2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
Bán máy cắt thủy lực 6x3000 mm cữ NC
Tủ cấy vi sinh đơn Trung Quốc
17.450.000 ₫
Tấm nhựa pvc trắng ngà - ứng dụng gia công mặt bàn thao tác công nghiệp
Bán máy chấn Amada FBD1503 ( 150 tấn x 3m )
Bán máy cắt Komatsu 6 x 3000 mm đẹp
Đá cắt 350 thương hiệu norton expert
45.000 ₫
Phim Cách Nhiệt Nhà Kính Ntech
210.000 ₫
Bán Và Cho Thuê Máy Bó Vỉa POWER CUBER 5700
Bán máy cắt Amada DCT2565 tuyệt đẹp
Bộ chỉ thị chuyên cân đóng bao LAUMAS W100 Quốc Hùng
Nhám xếp dùng cho máy mài hơi Kingdom (Đài Loan)
30.000 ₫
Xích cao su máy xúc - máy đào - máy công trình
Bán máy đột cnc Amada Vipros - 357
Sắt cây việt nhật ø10 giá cực tốt, free ship toàn quốc
103.000 ₫
Bán máy tiên trục lớn 3.5m hiệu FUJI
Máy chà sàn, giặt thảm Cleantech CT 169
11.000.000 ₫

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 44.430 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Tấm thoát nước toàn phần versicell, vỉ nhựa thoát sàn trồng cây ( 215 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 Tấm nhựa thoát nước vườn trên mái uu điểm vỉ thoát sàn: ...
  10.000
 • Băng cản nước pvc waterstop, khớp nối trong pvc kn92 ( 140 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 PVC Waterstop V200 Có thể sử dụng ván khuôn 2 phần (tách ra)....
  Thỏa thuận...
 • Màng chống thấm hdpe 0.3mm, 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm ( 346 )

  Màng hdpe chống thấm Màng chống thấm HDPE được chế tạo từ các hạt nhựa nguyên sinh và hàm lượng nhỏ Cacbon (c) đen, vì vậy có cường độ chịu kéo và độ dãn dài rất lớn. Màng được chế tạo thành...
  Thỏa thuận...
 • Gioăng cao su 3 vấu, khớp nối pvc kn92, băng cản nước pvc ( 864 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT Là nhà phân phối băng cản nước pvc waterstop, gioăng cao su trương nở, gioăng cao su 3 vấu , thanh cao su trương nở....hàng việt nam chất lượng cao....
  Thỏa thuận...
 • Băng cản nước pvc V200, V250, V....O ( 109 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 PVC Waterstop V200 Có thể sử dụng ván khuôn 2 phần (tách ra)....
  Thỏa thuận...
 • Màng chống thấm hdpe giá rẻ ( 111 )

  ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 Màng hdpe chống thấm Màng chống thấm HDPE được chế tạo từ các hạt nhựa nguyên sinh và hàm lượng...
  Thỏa thuận...
 • Giấy dầu chống thấm, giấy dầu xây dựng, giấy dầu lót đường bê tông ( 180 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT Chúng tôi luôn tự hào mang đến những sản phẩm tốt nhất – giá cả hợp lý – đảm bảo chất lượng cho mọi công trình! Giấy dầu có cấu tạo gồm: ...
  4.000
 • Khớp nối pvc KN92 băng cản nước pvc waterstop V200, V250, V320 ( 142 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 PVC Waterstop V200 Có thể sử dụng ván khuôn 2 phần (tách ra)....
  Thỏa thuận...
 • Vải địa kỹ thuật ART việt nam, vải địa kỹ thuật dệt nhập khẩu hàn quốc DML, GML ( 148 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 mái dốc có thể được neo bằng chính vải địa kỹ...
  Thỏa thuận...
 • Vỉ thoát nước ngầm versicell, vỉ nhựa trồng cây trên mái ( 130 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 Vỉ thoát nước ngầm VersiCell làm bằng nhựa cứng, chịu tải trọng...
  Thỏa thuận...
 • Giấy dầu chống thấm làm đường bê tông xi măng, giay dau lot duong be tong ( 329 )

