận nơi. Cam kết mooc ben chính hãng đúng chủng loại theo...
  Thành Đạt 3 giờ 29 phút trước trong Rơ Moóc
  645.000.000
 • Bán Mooc Rút Doosung, Sơ mi ro mooc chở thép ống, thép thanh Doosung Miền Nam, bán RƠ Mooc Rút kéo ( 47 )

  Bán Mooc Rút Doosung, Sơ mi ro mooc chở thép ống, thép thanh Doosung Miền Nam – bán RƠ Mooc Rút kéo dài 21.3m. Chở thép ống, thép thanh. Chiều dài: Ngắn nhất ngắn nhất 14.3m dài nhất...
  Nguyễn Hoàng 4 giờ 37 phút trước trong Rơ Moóc
  635.000.000
 • Bán Mooc Ben Doosung Hàn Quốc, Tải trọng cao, Giao ngay ( 29 )

  Bán Mooc Ben Doosung Hàn Quốc, Tải trọng cao, Giao ngay Doosung Miền Nam – Bán Sơ Mi rơ Moóc tải tự đổ - Mooc Ben tải trọng cao - Trọng lượng toàn bộ : 36610 kG - Kích thước xe : 9220 x...
  Nguyễn Hoàng 4 giờ 39 phút trước trong Rơ Moóc
  600.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Mooc Lùn DOOSUNG chở xe, máy chuyên dùng dài 14M-sàn 6M cần bán-giá gốc-thủ tục đơn giản-giao ngay ( 2 )

  Mooc Lùn DOOSUNG chở xe, máy chuyên dùng dài 14M-sàn 6M cần bán-giá gốc-thủ tục đơn giản-giao tận nhà. Ôtô Miền Nam phân phối SMRM Dooosung nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc: Rơ mooc Sàn, Rơ mooc...
  tuyet do 4 giờ 49 phút trước trong Rơ Moóc
  560.000.000
  ₫ / chiếc
 • Sơ Mi rơ Mooc Ben Doosung 28 tấn, 24 khối, đăng ký biển số, giao hàng trong ngày ( 34 )

  Sơ Mi rơ Mooc Ben Doosung 28 tấn, 24 khối, Giao ngay - Trọng lượng bản thân : 8510 kG - Tải trọng cho phép chở :28100 kG - Trọng lượng toàn bộ : 36610 kG - Kích thước xe : 9220 x 2500 x...
  Nguyễn Hoàng 5 giờ 41 phút trước trong Rơ Moóc
  610.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán RoMooc Xương 2 trục 40 Feet Doosung hàn Quốc 27 tấn ( 68 )

  Đ ại lý Doosung Miền Nam, bán Rơ mooc Xương 2 trục 40 feet Giao ngay Sơ Mi rơ Mooc Xương 2 trục 40 Feet Doosung, Xe Có sẵn Giaongay Rơ mooc Được sản xuất từ thép Hàn Quốc. Độ bền, chịu lực...
  Nguyễn Hoàng 5 giờ 49 phút trước trong Rơ Moóc
  240.000.000
  ₫ / Xe
 • Bán Xe Rơ Mooc Ben Doosung tải trọng cao, Chân rút, Đại lý Doosung Miền Nam ( 25 )

  Bán Xe Rơ Mooc Ben Doosung tải trọng cao, cầu nâng hạ Đại lý Doosung Miền Nam - Chuyên Phân phối Sơ mi rơ Mooc Doosung các loại Đặc biệt hiện nay chúng tôi có sẵn Sơ Mi rơ mooc Ben Doosung tải...
  Nguyễn Hoàng 6 giờ 29 phút trước trong Rơ Moóc
  600.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Mooc sàn 40 feet 3 trục 12 khóa gù ( 40 )

  Mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo Hôm qua, lúc 19:03 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Sơ mi rơ moóc chở container dạng khung xương -40 feet 3 trục (12 chốt) ( 40 )

  mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo Hôm qua, lúc 19:03 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Sơ mi Rơ mooc chở Container CIMC 40 feet ( 50 )

  mooc kéo junton tự trọng 6000kg tải trọng 33000kg kích thước:dài x rộng x cao:12,4mx2,48mx1,49m khóa gù:12 cái ắc kéo 2" jost chân trụ:FUWA/FUWA 13T/FUWA 28T lốp:11R20 liên hệ:0975848678(hùng) để có...
  otoritavo Hôm qua, lúc 19:03 trong Rơ Moóc
  280.000.000
  ₫ / 0
 • Sơ mi rơ Moóc tải Tự đổ, nhãn hiệu Doosung, 3 trục thường hoặc 1 trục nâng hạ -Tải 28,1 tấn ( 36 )

  Sơ mi rơ Moóc tải Tự đổ, nhãn hiệu Doosung - 3 trục thường hoặc 1 trục nâng hạ - Tải 28,1 tấn hoặc 28,08 tấn - Xilanh (ty ben) Hyva đẩy dưới là loại lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay...
  Nguyễn Hoàng Hôm qua, lúc 15:18 trong Rơ Moóc
  600.000.000
 • Mooc DOOSUNG Xitec 31 Khối-3 trục-bán gấp-giá rẻ nhất thị trường-giao trong ngày ( 7 )

  Mooc DOOSUNG Xitec 31 Khối-3 trục-bán gấp-giá rẻ nhất thị trường-giao trong ngày. SMRM Bồn Chở Xi măng rời hiệu Doosung ngày càng khẳng định được vị thế ở thị trường Việt Nam, với công nghệ Hàn...
  tuyet do Hôm qua, lúc 14:47 trong Rơ Moóc
  645.000.000
  ₫ / chiếc
 • Có sẵn 7 chiếc Rơ mooc Xương chở container 2trục,40feet, 27tấn Doosung2017. Giá siêu rẻ ( 4 )

  Có sẵn 7 chiếc Rơ mooc Xương chở container 2trục,40feet, 27tấn Doosung2017. Giá siêu rẻ Sơ Mi Rơ Mooc xương 2trục,40feet, 27tấn Doosung2017 là sản phẩm được biết đến với các tính năng vượt trội như...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 14:26 trong Rơ Moóc
  235.000.000
  ₫ / chiếc
 • ​Rơ Mooc Xitec Chở Ximăng rời-Chân rút Doosung 31Khối. Giá gốc. Giao ngay ( 10 )

  Rơ Mooc Xitec Chở Ximăng rời-Chân rút Doosung 31Khối. Giá gốc. Giao ngay Thông số cơ bản – Rơ mooc Xitec Chở Xi măng rời 3 trục – 1 trục rút 32.3 Tấn Doosung: Nhãn hiệu: DOOSUNG...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm qua, lúc 14:19 trong Rơ Moóc
  675.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Chuyên Cung Cấp Rơ Mooc Nooteboom multitrailer(Đức)2009, 120 tấn, 8 Trục,giá rẻ nhất miền nam. ( 5 )

  Xe Rơ Mooc Thủy Lực Nooteboom MCO121, 120Tấn,8 trục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp. Xe Rơ Mooc Nooteboom với kiểu dáng hiện đại thiết kế cứng cáp,hoạt động mạnh mẽ hoạt động bền bỉ là dòng xe Rơ...
  Thành Đạt Hôm qua, lúc 14:11 trong Rơ Moóc
  3.900.000.000
 • DOOSUNG Ben-tải tự đổ 3 trục-1 trục co, 24M3-chất lượng tốt-cần bán gấp-giá rẻ-giao ngay. ( 5 )

  DOOSUNG Ben-tải tự đổ 3 trục-1 trục co, 24M3-chất lượng tốt-cần bán gấp-giá rẻ-giao ngay. Mooc Doosung ngày càng khẳng định được vị thế trong dòng xe chuyên dụng tại thị trường Việt Nam, hàng nhập...
  tuyet do Hôm qua, lúc 13:34 trong Rơ Moóc
  665.000.000
 • Chuyên bán RơMooc Xương Doosung 27tấn, 2trục,40feet. Chính hãng-Giá rẻ-Giao toàn quốc ( 5 )

  Chuyên bán RơMooc Xương Doosung 27tấn, 2trục,40feet. Chính hãng-Giá rẻ-Giao toàn quốc Rơmooc Doosung DV-CSKS-400GA-1 với cấu trúc dạng xương và 2trục vững chắc, Mooc siêu cường lực được sản xuất...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 13:14 trong Rơ Moóc
  235.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán Sàn võng2017(chở xe, máy chuyên dùng), dài 15m,sàn 7m,3 trục ,giá rẻ,xe có sẵn. ( 5 )

