2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
Bán Và Cho Thuê Máy Bó Vỉa POWER CUBER 5700
Máy sạc ắc quy tự động JS - 24V200AH
700.000 ₫
Quần áo bảo vệ, giầy bảo vệ, mũ bảo vệ, ca vat, cầu vai quân hàm
180.000 ₫
Quần Áo Jean Điện Lực - Công Nhân Nhà Máy Thép
360.000 ₫
Lưới nhựa cứng mắt cáo lót sàn gà , vịt , quây vườn gà vịt
Máy hút định hình
Bán máy may 1 kim juki tại bình dương
1.500.000 ₫
Máy kích điện và sạc ắc quy tự động G-LINK HDA-1000VA
1.100.000 ₫
Nhận thiết kế, giám sát, thi công, sửa chữa giá tốt nhất các công trình
Chuyên chế tạo máy chiết rót mỹ phẩm gia nhiệt tự động giá tốt tại TP.HCM
22.000.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.449.269 HCM: 0933.837.877

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 46.572 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Chuyên cung cấp tay co thủy lực cao cấp KING, NHN, VVP, NEWSTAR, MIWA... ( 229 )

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH TIẾN Địa chỉ: Lai xá- Kim chung- Hoài Đức- Hà Nội Hotline::04 85882996/ 0914 332 162 Cần tìm đại lý cho sản phẩm cửa chống cháy, cửa thép công nghiệp,...
  Mr Tùng 16 phút trước trong Phụ kiện khóa
  650.000
  ₫ / cái
 • Chuyên cung cấp giống cây nhập khẩu ÓC CHÓ chuẩn và chất lượng cao ( 1 )

  Kỹ thuật trồng cây óc chó không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng nó còn mang lại giá trị kinh tế khá cao nếu biết cách chăm sóc. Quả óc chó hay còn có tên khác là quả hồ đào, có tên khoa học là...
  200.000
  ₫ / 1 cây
 • Máy sấy Ánh Dương AD mini1 sắt sơn tĩnh điện khuyến mãi giảm ngay 5% ( 19 )

  Giảm ngay từ 5%-10% các sản phẩm của Máy sấy Ánh Dương, các sản phẩm máy sấy thực phẩm mini dùng trong gia đình đến máy sấy thực phẩm công nghiệp với số công suất lớn, tiện dùng cho các nhà máy công...
  2.900.000
 • Vinastar chuyên máy ép dầu công nghiệp guangxin 90wk, ép 50kg/h, 5.5kw, bảo hành 12 tháng ( 61 )

  Hotline: 0986.767.241 Website: www.vinastar.vn Địa chỉ: Số E18 Ngõ 6 Mạc Thái Tông, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN . Máy ép dầu lạc công nghiệp chính hãng, lắp đặt tại nhà, bảo hành 12 tháng...
  Vinastar 28 phút trước trong Máy ép dầu thực vật
  Thỏa thuận...
 • Dầu Silicone Element14 PDMS 200 ( 739 1 )

  Dầu Silicone Element14 PDMS 200 Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone lỏng Element14 PDMS 200 dùng để chóp chỉ may, đánh chỉ may, bôi trơn chỉ may, tháo khuôn cao su, tháo khuôn...
  Thỏa thuận...
 • Chuyên Máy Nghiền Nghệ Tươi Liên Hoàn 200kg/h ( 36 )

  Tổng kho nhập khẩu và phân phối chính hãng máy xay tinh bột nghệ, máy nghiền bột khô, nghiền tinh bột nghệ sản xuất, nghiền bột gạo cho trẻ em …. từ các loại nguyên liệu có sẵn. Công ty Cổ...
  Vinastar 28 phút trước trong Máy nghiền nguyên liệu
  Thỏa thuận...
 • Bình chữa cháy inox dung dịch 1 lít ( 3 )

