2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
Bán hóa chất xử lý nước chlorine nippon soda ( Nhật)
Hóa chất cấy thép friulsider kem-up epoxy 934 (585ml)
480.000 ₫
Vít rút diềm mạ kẽm b2 giá tốt
Chuyên bán tôn lấy sáng Ampelite, tôn polycarbonte
Chuyên cung cấp nẹp tôn, nẹp chống bão, nẹp chống gió lốc của Kliplok, 5 sóng, Hàn quốc giá tốt nhất
Chuyên cung cấp,phân phối vít mạ kẽm B1,B2,B3, B4,vít bắn tôn, bulong... toàn quốc
Nhập khẩu và phân phối hóa chất dùng trong xử lý nước, nuôi trồng thủy sản
Vít bắn sàn, bulong, tắc kè giá tốt
Biến tần fuji lift - giá tốt nhất thị trường
Nhập khẩu và phân phối KMNO4
Tổng đại lý mua bán và phân phối dầu nhớt Shell TPHCM
Máy phát điện công nghiệp nhập khẩu- M.A.C POWER
Chuyên chế tạo máy chiết rót mỹ phẩm gia nhiệt tự động giá tốt tại TP.HCM
22.000.000 ₫
Máy phát điện công nghiệp chính hãng-MAC Power group
Chuyên cung cấp vít bắn tôn giá tốt nhất, nhập khẩu Đài Loan
AT937 ATTEN Soldering Station Máy hàn thiếc mini dùng cho sửa chữa
800.000 ₫

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 44.839 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Bán phụ kiện máy cày xới đất mini,máy cày đa năng trâu vàng chính hãng giá rẻ nhất ( 27 )

  Bán phụ kiện máy cày đa năng,phụ kiện máy cày mini,phụ kiện máy xới đất trâu vàng 1wg4 CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG TỐT - DÙNG BỀN BỈ Liên hệ : 0164.5153.581 -0164.5153.581...
  Điện máy 123 5 giờ 38 phút trước trong Máy cày, xới đất
  800.000
 • Súng xiết bu lông 3/4 toptul KAAA2475 ( 234 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 3/4" Model: KAAA2475 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm Dải cân...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  5.473.000
  ₫ / cây
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul KAAA1650 ( 144 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" Model: KAAA1650 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm Dải...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  3.241.000
  ₫ / cây
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul GDAI2702 ( 196 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" 27 món Model: GDAI2702 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  5.341.000
  ₫ / Bộ
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul GDAI2704 ( 163 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" 27 món Model: GDAI2704 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  6.229.000
  ₫ / Bộ
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul GDAI2701 ( 203 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" 27 món Model: GDAI2701 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  5.116.000
  ₫ / Bộ
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul GDAI2703 ( 121 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" 27 món Model: GDAI2703 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  6.005.000
  ₫ / Bộ
 • Súng xiết bu lông 3/8 toptul KAAA1220 ( 103 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 3/8" Model: KAAA1220 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm ...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  2.598.000
  ₫ / cây
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul KAAA1660 ( 194 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" Model: KAAA1660 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm Dải cân...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  3.223.000
  ₫ / cây
 • Súng xiết bu lông 3/4 toptul KAAA2460 ( 216 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 3/4" Model: KAAA2460 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm Dải cân...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  3.656.000
  ₫ / cây
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul KAAA1640 ( 196 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" Model: KAAA1640 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm Dải cân...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  2.723.000
  ₫ / cây
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul GDAI2001E ( 163 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Bộ dụng cụ vặn bulong 1/2" 20 món Model: GDAI2001E Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  3.827.000
  ₫ / Bộ
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul KAAA1620 ( 132 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng mở bulong 1/2" Model: KAAA1620 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm Moment...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  2.622.000
  ₫ / cây
 • Súng xiết bu lông 1/2 toptul KAAA1650B ( 152 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - 0949.23.23.43 Súng vặn Bulong 1/2" Model: KAAA1650B Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết sản phẩm ...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Súng xiết Bulông
  3.049.000
  ₫ / cây
 • Đầu socket 1" toptul dùng cho súng GDAD0804 ( 181 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - PHONE : 0949.23.23.43 Bộ Tuýp vặn ốc 1" đen - 8 món Model: GDAD0804 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi tiết...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Đầu socket
  4.016.000
  ₫ / Bộ
 • Đầu socket 1/2 toptul hệ inch dùng cho súng GEAD1001 ( 238 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - PHONE : 0949.23.23.43 Bộ Tuýp vặn ốc 1/2" đen - 10 món Model: GEAD1001 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Đầu socket
  Thỏa thuận...
 • Đầu socket 3/4 toptul dùng cho súng GDAD0806 ( 111 )