  Cung cấp linh kiện và phụ tùng thay thế chính hãng và cung cấp các dịch vụ nhanh nhất. Đăng ký biển số ,giao tận nơi.Chất Lượng uy tín trên 10 năm. Đăng ký biển số, giao hàng tận nơi. Hỗ trợ...
  Thành Đạt Hôm qua, lúc 11:14 trong Rơ Moóc
  620.000.000
 • Tải tự đổ-chân rút DOOSUNG 24 Khối mới 100% cần thanh lý với giá rẻ nhất Miền Nam-giao trong ngày. ( 6 )

  Tải tự đổ-chân rút DOOSUNG 24 Khối mới 100% cần thanh lý với giá rẻ nhất Miền Nam-giao trong ngày. Romooc Ben Doosung là dòng SMRM chuyên dụng-sản xuất từ đoàn Doosung Tech số 1 Hàn Quốc-dòng Mooc...
  tuyet do Hôm qua, lúc 10:57 trong Rơ Moóc
  665.000.000
  ₫ / chiếc
 • ​Trả góp 80% Rơ Mooc Chở Ximăng rời DOOSUNG 3trục, 1trục rút, 31m3. Lãi suất thấp ( 6 )

  Trả góp 80% Rơ Mooc Chở Ximăng rời DOOSUNG 3trục, 1trục rút, 31m3. Lãi suất thấp Chúng tôi xin giới thiệu Thông số cơ bản của Rơ mooc Chở Xi măng 3 trục Doosung như sau: Nhãn hiệu: DOOSUNG...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm qua, lúc 10:49 trong Rơ Moóc
  675.000.000
  ₫ / Chiếc
 • MỚI! Mooc Xương 2trục,40feet,tải 27tấn Doosung2017. TT 40Triệu. Giao ngay ( 5 )

  MỚI! Mooc Xương 2trục,40feet,tải 27tấn Doosung2017. TT 40Triệu. Giao ngay Mooc Xương chở container 2 trục, 40feet hiệu Doosung, đời mới 2017, sản xuất theo công nghệ mới nhất của Hàn Quốc, phụ tùng...
  Sale01otomiennam Hôm qua, lúc 10:43 trong Rơ Moóc
  235.000.000
  ₫ / chiếc
 • Thanh lý 5chiếc DOOSUNG chính hãng Ben 24M3-với giá rẻ nhất Miền Nam-có sẵn. ( 5 )

  Thanh lý 5chiếc DOOSUNG chính hãng Ben 24M3-với giá rẻ nhất Miền Nam-có sẵn. Rơ mơ tải tự đổ chở hàng là dòng xe chuyên dùng phổ biến hiện nay với tự trọng nhẹ, tải trọng cao. Doosung Ben 3 trục ,...
  tuyet do Hôm qua, lúc 10:08 trong Rơ Moóc
  630.000.000
 • Ô tô Miền Nam bán Rơ Mooc xương 2 trục 20 feet Doosung, hỗ trợ ĐKĐK - trước bạ. ( 4 )

  Rơ Mooc xương Doosung 2 trục 20 feet tải 29,5 tấn là dòng Mooc chuyên chở container với tải trọng tầm trung, gọn nhẹ. Được sử dụng rộng rãi tại các khu công nghiệp, dịch vụ vận chuyển công...
  Ô Tô Miền Nam Hôm qua, lúc 10:02 trong Rơ Moóc
  212.000.000
  ₫ / chiếc
 • Bán Rơ Mooc xương Doosung 2 trục 20 feet 29,5 tấn mới 100%; có sẵn - giao ngay. ( 4 )

  Rơ Mooc xương Doosung là dòng Mooc chuyên dùng chở container được sản xuất bằng công nghệ hiện đại của Hàn Quốc. Thông số cơ bản: Model: DOOSUNG DV-CC-20-A2-1 Tự trọng: 3,97 tấn - Tải trọng:...
  Ô Tô Miền Nam Hôm qua, lúc 09:58 trong Rơ Moóc
  212.000.000
  ₫ / 0
 • Rơ mooc ben Doosung. Mooc Tải tự đổ Doosung 24 Khối. Giá SỐC ( 5 )

  Rơ mooc ben Doosung. Mooc Tải tự đổ Doosung 24 Khối. Giá SỐC SMRM Tải tự đổ Doosung được đánh giá cao về chất lượng, bền bỉ, giá thành hợp lý đang được sự tin dùng của Quý khách hàng tại Việt Nam....
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm qua, lúc 09:07 trong Rơ Moóc
  615.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Bán gấp DOOSUNG ben-tải tự đổ-24 Khối-hỗ trợ vay ngân hàng đến 80%-thủ tục đơn giản-giao trong ngày. ( 3 )