  Thời gian xịt lâu (≥30s), có thể xịt những điểm cháy không tập trung, xịt nhiều lần. Vì là dung dịch nên có thể xâm nhập vào tận cùng nguồn cháy, dập tắt được nguy cơ bùng cháy lại (kể cả châm lửa...
  Nhadatanphuc 32 phút trước trong Bình chữa cháy
  400.000
  ₫ / Bình
 • C1100, C1220, C2680, C2800, C5191, C2300 ĐỒNG ĐỎ ,ĐỒNG HỢP KIM ( 3 )

  C1100, C1220, C2680, C2800, C5191, C2300 ĐỒNG ĐỎ ,ĐỒNG HỢP KIM – TIÊU CHUẨN: JIS,EN,DIN,, ASTM – Mác: + C1100, C1220 … dùng trong ngành điện tử, thiết bị, máy biến thế… +...
  vi nhật vi 34 phút trước trong Thép tấm
  Thỏa thuận...
 • Máy dán cạnh jica mf500 ( 273 )

  Máy dán cạnh thủ công cong, thẳng.
  Công Ty Gia Cát 38 phút trước trong Máy dán cạnh
  26.000.000
  ₫ / 1
 • Đại lý Hà Nội chuyên phân phối máy bơm nước chạy xăng HONDA WB30XT công suất 4kW ống D80 giá rẻ nhất ( 24 )

  Công ty TNHH Điện Máy Gia Huy Đ/C : Số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội Hotline : 0932 330 363 – 0973 300 320 Email : giahuy.kd3@gmail.com Máy nước bơm chạy xăng...
  5.200.000
  ₫ / máy
 • Máng ăn công nghiệp cho lợn ăn tự động loại 3 bao 75kG sản xuất bằng INOX siêu bền giá rẻ tại Hà Nội ( 18 )

  Công ty TNHH Điện Máy Gia Huy Chuyên cung cấp máy móc thiết bị chăn nuôi giá rẻ VPGD : Số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội SĐT : 0932 330 363 – 0973 300 320 Email :...
  1.200.000
  ₫ / Máng
 • Bình phun thuốc chạy điện OSHIMA OS20 chính hãng bảo hành 12 tháng giá rẻ tại Hà Nội ( 23 )

  CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA HUY ĐC mua hàng: số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh,Thanh Xuân,Hà Nội Hotline: 0932 330 363- 0973 300 320 Email: giahuy.kd3@gmail.com Bình xịt điện Oshima OS20 là...
  1.100.000
  ₫ / chiếc
 • Địa chỉ tại Hà Nội nhận sản xuất máng lắc Inox theo yêu cầu giá rẻ nhất thị trường ( 20 )

  Công ty TNHH Điện Máy Gia Huy Đ/C : Số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội Hotline : 0932 330 363 – 0973 300 320 Email : giahuy.kd3@gmail.com Máng ăn tự động cho heo...
  550.000
  ₫ / máng
 • Địa chỉ phân phối máy bơm nước HONDA chính hãng WL20XHDR tại Hà Nội giá rẻ nhất ( 19 )

  Công ty TNHH Điện Máy Gia Huy Chuyên bán Máy Xạc Cỏ Cây café, Máy Bơm Nước, Máy Phun Thuốc, Máy Phát Điện, Máy Cắt Cỏ, Máy Cày Mini, Máy Xới Đất,..chính hãng honda với đủ loại công suất khác nhau....
  6.000.000
  ₫ / máy
 • Máy bơm nước HONDA WL30XH động cơ Gp160H công suất 5.5HP lưu lượng 1100l/p giá rẻ nhất tại Hà Nội ( 21 )

  Công ty TNHH Điện Máy Gia Huy Nhà phân phối máy bơm nước,bơm bùn công nghiệp hàng HONDA chính hãng VPGD : Số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội SĐT : 0932 330 363 – 0973 300 320...
  6.600.000
  ₫ / máy
 • Máy bơm công nghiệp HONDA WB20XT chính hãng giá rẻ nhất ở đâu tại HÀ NỘI ( 24 )

  Công ty TNHH Điện Máy Gia Huy Chuyên cung cấp máy móc thiết bị công nghiệp giá rẻ VPGD : Số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội SĐT : 0932 330 363 – 0973 300 320 Email :...
  4.000.000
  ₫ / máy
 • Máy gặt lúa cầm tay honda gx35 giá rẻ tại hà nội ( 18 )