  LIÊN HỆ : HUỲNH TINH THIÊN TỬ - PHONE : 0949.23.23.43 Bộ Tuýp đen mở Bulong 3/4" 8 món Model: GDAD0806 Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Chi...
  Huỳnh Tinh Thiên Tử 5 giờ 48 phút trước trong Đầu socket
  Thỏa thuận...
 • Sơn chống dính kim loại ( 796 )

  Công ty TNHH ứng dụng khoa học quốc tế Bách Khoa Javin Javin international co.,ltd S o 13 ng ách 30/30 Ta Quang Buu(ĐH BK)/Bach Khoa/ Ha Noi Đt : 09 88 16 26 68 /043 868 3595 - Fax :...
  Bachkhoa 8 giờ 39 phút trước trong Sơn
  10
 • Quạt công nghiệp. quạt hút công nghiệp giá rẻ ( 28 )

  KHO HÀNG THIẾT BỊ CHUỒNG TRẠI, CHĂN NUÔI HỒNG PHÚC chúng tôi chuyên cung cấp quạt hút công nghiệp.bán buôn bán lẻ các kích thước 60cm. 90cm .1m1. 1m2. 1m4 các loại ngoài ra chúng tôi...
  nguyen van phuc Hôm qua, lúc 19:58 trong Dụng cụ cho vật nuôi
  100.000
 • Máng uống tự động cho gà-giá rẻ nhất ( 25 )

  Máng uống nước tự động cho gà. 1. Cấu tạo của máng uống nước tự động dạng chuông. CTY CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ CHĂN NUÔI GIÁ RẺ ĐC THÔN HIỆU CHÂN,XÃ TÂN HƯNG,SÓC SƠN TP HÀ NỘI ĐT 0973 143 996...
  nguyen van phuc Hôm qua, lúc 19:55 trong Dụng cụ cho vật nuôi
  100.000
  ₫ / cái
 • Làm thêm tay điều khiển cửa cuốn các loại tại nhà ( 1.948 )

  Bác nào có nhu cầu đánh thêm tay điều khiển cửa cuốn Pm e nhé ! HOTLINE :0912.810.807 - 0963.810.807 Hoàng ĐC: 216 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội. : TT3 Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà...
  Ngô Hoàng Hôm qua, lúc 18:56 trong Các loại vật liệu khác
  150.000
  ₫ / chiếc
 • Làm chìa khóa cửa cuốn tại nhà giá rẻ chỉ từ 150k 27.3.2016 !!! ( 1.646 )

  Bác nào có nhu cầu đánh thêm tay điều khiển cửa cuốn Pm e nhé ! HOTLINE :0912.810.807 - 0963.810.807 Hoàng ĐC: 216 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội. : TT3 Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà...
  Ngô Hoàng Hôm qua, lúc 18:56 trong Cửa garage
  150.000
  ₫ / chiếc
 • Chuyên cung cấp giống chanh đào chất lượng cao, cây chanh đào,chanh đỏ,cây chanh ( 203 )

  CHUYÊN CUNG CẤP GIỐNG CÂY CHANH ĐÀO VÀ SẢN PHẨM CHANH ĐÀO CHẤT LƯỢNG CAO 0962454799 1.Đặc điểm cây giống Giống Cây chanh đào là một loài cây trồng rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay, quả chanh đào...
  Nguyễn Hường Hôm qua, lúc 18:06 trong Giống cây hoa quả
  20.000
  ₫ / cây
 • Chuyên cung cấp giống cây cau lùn tứ quý uy tín,cây giống cau chất lượng,cây cau ( 516 )

