2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
Máy cưa bàn trượt hai lưỡi mj6128 -f45 nghiêng 45 độ
55.000.000 ₫
Máy dán cạnh tự động 5 chức năng th-f500c
150.000.000 ₫
Quạt làm mát di động gián tiếp bằng hơi nước hiệu keye zc-72y3
6.840.000 ₫
Báo giá sắt thép Việt Nhật hôm nay - bao gồm VAT và phí ship toàn quốc
100.000 ₫
Cân chuyên dùng cân nông sản lúa ngô khoai sắn, giao hàng toàn quốc
Thanh lý ổn áp lioa 1kva 2kva 3kva 4kva 5kva 7,5kva 10kva giá rẻ dây đồng
1.100.000 ₫
Máy cưa bàn trượt MJ6128 -F90
48.000.000 ₫
Cửa thép vân gỗ chính hãng tại việt nam
Chuyên chế tạo máy chiết rót mỹ phẩm gia nhiệt tự động giá tốt tại TP.HCM
22.000.000 ₫
Máy làm mát không khí bằng hơi nước keye zc-58y3 (45l)
6.900.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0984.055.173; HCM: 0932.722.700

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 42.806 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Tôn xốp 3 lớp Austnam APU chống nóng chống ồn ( 3.323 )

  TÔN 3 LỚP AUSTNAM CHỐNG NÓNG CHỐN ỒN TÔN AUSTNAM PU NHẬP KHẨU 100% DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM -> TẤM LỢP APU AUSTNAM - CHỐNG NÓNG - CHỐNG ỒN - CHỐNG LỬA - CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT -> HIỆU QUẢ -...
  Phùng Đức Hào 1 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tôn lợp mái austnam nhập khẩu úc - tôn 3 lớp ốp nam APU ( 9.490 )

  TÔN LỢP AUSTNAM CHỐNG NÓNG - CHỐNG ỒN LỢP TÔN AUSTNAM NGẠI GÌ NẮNG NÓNG CHÀO XUÂN 2016 BẢNG MẦU AUSTNAM TÔN MẠ MẦU AUSTNAM NHẬP KHẨU SỰ KHÁC BIỆT VỚI TÔN TRONG NƯỚC VÀ CÁC LOẠI TÔN MẠ MẦU KHÁC TÔN MẠ...
  Phùng Đức Hào 1 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tôn lợp Suntek chất lượng cao giá hợp lý mạ nhôm kẽm AZ50 ( 3.939 )

  TÔN SUNTEK CHẤT LƯỢNG CAO ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTNAM TRÊN DÂY TRUYỀN NHẬP TỪ ÚC - VỚI 24 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TẤM LỢP KIM LOẠI MẠ MẦU, TÔN PU CHỐNG NÓNG CHỐNG ỒN CÔNG...
  Phùng Đức Hào 1 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Báo giá thép Việt Úc hôm nay | Báo giá sắt thép xây dựng mới nhất ( 165 )

  Công Ty TNHH Sắt Thép TIẾN NAM Chuyên Kinh Doanh Sắt thép Xây Dựng CÁC HÃNG Từ Ø6- Ø32 LIÊN HỆ: 0948.567.374 (mr.Nam) BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP Loại thép ...
  Thepxdtiennam 1 phút trước trong Sắt cuộn
  8.000
  ₫ / KG
 • Báo giá thép việt mỹ ,thép hòa phát tại đà nẵng ( 52 )

  Lh 0948.567.374 Giá sỉ tại đà nẵng 0948567374
  Thepxdtiennam 2 phút trước trong Thép xây dựng
  8.000
 • Giá thép hòa phát hôm nay tại tp ĐN ( 108 )

  Công Ty TNHH Sắt Thép TIẾN NAM Chuyên Kinh Doanh Sắt thép Xây Dựng hòa phát -việt úc Từ Ø6- Ø32 LIÊN HỆ: 0948.567.374 (mr.Nam) BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG ...
  Thepxdtiennam 2 phút trước trong Thép xây dựng
  8.000
  ₫ / KG
 • Giá sắt thép hòa phát mới hôm nay tại đà nẵng ,giá sắt thép hòa phát mới hôm nay ( 416 )

  Công Ty TNHH Sắt Thép TIẾN NAM Chuyên Kinh Doanh Sắt thép Xây Dựng Việt ÚC Từ Ø6- Ø32 ĐIỆN THOẠI: 0948.567.374 (mr.Nam) BÁO GIÁ SẮT THÉP MỚI NHẤT Liên hệ trực tiếp ĐT:...
  Thepxdtiennam 2 phút trước trong Thép xây dựng
  9.000
 • Dây chuyền cắt và co màng lock trai BS 6040 ( 194 )

  1. Đặc điểm của máy cắt dán và rút màng co PE tự động: - Công tắc từ trên và dưới ngăn chặn dán lỗi, và bảo vệ người thao tác. - Vị trị đặt vào điều chỉnh được, trên cơ sở kích thước sản phẩm...
  55.000.000
  ₫ / bộ
 • Máy đóng đai thùng bán tự động KZB-1 ( 59 )