  Công ty TNHH Điện Máy Gia Huy Đ/C : Số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội Hotline : 0932 330 363 – 0973 300 320 Email : giahuy.kd3@gmail.com Máy gặt lúa cầm tay GX35 sử...
  Nguyễn Duy Huy 41 phút trước trong Máy gặt
  3.300.000
  ₫ / máy
 • Địa chỉ bán máy xới đất đa năng,máy làm đất đa năng trâu vàng giá rẻ nhất ( 36 )

  ĐIỆN MÁY GIA HUY _ CHUYÊN CUNG CẤP MÁY MÓC NÔNG NGHIỆP , MÁY LÀM ĐẤT ĐA NĂNG CAM KẾT HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ THÀNH HỢP LÝ, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT TẬN NƠI, BẢO HÀNH 12 THÁNG, BẢO DƯỠNG TRỌN...
  Thỏa thuận...
 • Máy thái thịt bằng tay ( 1 )

  Các nhà hàng, khách sạn thường có một lượng lớn các khối thịt đông lạnh cần được sơ chế thái lát, nếu dùng cách thủ công thì người đầu bếp sẽ rất tốn sức, tốn thời gian và còn bị buốt tay mới thái...
  880.000
  ₫ / 0
 • Máy ép thủy lực dùng điện Kocu DMY-100T ( 2 )

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Model:DMY-100T -Công suất: 100 tấn -2 tốc độ ép -Điện áp: 380V -Công suất mô tơ: 3.0kw -Độ rộng tối đa: 550mm -Hành trình pít tông: 320mm -Chiều cao tổng thể: 1990mm -Chiều...
  sieuthimayonline 57 phút trước trong Máy ép thủy lực
  57.000.000
  ₫ / c
 • Gạch nhựa giả đá Galaxy MSS 3101, sàn nhựa MSS3101 ( 2 )

  Sự ra đời của Sàn nhựa (Gạch nhựa) - một loại vật liệu mới trong ngành xây dựng với nhiều ưu điểm vượt trội sẽ làm hài lòng bất kỳ khách hàng nào dù là khách hàng khó tính nhất. Sản phẩm Gạch nhựa...
  SÀN NHỰA TÍN PHÁT 58 phút trước trong Sàn nhựa
  155.000
  ₫ / m2
 • Mái hiên di động, mái xếp che mưa, mái kéo lượn sóng ( 1.883 )

  CƠ KHÍ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOÀNG QUÂN Hotline : 0919.771.329 (Ms.Nhi) Email: hoangquan682@gmail.com Tận tâm - Uy tín - Chất lượng - Chúng tôi chuyên thiết kế thi công mái hiên các loại tận nơi giá...
  Nguyễn Uyển Nhi 1 giờ 3 phút trước trong Mái hiên di động
  Thỏa thuận...
 • Bốt gác bảo vệ khung thép mái vòm Đất Việt ( 1 )

  Cabin bảo vệ khung thép mái vòm Thông số sản phẩm: Model: CB-06 Kiểu dáng: Mái vòm (cong) Kích thước: Tùy chọn Kích thước thông dụng: (1,2×1,2m). (1,5×1,5m), (1,2×1,5m)...
  Ms Yến 1 giờ 6 phút trước trong Nhà lắp ghép
  Thỏa thuận...
 • Máy nén khí cũ chất lượng giá rẻ ( 178 )

  Máy nén khí trục vít HITACHI HISCREW 37 (Cũ) Giá: 75.000.000 ₫ (Có VAT) Máy nén khí Hitachi 1.5OU-9.5GS5A(50Hz) 10.000.000 ₫ (Có VAT) Máy nén khí Hitachi Hicrew 15KW (Cũ) Giá:...
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG... 1 giờ 8 phút trước trong Máy nén khí
  Thỏa thuận...
 • Van cân bằng tự động, van cân bằng cơ, van PICV, Control valve cho hệ HVAC ( 5 )