  1.Đặc điểm cây giống - Ở nhiều gia đình, ngày tết, ngày giỗ vẫn phải có trầu cau trên mâm cúng. Họ muốn gửi lên cho tổ tiên và các bậc tiền bối lòng thành kính của mình. Có 2 giống cau đang được...
  Nguyễn Hường Hôm qua, lúc 18:06 trong Giống cây hoa quả
  20.000
  ₫ / cây
 • Chuyên cung cấp giống cây cam v2 uy tín, cây cam V2, cam v2, cây cam chất lượng ( 166 )

  1.Đặc điểm cây giống - Cam V2 là giống cam ngọt chín muộn (vào tháng 1,2), khả năng thích nghi khá rộng, cây kháng bệnh tốt. Cây cam V2 sinh trưởng phát triển tốt, phân cành đều, cây cân đối, khả...
  Nguyễn Hường Hôm qua, lúc 18:06 trong Giống cây trồng
  20.000
  ₫ / cây
 • Mua chim bồ câu pháp ở hà nội chỗ nào tốt nhất.mua bán chim bồ câu tại hà nội ( 672 )

  địa chỉ bán chim bồ cau pháp uy tín nhất hà nội mời bà con tới thăm quan trang trại bồ câu hồng phúc thôn hiệu chân,xã tân hưng,sóc sơn hà nội đt 0973 143 996 096 235 1138 chuyên cung cấp...
  nguyen van phuc Hôm qua, lúc 18:05 trong Con giống vật nuôi
  120.000
 • Máng ăn tự động cho bồ câu,mua máng ăn tự động bồ câu giá rẻ ( 568 )

  bán buôn bán lẻ máng ăn tự động cho bồ câu ưu điểm tiết kiệm thời gian chăm sóc,rút ngắn công lao động, tăng năng xuất chim đẻ đt 0973 143 996 096 235 1138 lấy số lượng nhiều đt liên hệ
  nguyen van phuc Hôm qua, lúc 18:04 trong Dụng cụ cho vật nuôi
  30.000
 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hà thủ ô đỏ. Bán cây giống hà thủ ô đỏ chuẩn, số lượng lớn, bao tiêu ( 660 )

  Hà thủ ô đỏ thuộc họ rau răm, là cây thân mềm có tác dụng bổ máu, chống viêm, trị thần kinh suy nhược, ăn ngủ kém, sốt rét mãn tính, thiếu máu, ít sữa, đau lưng, khỏe gân cốt. Ngoài ra uống lâu...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây hoa quả
  3.500
  ₫ / cây
 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ba kích tím. Bán cây giống ba kích chuẩn, số lượng lớn, bao tiêu đầu ( 141 )

  Ba kích là cây thuốc quý nằm trong sách đỏ của Việt nam. Cây dùng làm thuốc có tác dụng bổ trí não, trợ dương, ích tinh, mạnh gân cốt; Trị thận hư, liệt dương, di tinh, mộng tinh, lãnh cảm, lưng gối...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây trồng
  5.000
  ₫ / cây
 • Cây giống đinh lăng nếp lá nhỏ chuẩn, uy tín, số lượng lớn, bao tiêu đầu ra, hỗ trợ kỹ thuật trồng ( 460 )

  Đinh lăng ta của Việt Nam được ví như một loại Sâm hiếm có, bởi những công dụng đặc biệt mà nó mang đến, từ rễ, thân, cành , lá, củ...tất cả đều được sử dụng. Rễ làm thuốc bổ, lợi tiểu, cơ thể suy...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây trồng
  4.000
  ₫ / cây
 • Cây giống mắc ca, măcca, macca, cây mắc ca giống chuẩn, uy tín, chất lượng, hỗ trợ kĩ thuật trồng, g ( 116 )

  Cây giống Mắc ca được nhân giống vô tính, với đặc tính của nhân giống vô tính cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ. Cây sinh trưởng rất tốt, tỉ lệ ra hoa đậu quả cao. Đặc biệt các...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây hoa quả
  100.000
  ₫ / cây
 • Cây giống hà thủ ô đỏ chuẩn, uy tín, số lượng lớn, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu đầu ra, giao cây toàn q ( 142 )