  Bán gấp DOOSUNG ben-tải tự đổ-24 Khối-hỗ trợ vay ngân hàng đến 80%-thủ tục đơn giản-giao trong ngày. Mooc Ben 3 trục Doosung, Xilanh HYVA FC196. Do nhà Doosung Hàn Quốc sản xuất với chất lượng...
  tuyet do Hôm qua, lúc 08:50 trong Rơ Moóc
  630.000.000
 • ​Chuyên cung cấp Sơ Mi Rơ Mooc Ben (tải tự đổ) 24m3, 28.5 Tấn Doosung 2017 ( 6 )

  Chuyên cung cấp Sơ Mi Rơ Mooc Ben (tải tự đổ) 24m3, 28.5 Tấn Doosung 2017 Sơ Mi - Rơ Mooc tải tự đổ Doosung Hàn Quốc là sản phẩm chuyên dùng được đánh giá cao hiện nay với linh kiện được nhập khẩu...
  Xe Ô tô Miền Nam Hôm qua, lúc 08:44 trong Rơ Moóc
  615.000.000
  ₫ / Chiếc
 • Asean cung cấp romooc lùn chính hãng chất lượng ( 4 )

  SƠMI RƠMOOC LÙN L403-F1, DÀI : 13.875 M Tự trọng: 9.600 kg Tải trọng: 42.000 kg SƠMI RƠMOOC LÙN LU53-F1, DÀI : 17.315 M Tự trọng: 11.980 kg Tải trọng: 44.700 kg Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms...
  Nguyễn Thị Thương Hôm qua, lúc 08:03 trong Rơ Moóc
  Thỏa thuận...
 • Mooc Bồn DOOSUNG 3trục, 33Tấn, 31Khối. Đời mới 2017. Bán trả góp 80% lãi suất thấp. ( 5 )

  Mooc Bồn DOOSUNG 3trục, 33Tấn, 31Khối. Đời mới 2017. Bán trả góp 80% lãi suất thấp. Sơ mi rơ mooc Xitec DV-BS3S-300C-1 Doosung với thiết kế 3 trục vững chắc, thể tích 31m3, tải trọng 33 tấn, là...
  Sale01otomiennam 23/11/2017 - 16:10 trong Rơ Moóc
  640.000.000
  ₫ / cái
 • Rơ mooc xương 40 feet_ rơ mooc xương Doosung bán với giá cạnh tranh ( 9 )

  Rơ mooc xương 40 feet_ rơ mooc xương Doosung bán với giá cạnh tranh Sơ Mi Rơ Mooc Xương dùng chở hàng container, chiều dài 12,44m. Đây là dòng Mooc Xương được bán chạy nhất. Kích thước:...
  THU TRANG 23/11/2017 - 15:46 trong Rơ Moóc
  289.000.000
 • Sàn 2017 kéo dài 14m-21,3m,32 tấn (ống thép thanh) ,giá rẻ,giao xe tân nơi. ( 5 )

  Sơ mi rơ moóc Sàn kéo dài (chở thép ống, thép thanh),Sàn kéo dài 14m-21,3m. DOOSUNG DS-LSKS-213A.giá 620 Tr. Chiều dài linh hoạt từ 14,3M đến 21,3M rất dễ dàng. Phù hợp chuyên chở mọi hàng hoá có kích...
  Thành Đạt 23/11/2017 - 14:49 trong Rơ Moóc
  620.000.000
 • Đại lý Doosung bán Rơ mooc Xitec 33Tấn, 31Khối,3trục. SX 2017. TT 130 TR. Giao ngay. ( 8 )

  Đại lý Doosung bán Rơ mooc Xitec 33Tấn, 31Khối,3trục. SX 2017. TT 130 TR. Giao ngay. Nhãn hiệu: DOOSUNG DV-BS3S-300C-1 Loại phương tiện: Sơ mi rơ moóc xi téc (chở xi măng rời) K.T xe: 10890 x...
  Sale01otomiennam 23/11/2017 - 14:37 trong Rơ Moóc
  640.000.000
  ₫ / chiếc
Có tổng số 553 tin rao vặt về Rơ Moóc.
 [1]  2  3  4  5  6  ..