  ICV là nhãn hiệu van chuyên về van cho hệ HVAC, là 1 thành viên trong đại gia đình AVK Group. ICV chuyên các loại van: Flowmaster , van cân bằng (Balancing valve) loại cơ hoặc tự động, van 3 in 1,...
  Xuân Dũng 1 giờ 10 phút trước trong Van nước
  Thỏa thuận...
 • Rùa gió đá 1 ray tại vĩnh long, cần thơ ( 2 )

  Rùa gió đá 1 ray giá 4.200.000đ Rùa gió đá 2 ray giá 4.800.000đ BẢO HÀNH 1 NĂM => TƯ VẤN: 0946.817.037
  KIM NGÂN 1 giờ 14 phút trước trong Bộ hàn, cắt gió đá
  4.200.000
 • Dầu Silicone Element14 PDMS 1000 ( 1.071 1 )

  Dầu Silicone Element14 PDMS 1000 Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone lỏng Element14 PDMS 1000 dùng để chóp chỉ may, đánh chỉ may, bôi trơn chỉ may, tháo khuôn cao su, tháo...
  Công ty TNHH TMTH... 1 giờ 16 phút trước trong Dầu công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Bình chữa cháy(cứu hỏa) khí CO2- MT3 ( 145 )

  mt3 binhkhi binhchuachay binhcuuhoa binhkhimt3 Bình Chữa Cháy ( cứu hỏa )Khí Co2 MT3-3kg Mã sản phẩm : MT3. Khí chữa cháy CO2 trong bình: 3kg. Vỏ bình nặng :7 kg. Tổng trọng lượng...
  Mr Nam Anh 1 giờ 18 phút trước trong Bình chữa cháy
  315.000
 • Gạch nhựa giả gỗ MSW 1001, sàn nhựa Galaxy MSW1001 ( 257 )

  Gạch nhựa giả gỗ MSW 1001, sàn nhựa Galaxy MSW1001 Tín Phát Floor * Gạch nhựa giả gỗ, Sàn nhựa Galaxy, gach nhua Galaxy Deco Tile MSW 1001. - Quy cách: 152,4 x 914,4 x 3T (mm); lớp bảo vệ bề mặt...
  SÀN NHỰA TÍN PHÁT 1 giờ 19 phút trước trong Sàn nhựa
  Thỏa thuận...
 • Mua máng lắc cám viên inox, máng lắc tập ăn và máng lợn bầu chất lượng cao giá rẻ tại Thái Bình ( 2 )

  CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA HUY số 54 ngõ 206/155 Trường Chinh,Hà Nội Tel:: 0932 330 363 – 0973 300 320 Mô tả thông tin sản phẩm máng lắc tự động : Máng ăn tự động cho heo 2 bao 50kg Sức...
  Nguyễn Duy Huy 1 giờ 21 phút trước trong Dụng cụ cho vật nuôi
  740.000
  ₫ / máng
 • Bao bì gạo 25 kg chất liệu PP dệt ( có ghép màng ) ( 1 )

  Trường Sơn Anh chuyên sản xuất bao bì jumbo (big bag) 500kg, 1 tấn,... Đựng các mặt hàng chủ yếu như : cà phê, tinh bột sắn, bột mì, mùn cưa, gạo, lúa, hạt nhựa, xi măng, đất, cát, phân bón, khoáng...
  Thuong Nguyen 1 giờ 21 phút trước trong Bao bì công nghiệp
  3.000
  ₫ / 0
 • Cưa bàn trượt Casadei ks340m ( 108 )

  Cưa bàn trượt casadei ks340m sẽ cập bến vào đầu tháng 7 tới. Quý ae ngành gỗ có nhu cầu liên hệ ngay để đặt gạch nhé. Hotline: 0932559090 (Mr Quang) Số lượng 1 Xuất xứ Hàng công...
  LH: 0932559090 -... 1 giờ 23 phút trước trong Máy cưa bàn trượt
  110.000.000
  ₫ / 0
 • Máy cưa bàn trượt,dán cạnh...cập bến phục vụ anh em ngành gỗ ( 238 )