  GIẤY DẦU CHỐNG THẤM Kết quả thí nghiệm giấy dầu Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 TB Phương pháp thử 1...
  4.000
 • Băng cản nước pvc V150 - O320, khớp nối trong KN92 ( 140 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 PVC Waterstop V200 Có thể sử dụng ván khuôn 2 phần (tách ra)....
  Thỏa thuận...
 • Màng chống thấm hdpe GSE, Hiutex, GET, ... ( 125 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 Màng hdpe chống thấm Màng chống thấm HDPE được chế...
  Thỏa thuận...
 • Vải địa kỹ thuật không dệt art9, art12....art28 ( 164 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART9 ...
  8.000
 • Vỉ nhựa thoát nước toàn phần versicell, vỉ nhựa trồng cây trên mái ( 218 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 Nero Cell ...
  100.000
 • Vỉ thoát nước trồng cây trên mái versicell, vỉ thoát nước ngầm 333 x 333 x 30mm ( 168 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 0922.49.8688 Được làm từ nhựa HDPE nguyên sinh cứng nhưng có thể uốn cong...
  123
 • Giấy dầu chống thấm, giay dau lam duong be tong ( 160 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT Chúng tôi luôn tự hào mang đến những sản phẩm tốt nhất – giá cả hợp lý – đảm bảo chất lượng cho mọi công trình! * Mục đích sử dụng của lớp...
  Thỏa thuận...
 • Vải địa kỹ thuật không dệt ART9, ART....ART25 ( 171 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 09222 0 .6868 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT Nguyên liệu sản xuất vải địa kỹ...
  9.000
 • Vỉ thoát nước 333x333x30 ( 43 )

  chuyên cung cấpvỉ thoát nước trồng cây, vải địa kỹ thuật giá cả cạnh tranh nhất.... vỉ thoát nước kích thước 333 x 333 x 30 vải địa ART7, ART9, ART12, ART15..... quý khách mua hàng vui lòng...
  111
 • Bán buôn bán lẻ màng chống thấm HDPE dùng lót hồ nuôi tôm, bể cá, hố bioga ( 2.119 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 09222 0 .6868 MÀNG CHỐNG THẤM HDPE Phú an phát chuyên cung cấp các mặt...
  Thỏa thuận...
 • Dây hàn đùn thi công màng hdpe ( 38 )

  nhà phân phối dây hàn đùn hdpe chuyên dung cho máy hàn đùn dùng để hàn bạt hdpe, nhựa hdpe, chất lượng đảm bảo với nguyên liệu nhập khẩu singapor, malaisia..... chi tiết liên hệ: 0975.656.988 ...
  Phú An Phát 1 phút trước trong Dây hàn, cáp hàn
  Thỏa thuận...
 • Khớp nối trong kn92, băng cản nước pvc V...O320 ( 145 )

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ AN PHÁT ĐC: số 25 phố tây sơn, phường trung liệt, quận đống đa, hà nội hotline: 09222 0 .6868 BĂNG CẢN NƯỚC PVC WATERSTOP V150, V200, V250, V320, O150,...
  Thỏa thuận...
 • Chuyên cung cấp máy lọc dầu công nghiệp giá tốt nhất thị trường ( 384 )

  VINASTAR.VN Địa chỉ phân phối các loại máy ép dầu công suất lớn, máy ép dầu thực vật công nghiệp phục vụ sản xuất, máy lọc dầu khí nén, máy lọc dầu công nghiệp. Liên hệ mua hàng: 0986 767 305 - Gặp Ms...
  Vinastar 11 phút trước trong Máy ép dầu thực vật
  26.000.000
  ₫ / cái
 • Máy nghiền dược liệu khô siêu mịn loại 2kg giá cực rẻ ( 450 )

  SIÊU THỊ MÁY VINASTAR Địa chỉ cung cấp máy xay nghiền dược liệu, máy xay tam thất siêu mịn, máy xay thuốc bắc, thuốc nam siêu mịn. Nhận ship hàng toàn quốc - Giao hàng thu tiền tại nhà. ...
  Vinastar 11 phút trước trong Máy nghiền nguyên liệu
  3.600.000
  ₫ / cái
 • Cung cấp máy bóc tách vỏ lạc công suất 400kg/h giá tốt ( 328 )

  SIÊU THỊ MÁY CÔNG NGHIỆP VINASTAR Chuyên cung cấp dây truyền ép dầu thực vật công nghiệp: Máy bóc tách vỏ lạc, máy ép dầu công nghiệp,máy lọc dầu khí nén Liên hệ đặt hàng: 0986.767.305 - Ms Hạnh...
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp máy nghiền nghệ tươi làm tinh bột giá cực rẻ ( 373 )

  Siêu thị máy Vinastar Chuyên cung cấp máy xay nghiền nghệ tươi, máy vắt tinh bột nghệ, máy xay tinh bột khô siêu mịn giá tốt nhất thị trường. Địa chỉ mua hàng: Số nhà 25, Ngõ 22 Mạc Thái Tông,...
  Vinastar 12 phút trước trong Máy nghiền nguyên liệu
  4.000.000
  ₫ / cái
 • Máy bơm dân dụng Pentax CMT 310 3HP 380V cột áp max 54 mét ( 111 )

  Máy bơm dân dụng Pentax CMT 310 3HP 380V cột áp max 54 mét Model CMT 310 Nguồn điện 380V Công suất 3HP Lưu lượng 1.2-7.8 m3/h ...
  9.330.000
  ₫ / Máy
 • Cung cấp máy bơm nước thải pentax DTRT giá tốt ( 91 )