  - Tên sản phẩm: Máy đai thùng bán tự động KZB-1 - Model: KZB-1 - Màu sắc: Xanh, Trắng - Chất liệu: Khung máy bằng kim loại, bánh xe đẩy cao su - Tốc độ đóng khung: 1-2 giây/ lần - Lực...
  Nguyễn Văn Hữu 2 phút trước trong Máy đóng đai
  7.900.000
  ₫ / 0
 • Máy cưa bàn trượt SMV 8D loại 2 ( 46 )

  Độ dài gia công lớn nhất 3200 mm Độ dày gia công 65-80 mm Kích thước lưỡi cưa chính f300x30 mm Kích thước lưỡi cưa phụ f120x22 mm Tốc độ trục chính 4000-6000 r/min Tốc độ trục phụ 8600 r/min Góc...
  65.000.000
 • Máy cưa bàn trượt MJ320D ( 352 )

  Loại Hai lưỡi Đường kính lưỡi cưa chính (mm) 300/350 Đường kính lưỡi cưa phụ (mm) 120 Công suất môtơ chính (kW) 4 Công suất môtơ phụ (kW) 0.75 Xuất xứ...
  67.000.000
  ₫ / 0
 • Máy cắt dán màng co PE bán tự động DingYe PS 5040 ( 185 )

  Thông số kỹ thuật: Máy cắt dán BZJ-5038B (khí nén) Máy rút màng co BSE5040A Nguồn điện 220-240V, 50-60Hz;1.8KW Nguồn điện ...
  70.000.000
  ₫ / cái
 • Máy Hàn Miệng Túi Bằng Tay PSF - 400 ( 184 )

  Ngày nay để các sản phẩm nông sản hay các sản phẩm được bảo quản lâu hơn, thì bảo quản bằng túi bóng đang là một hình thức bảo quản tốt nhất . Tuy nhiên phương pháp buộc vẫn làm cho không khí vào được...
  Nguyễn Văn Hữu 2 phút trước trong Máy đóng gói
  440.000
  ₫ / cái
 • Máy dán cạnh gỗ Holztek - 2016 ( 2.300 )

  MODEL: Compact-GB Thông số kỹ thuật - Tự động đưa phôi , lăn keo, dán cạnh, cắt chỉ thừa - Tự động cắt sát 2 đầu đuôi ván. - Tự động phay 2 mép cạnh thừa sau khi dán - Trục chổi đánh bóng 2 mép cạnh -...
  Nguyễn Văn Hữu 2 phút trước trong Máy dán cạnh
  65.000.000
  ₫ / cái
 • Máy dán cạnh 4 chức năng ( 59 )

  Loại Máy dán cạnh thẳng bán tự động Công suất máy (W) 7 Chiều rộng làm việc 24000 Chiều dày làm việc 50mm Chiều dày chỉ 3m Tốc độ đưa phôi 1800 ...
  Nguyễn Văn Hữu 2 phút trước trong Máy dán cạnh
  110.000.000
  ₫ / cái
 • Máy Dán Cạnh, Chỉ , Nẹp PVC BSN ( 1.835 )

  Ngày nay các sản phẩm gỗ công nghiệp đang là một thế mạnh cho các sản phẩm văn phòng và gia đình, Để cạnh, viền các sản phẩm được đẹp hơn, thẩm mỹ hơn hãy đến với sản phẩm máy dán chỉ, cạnh,viền của...
  Nguyễn Văn Hữu 2 phút trước trong Máy dán cạnh
  25.000.000
  ₫ / cái
 • Máy cưa bàn trượt MJ 45, MJ 90 ( 1.500 )

  Kích thước bàn trượt 3200 x400 mm Độ rộng cắt 1250mm Đường kính lưỡi cưa Ø250 - 400 mm Chiều cao cắt 125 mm ...
  60.000.000
  ₫ / cái
 • Dung môi dùng trong ngành in PP, PE ( 662 )

  Chuyên cung cấp dung môi cho ngành in PP,PE. Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng, số lượng.
  30.000
  ₫ / kg
 • Máy dán cạnh tự động ( 43 )

  Chiều rộng tối thiểu 5 mm Chiều dày gia công 10 - 60 mm Chiều dày nẹp 0.4 - 3 mm Tốc độ đưa phôi12 - 20 m/phút Công suất 8 kw Kích thước máy 4300 x1000x1600 mm
  Nguyễn Văn Hữu 2 phút trước trong Máy dán cạnh
  190.000.000
  ₫ / cái
 • Máy cưa bàn trượt SMV 8D ( 39 )

  K í ch thước b à n trượt 3200×435mm Chiều d à i lưỡi cưa lớn nhất 3200mm Chiều rộng lưỡi cưa lớn nhất 1300mm Đường k í nh lưỡi...
  80.000.000
  ₫ / cái
 • Máy co màng lock trai PE 5040 ( 118 )

  Máy co màng BS5040 có hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động bằng sự thay đổi nhiệt độ vô cấp,khống chế dòng điện cố định,tiếng ồn nhỏ,tuổi thọ cao. Thông Số Kỹ Thuật: Nguồn điện : 220v/380v, 50 -...
  25.000.000
  ₫ / cái
 • Cân điện tử CX 265 CITIZEN Cân điện tử 5 số lẻ ( 10 )

  http://cananthinh.com.vn/can-dien-tu-cx-265-citizen-c-354---1479.html Cân điện tử CX 265 CITIZEN Model: CX 265 Hãng sản xuất : CITIZEN Capacity (Max): 210g Display Readability (d):...
  Nguyễn Thoa 11 phút trước trong Cân phân tích
  Thỏa thuận...
 • MÁY KHOAN TỪ FE 30 Máy Khoan từ Chất Lượng Cao Từ Đức ( 7 )

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Ứng dụng của máy khoan từ FE 30 Máy khoan từ FE 30 là một model cơ bản nhưng công suất lớn, được thiết kế gọn, phù hợp với không gian hẹp. Công suất máy khoan từ FE 30 800...
  Nguyễn Văn Thủy 11 phút trước trong Máy khoan từ
  18.000.000
  ₫ / cái
 • Nồi nấu cháo công nghiệp 30l ( 47 )

  Nồi 3 lớp. Làm nóng gián tiếp bằng dầu nên không bao giờ bị cháy cháo. Và nóng rất lâu cho dù chỉ còn 1 bát. Không sợ bỏng khi đang nấu vì có cách nhiệt 3 lớp. Số lượng 1 Xuất xứ...
  4.500.000
  ₫ / 0
 • Bộ tuýp Kingtony 4024MX, Bộ tuýp 1/2" 24 chi tiết Kingtony 4024MX ( 95 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Bộ típ Kingtony 4026MR01, Bộ típ 24 chi tiết 1/2" Kingtony 4026MR01 ( 142 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Bộ tuýp Kingtony 3520MR, Bộ tuýp 3/8" 20 chi tiết Kingtony 3520MR ( 371 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Đại lý phân phối dụng cụ khí nén cầm tay OBASE JAPAN, Air tool obase nhật bản... ( 779 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về dụng cụ cầm tay,dụng cụ cắt, dây đồng EDM, lọc công nghiệp EDM, dụng cụ đo,keo dán công nghiệp, thiết bị...
  Thỏa thuận...
 • Bộ típ Kingtony 9-4119PR, Bộ típ đầu sao 1/2” 9 chi tiết Kingtony 9-4119PR ( 81 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Bộ kìm 4 món Kingtony 42124GP, Bộ kìm đa năng Kingtony 42124GP ( 104 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Kìm
  Thỏa thuận...
 • Bộ tuýp Kingtony 4208SR, Bộ tuýp 1/2” 8 chi tiết Kingtony 4208SR ( 115 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Bộ tuýp Kingtony 3508SR, Bộ tuýp 3/8” 8 chi tiết hệ inch Kingtony 3508SR ( 116 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Bộ tuýp Kingtony 4034MR, Bộ tuýp 33 chi tiết 1/2" Kingtony 4034MR ( 73 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Kìm cộng lực 42" Kingtony 6131-42, Kìm cộng lực 1050mm Kingtony 6131-42 ( 107 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Kìm
  Thỏa thuận...
 • Cần xiết chỉnh lực 3/8" 20-110Nm Kingtony 34323-2A, Cờ lê lực 20-110Nm ( 233 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Thỏa thuận...
 • Bộ tuýp đen 24 chi tiết 1/2" Kingtony 4024MX, Bộ tuýp đen Kingtony 4024MX, ( 89 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Nguyễn Văn Thường 11 phút trước trong Bộ tuýp
  Thỏa thuận...
 • Cần chỉnh lực 1/2" 40~200 Nm Kingtony 34462-1DG, Cần chỉnh lực 1/2" 40~200 Nm ( 87 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Thỏa thuận...
 • Cần chỉnh lực 1/2" 60~340 Nm Kingtony 34462-2DG, Cần chỉnh lực 60~340 Nm ( 119 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Thỏa thuận...
 • Cần xiết lực 1/2" 30-250in.lb Kingtony 34423-2B, Cờ lê lực 30-250in.lb ( 91 )

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SONG ANH Là công ty chuyên phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí về thiết bị dụng cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay chống cháy nổ (non sparking tools), dụng cụ điện cầm tay,...
  Thỏa thuận...
 • Kyocera VBMT1604-TN6020, PT600M, DCMT11T304GK-PV7025, CCGT060202MER-U-PR1025 ( 1.883 )

  CUNG CẤP DỤNG CỤ CƠ KHÍ CẮT GỌT TẠI HÀ NỘI Công ty Cổ Phần PAC Việt Nam chuyên cung cấp dụng cụ cắt gọt của hãng KYOCERA với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao về các...
  PAC Việt Nam 11 phút trước trong Khuôn mẫu các loại
  68.000
Có tổng số 42.806 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..    

Sản phẩm nổi bật