  Hà thủ ô đỏ là một loại cây dây leo nhỏ, sống nhiều năm, mọc lẫn với nhiều loài cây khác. Hà thủ ô đỏ có vị chát, ngọt, đắng, tính hơi ấm. 1. Đặc Điểm cây giống: Theo...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây trồng
  3.500
  ₫ / cây
 • Cây giống, hạt giống măng tây xanh, măng tây tím chuẩn, số lượng lớn, hỗ trợ kỹ thuật, giao cây toàn ( 177 )

  Trong măng tây có chứa nhiều chất đạm, chất xơ, chất khóang, canxi…và nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin C…Măng tây chứa nhiều chất xơ rất cần thiết cho hệ tiêu hóa, phòng trị các...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây hoa quả
  15.000
  ₫ / cây
 • Cây giống nho thân gỗ, nho quả đen, nho Pháp chuẩn giống, uy tín, chất lượng,hỗ trợ kỹ thuật trồng, ( 413 )

  Quả nho thân gỗ có vị nho, nhiều nước và có thể ăn ngay khi vừa hái. Ngoài ra quả nho thân gỗ còn được dùng làm mứt hoặc để lên men làm . Quả nho thân gỗ khô có thể dùng để chữa bệnh hen và bệnh tiêu...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây hoa quả
  250.000
  ₫ / cây
 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mãng cầu xiêm. Chuyên cây giống mãng cầu xiêm Thái, mãng cầu tứ quý ( 103 )

  Mãng cầu xiêm thuộc loại cây tiểu mộc cao 6-8 m, tán lá xanh quanh năm, hoa ở thân hay các nhánh già, hoa lớn. Hiện nay ở Nam bộ có hai thứ mãng cầu: Mãng cầu xiêm ngọt và chua. Thứ ngọt lá và quả...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây hoa quả
  35.000
  ₫ / cây
 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà gai leo. Bán cây giống, hạt giống cà gai leo chuẩn, số lượng lớn, ( 131 )

  Cà gai leo là cây thuốc nam đặc biệt tốt cho gan, một trong những cây thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan B rất hiệu quả. Mùa vụ gieo trồng: Gieo hạt, ươm giống cà...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây trồng
  Thỏa thuận...
 • Chuyên cung cấp cây giống sa nhân, súc sa mật, xuân sa nhân chuẩn, uy tín, chất lượng, hỗ trợ kỹ thu ( 767 )

  Sa nhân còn gọi là Súc sa mật, Xuân sa nhân dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Dược tính bản thảo là quả gần chín phơi hay sấy khô của cây Dương xuân sa Amomum vilosum lour hoặc cây Súc sa...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây trồng
  5.000
  ₫ / cây
 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đinh lăng nếp lá nhỏ. Bán cây giống đinh lăng chuẩn, số lượng lớn, ba ( 613 )

  1. Mô tả giống * Tên: Cây Đinh lăng ( Polyscias fruticosa ) thuộc họ Ngũ gia bì. Tên khác: Cây gỏi cá, Nam dương lâm Cây Đinh lăng được nhân giống tại vườn ươm Trung tâm là...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây trồng
  3.500
  ₫ / cây
 • Chuyên cung cấp cây giống sâm ngọc linh, giống cây sâm ngọc linh chuẩn, uy tín, chất lượng, hỗ trợ ( 530 )

  Sâm Ngọc Linh là loại sâm rất quý hiếm của đông y Việt Nam, đã được xếp vào một trong 5 loại sâm quý giá nhất thế giới, tác dụng đứng ngang bằng với nhân sâm Hàn Quốc. Sâm Ngọc Linh được biết nhiều...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây trồng
  150.000
  ₫ / cây
 • Chuyên cung cấp hạt giống đương quy Nhật, đương quy Trung, tầm quy, vân quy, xuyên quy chuẩn uy tín, ( 167 )

  Đương qui có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, chỉ huyết. Chủ trị chứng tâm can huyết hư, kinh nguyệt không đều, đau kinh, tắt kinh, các bệnh thai tiền sản hậu, tổn thương do té ngã, đau tê chân tay (tý...
  Diệu Anh Hôm qua, lúc 17:34 trong Giống cây hoa quả
  4.000.000
  ₫ / cây
Có tổng số 44.839 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..    

Sản phẩm nổi bật