  Máy bơm chìm nước thải Pentax DTRT 750 7.5HP Thông số kỹ thuật: Model DTRT 750 Công suất (hp) 7.5 Điện áp 380 Cỡ...
  Thỏa thuận...
 • Máy bơm đẩy cao Pentax CAB 200 2HP 220V đầu súng ( 132 )

  Máy bơm dân dụng Pentax CAB 200 2HP 220V đầu súng hỗ trợ đẩy cao Model CAB 200 Nguồn điện 220V Công suất 2HP Lưu lượng 1.2-6.6 m3/h...
  7.880.000
  ₫ / Máy
 • Máy bơm tăng áp Panasonic A-200JAK 200W Hàng Luôn Có Sẵn ( 707 )

  - CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG TỪ INDONESIA VỚI CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN - SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG TRONG GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN 220V - CAM KẾT HÀNG MỚI 100% - CÓ BÁN SỈ, CHIẾT KHẤU CHO ĐẠI LÝ, CÔNG TY -...
  1.510.000
  ₫ / Máy
 • Máy bơm bán chạy nhất hiện nay Pentax ( 152 )

  Máy bơm bán chạy nhất hiện nay Pentax Việt Nam là nước đang phát triển, những ngôi nhà cao tầng đang mọc lên dày đặt, đời sống con người ngày càng được cải thiện. Và một loại máy móc không thể...
  Thỏa thuận...
 • Máy bơm nước gia dụng pentax công suất cực mạnh giá rẻ tại quận 10 - Thuận Hiệp Thành ( 100 )

  CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm máy bơm, máy bơm chuyên dụng, máy bơm pentax, máy bơm đẩy cao.....giá tốt nhất tại sài gòn. MUA HÀNG CHÍNH HÃNG- BẢO...
  7.880.000
 • Chuyên kinh doanh các loại máy bơm nước chính hãng,chiết khấu cao tại HCM ( 99 )

  Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-200JXK 200W ĐIỂM NỔI BẬT: Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-200JXK 200W là b ơm dân dụng dùng trong gia đình hiện nay là loại được ưa chuộng nhất vì sự tiện lợi, dễ dùng,...
  1.160.000
  ₫ / cái
 • Cung cấp máy bơm nước ly tâm TECO giá rẻ tại kho ( 80 )

  Máy bơm ly tâm Teco đầu gang G30-25-2P-0.5HP 0.5HP 380V THÔNG TIN KỸ THUẬT: Model G30-25-2P-0.5HP Nguồn điện 380V Công suất 0.5HP Lưu...
  Máy bơm nước 247 17 phút trước trong Bơm ly tâm
  Thỏa thuận...
 • Bơm tăng áp lực Panasonic A-130JACK 125W để ngoài trời ( 642 )

  Máy bơm tăng áp Panasonic A-130JACK 125W nhập khẩu Indonesia - Tất cả các mặt hàng Panasonic bán tại Thuận Hiệp Thành đều đi kèm cam kết bán hàng chính hãng hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng giả,...
  1.570.000
  ₫ / Máy
 • Bán máy bơm chìm nước thải giá rẻ tại Quận 11 ( 74 )

  Bán máy bơm chìm nước thải giá rẻ tại Quận 11 Chuyên cung cấp các dòng bơm chìm nước thải chính hãng, nhập khẩu 100%, chiết khấu cao, giao hàng tận nhà. Mua hàng tại địa chỉ : 837 Đường 3/2 ,...
  Thỏa thuận...
 • Máy bơm tăng áp Pentax CAMT 100/00 1HP 380V tại HCM ( 84 )

  Máy bơm tăng áp Pentax CAMT 100/00 230/40-50S.D+EPIC 1HP 380V GIÁ BÁN : 17.830.000 VNĐ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: Máy bơm tăng áp Pentax CAMT 100/00 230/40-50S.D+EPIC 1HP 380V đ ược thiết kế chắc...
  17.830.000
  ₫ / cái
 • Đại lý phao mực nước MAC 3 nổi tiếng ở HCM ( 185 )

  Thông tin nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH Địa chỉ trụ sở: 21/20/77 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân Địa chỉ chi nhánh: 837 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11 Phao thông...
  Thỏa thuận...
 • Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT 100 1.8HP ( 90 )

  Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT 100 1.8HP TÍNH NẰNG SẢN PHẨM: - Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT 100 1.8HP có thân bơm và cánh bơm bằng inox. - Nhiệt độ chất lỏng bơm được 40°C. ...
  7.770.000
 • Cung cấp máy bơm nước Lubi nhập khẩu ( 123 )

  Bơm chìm trục ngang LUBI LHL-164 2HP THÔNG SỐ KỸ THUẬT: MODEL LHL-164 2HP Điện áp: 380V / 3 phase Công suất: 2 HP ...
  Thỏa thuận...
Có tổng số 44.430 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..    

Sản phẩm nổi bật