  VE CHAI CAO CẤP - VE CHAI HẠNG SANG Lô VE CHAI cao cấp cưa bàn trượt, dán cạnh, nhám thùng....sẽ cập cảng Đà Nẵng vào tuần đến (đầu tháng 7).có ký có tiền Mời anh em sản xuất nội thất quẹo lựa,quẹo...
  LH: 0932559090 -... 1 giờ 23 phút trước trong Máy cưa bàn trượt
  Thỏa thuận...
 • Máy đo và kiểm tra mối hàn TE1600/RS232 chất lượng cao ( 3 )

  TE1600/RS232 Là thiết bị đo và kiểm tra chất lượng mối hàn di động. Thiết bị sử dụng cổng RS232 và bằng cáp DB9 serial cái, công cụ đo lường có thể được kết nối với PC để hiển thị và ghi dữ liệu...
  An Nguyễn 1 giờ 24 phút trước trong Dụng cụ đo khác
  Thỏa thuận...
 • Van điều khiển nhớt đồng hồ số VIMET ( 1 )

  Van điều khiển nhớt đồng hồ số VIMET 80981023 Model: 80981023 Hãng sản xuất – xuất xứ: VIMET – Việt Nam Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn Trương Minh Tình SĐT:...
  Trương Minh Tình 1 giờ 25 phút trước trong Đồng hồ đo lưu lượng
  Thỏa thuận...
 • Cổng xếp inox B-808 tại Hải Phòng ( 1 )

  Mô tả : Cổng xếp inox B-808 là cổng xếp tự động sử dụng để kiểm soát an ninh ra vào một cách tự động, an toàn và hiệu quả cao THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÂN CỔNG XẾP B-808 - Thân...
  NC Cổng Tự Động 1 giờ 28 phút trước trong Cổng xếp
  Thỏa thuận...
 • Bán MgO (magie oxit) 85% hàng TQ đảm bảo chất lượng và giá cả tốt nhất ( 7.159 1 )

  Mô tả CTHH : MgO 85% Quy Cách : 50kg/ Bao Xuất Xứ : Trung Quốc Ứng dụng: - MgO được sử dụng như là vật liệu chịu lửa trong các lò sản xuất sắt và thép, các kim loại màu, thủy tinh hay xi...
  Nguyễn Thành Nam 1 giờ 28 phút trước trong Hóa chất xây dựng
  7.500
 • Bán Phèn Nhôm 17% giá rất cạnh tranh ( 2.298 1 )

  Aluminium sulphate – Phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O + Ngoại Quan: - Dạng tấm, mảnh có hình dạng không xác định, có màu trắng hoặc màu vàng đục. - Công Thức: Al2(SO4)3. 18H2O - Hàm Lượng Al2O3:...
  Nguyễn Thành Nam 1 giờ 28 phút trước trong Hóa chất xây dựng
  Thỏa thuận...
 • NaOH (Xút Vảy – 99,9%) ( 3.138 1 )

  Tên sản phẩm : Xút vảy, NaOH 99%, natri hydroxyt Tên gọi khác: Xút vảy, natri hydroxit Công thức hóa học : NaOH Mô tả ngoại quan: Ngoại Quan : NaOH 99% Xút Vảy Dạng vẩy đục không màu, có...
  Nguyễn Thành Nam 1 giờ 28 phút trước trong Hóa chất xây dựng
  Thỏa thuận...
 • Bán MgCO3 (Magie Cacbonat – 36%) giá cạnh tranh nhất ( 2.066 1 )

  Công thức: MgCO3 Xuất xứ : Việt Nam Đóng gói: 25 kg/bao Ngoại Quan: Dạng tinh thể trắng, có mùi, vị đắng, dễ tan trong nước. Ứng dụng: Magnesit và các dạng khoáng sản của Magie Cacbonat...
  Nguyễn Thành Nam 1 giờ 28 phút trước trong Hóa chất xây dựng
  6.500
Có tổng số 46.572 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..    

Sản phẩm nổi bật