Máy Đo Độ Ẩm Gạo Kett F511

Liên hệ

10 Huỳnh Văn Nghệ, P15, Q. Tân Bình, Tp.hcm


Máy đo độ ẩm gạo Kett F511

Máy đo độ ẩm gạo

Model : f511

Hãng sản xuất: Kett - Nhật Bản

Giá bán: liên h


Ñaëc ñieåm chung :

• - ÖÙng duïng ño : thoùc (luùa), gaïo, luùa mì, tieâu traéng, tieâu ñen, ñaäu xanh

• - Thieát keá goïn gaøng deã söû duïng

• - Hieäu chænh nhieät ñoä baèng vi xöû lyù

• - Chöùc naêng ño caûi tieán so vôùi caùc kieåu cuõ (Maãu cho vaøo maùy vaø quay tay nghieàn haït theo chieàu kim ñoàng hoà cho ñeán daáu “stop” sau ñoù baám phím “POWER” ñeå laáy keát quaû)

• - Hieån thò ñoä aåm trung bình cuûa nguõ coác

• - Chöùc naêng ño ñoä aåm vaø ñoä khoâ töï ñoäng

Caùc thoâng s k thut :

- Nguyeân  đo : Khaùng đin tr

- Khong đo : S.E.C 0.5% (9 đến 20%)

- Buø tr nhit đ : T đng hai ln

- Ngun cung cp : 4 pin x 1.5V (AA size)

- Kích thưc : 164 (W) x 94 (D) x 65 (H)

- Trng lưng : 443g

Ph kin cung cp bao gm :

- 2 khay ly mu

- Mt mung vi kp gp

- 4 pin AA

- Chqueùt

- Hưng dn s dng

- Vali đng maùy

- Troïng löôïng : 2kgThông tin chung

Hãng sản xuất Kett
Xuất xứ Nhật Bản

Bình luận

0917 080 310
Mã số : 11921085
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 01/07/2025
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn