Van Siemens Valves For Cooling Towers Tháp Làm Lạnh-Van Bướm, Van Từ- Bis

Liên hệ

216 Đông Hưng Thuận 2, Kp.4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tphcm


Siemens Valves - Van Siemens

Ứng dụng: Cooling Towers - Tháp làm lạnh

Gồm: Stroke valves, Magnetic valves (van từ), Butterfly valves (van bướm)

 

siemens-cooling-tower


Valve IDkvsDNMedium temperatureMaterial, valve body
VVF43.100-125125.00 m³/h100-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.100-160160.00 m³/h100-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.125-200200.00 m³/h125-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.125-250250.00 m³/h125-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.150-315315.00 m³/h150-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.150-400400.00 m³/h150-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.65-5050.00 m³/h65-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.65-6363.00 m³/h65-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.80-100100.00 m³/h80-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF43.80-8080.00 m³/h80-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF43.100-160160.00 m³/h100-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF43.125-250250.00 m³/h125-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF43.150-400400.00 m³/h150-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF43.65-6363.00 m³/h65-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF43.80-100100.00 m³/h80-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF42.100-125125.00 m³/h100-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.100-160160.00 m³/h100-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.125-200200.00 m³/h125-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.125-250250.00 m³/h125-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.150-315315.00 m³/h150-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.150-400400.00 m³/h150-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.15-1.61.60 m³/h15-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.15-2.52.50 m³/h15-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.15-44.00 m³/h15-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.20-6.36.30 m³/h20-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.25-1010.00 m³/h25-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.25-6.36.30 m³/h25-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.32-1616.00 m³/h32-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.40-1616.00 m³/h40-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.40-2525.00 m³/h40-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.50-31.531.50 m³/h50-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.50-4040.00 m³/h50-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.65-5050.00 m³/h65-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.65-6363.00 m³/h65-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.80-100100.00 m³/h80-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXF42.80-8080.00 m³/h80-10…150 °CCast iron EN-GJL-250
VXG41.13011.60 m³/h15-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.14012.50 m³/h15-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.154.00 m³/h15-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.15014.00 m³/h15-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.206.30 m³/h20-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.20016.30 m³/h20-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.2510.00 m³/h25-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.250110.00 m³/h25-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.3216.00 m³/h32-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.320116.00 m³/h32-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.4025.00 m³/h40-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.400125.00 m³/h40-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.5040.00 m³/h50-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
VXG41.500140.00 m³/h50-25…150 °CBronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
M3P100FY130.00 m³/h1002...120 °CEN-GJL-HB215
M3P80FY80.00 m³/h802...120 °CEN-GJL-HB215
MXF461.15-0.60.60 m³/h151...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.15-1.51.50 m³/h151...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.15-3.03.00 m³/h151...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.20-5.05.00 m³/h201...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.25-8.08.00 m³/h251...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.32-1212.00 m³/h321...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.40-2020.00 m³/h401...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.50-3030.00 m³/h501...130 °CCast iron EN-GJL-250
MXF461.65-5050.00 m³/h651...130 °CCast iron EN-GJL-250
VXF61.141.90 m³/h15-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.153.00 m³/h15-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.245.00 m³/h25-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.257.50 m³/h25-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.3912.00 m³/h40-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.4019.00 m³/h40-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.4919.00 m³/h50-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.5031.00 m³/h50-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.6549.00 m³/h65-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.8078.00 m³/h80-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.90124.00 m³/h100-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.91200.00 m³/h125-25...220 °CCast steel GP240GH
VXF61.92300.00 m³/h150-25...220 °CCast steel GP240GH
MXG462S50-3030.00 m³/h50-20...130 °CCrNi stainless steel
VKF46.100800.00 m³/h100-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.1251010.00 m³/h125-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.1502100.00 m³/h150-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.2004000.00 m³/h200-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.2506400.00 m³/h250-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.3008500.00 m³/h300-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.35011500.00 m³/h350-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.4050.00 m³/h40-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.40014500.00 m³/h400-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.5085.00 m³/h50-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.65215.00 m³/h65-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VKF46.80420.00 m³/h80-10...120 °CFrom DN350: Nodular cast iron EN-GJS-400-15 , To DN300: Grey cast iron EN-GJL-250
VVF53.100-160160.00 m³/h100-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.125-250250.00 m³/h125-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.160.16 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.20.20 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.250.25 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.320.32 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.40.40 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.50.50 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.630.63 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-0.80.80 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.150-400400.00 m³/h150-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-11.00 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-1.251.25 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-1.61.60 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-22.00 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-2.52.50 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-3.23.20 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.15-44.00 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.20-6.36.30 m³/h20-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.25-1010.00 m³/h25-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.25-55.00 m³/h25-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.25-6.36.30 m³/h25-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.25-88.00 m³/h25-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.32-1616.00 m³/h32-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.40-12.512.50 m³/h40-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.40-1616.00 m³/h40-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.40-2020.00 m³/h40-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.40-2525.00 m³/h40-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.50-31.531.50 m³/h50-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.50-4040.00 m³/h50-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.65-6363.00 m³/h65-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VVF53.80-100100.00 m³/h80-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.100-160160.00 m³/h100-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.125-250250.00 m³/h125-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.150-400400.00 m³/h150-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.15-1.61.60 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.15-2.52.50 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.15-44.00 m³/h15-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.20-6.36.30 m³/h20-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.25-1010.00 m³/h25-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.25-6.36.30 m³/h25-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.32-1616.00 m³/h32-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.40-1616.00 m³/h40-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.40-2525.00 m³/h40-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.50-4040.00 m³/h50-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.65-6363.00 m³/h65-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
VXF53.80-100100.00 m³/h80-20…220 °CNodular cast iron EN-GJS-400-18-LT

BIS là nhà phân phối và cung cấp các gói giải pháp chuyên nghiệp về tự động hóa tòa nhà, nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp, như: hệ thống BMS, hệ thống EIB/KNX, hệ thống PLC, SCADA, HMI...của các hãng Siemens, Hager, Contemporary Controls (C-Controls), Dywer,...

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:

CT TNHH TMDV BIS

216 Đông Hưng Thuận 2, KP.4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM

Email: sales@bisvn.net

Hotline: 0913 476 379 - Mr. Hoàng

Website: www.bisvn.net


Thông tin chung

Hãng sản xuất Siemens

Bình luận

0913 476 379
Mã số : 11965510
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn